دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 1-113 
6. تأثیر بازخورد هنجاری بر اجرا و یادگیری تکلیف پرتابی: نقش شایستگی ادراک‌شده

صفحه 83-96

رسول عابدان زاده؛ منصور هیلاوی نیسی؛ سعید اشرف پور نوایی