دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-105 
4. نقش واسطه‌ای نظم‌جویی شناختی هیجان در رابطه بین سیستم‌های مغزی رفتاری و تکانش‌گری با ولع مصرف در اعتیاد به مواد محرک

صفحه 51-67

مسیب یارمحمدی واصل؛ فرشید علی پور؛ مالک بسطامی؛ منیره ذوالفقاری نیا؛ نیلوفر بزاززاده