دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تابستان 1396، صفحه 9-132 
4. تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر میزان انگیزه درونی بیماران پارکینسون

صفحه 53-66

زهرا هژبرنیا؛ سعید اشرف پور نوائی؛ غلامرضا علی نژاد؛ رضا گودینی


6. اثر انتخاب محصول مورد علاقه مشتری ازنظر شکل و رنگ بر موج آلفا

صفحه 87-102

محمد محمودی میمند؛ علی اصغر عیوضی حشمت؛ علیرضا آقایوسفی؛ زهرا استادیان خانی