دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 7-120 
7. تأثیر آماده‌سازی زمانی و دست برتری بر کنش‌وری عصب ـ روان‌شناختی

صفحه 107-122

سمیه رضایی منش؛ ناهید شتاب بوشهری؛ پروانه شفیع نیا؛ محمدرضا دوستان