دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار 1395، صفحه 1-117 
2. آموزش تلفیقی مادر ـ محور و تأثیر آن بر نشانگان کمبود توجه و بیش‌فعالی کودکان

صفحه 31-44

فاطمه سلامی؛ حسن عشایری؛ مهناز استکی؛ ولی اله فرزاد؛ رویا کوچک انتظار


4. نقش نورون‌های آینه‌ای در سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی دریبل بسکتبال

صفحه 57-74

سجاد پارسایی؛ رسول عابدان زاده؛ ناهید شتاب بوشهری؛ معصومه شجاعی


6. تأثیر چالش شناختی بر الگوی الکتروآنسفالوگرافی کمی

صفحه 91-106

الهام اصغری؛ محمدعلی نظری؛ جلیل باباپورخیرالدین؛ اسماعیل احمدی