دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 22، پاییز 1399، صفحه 9-160 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر موسیقی بر یادگیری الگوهای فضایی و زمانی هماهنگی دودستی

صفحه 9-26

10.30473/clpsy.2020.38848.1306

بهمن حسین زاده؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ محمدرضا دوستان