دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 20، بهار 1399، صفحه 9-146 

مقاله پژوهشی

1. ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه دست برتری آنت - نسخه ترکی آذری

صفحه 9-16

10.30473/clpsy.2020.51708.1517

مجمد ابهریان؛ حسن عشایری؛ ارسلان گلفام؛ علی جهان