دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، زمستان 1396، صفحه 9-120 

مقاله پژوهشی

1. اثر استرس بر تصمیم گیری پرخطر: شواهدی از یک آزمون عصب روان شناختی

صفحه 9-22

محمدتقی خیرخواه؛ وحید نجاتی؛ مهران مکرمی؛ نورعلی فرخی


6. تاثیر مداخله خودگویی مثبت بر پاسخ‌های روانی فیزیولویکی اضطراب رقابتی و اعتماد به نفس در ورزشکاران نخبه

صفحه 91-102

محمد خبیری؛ رامین منصوری کلاش؛ علی مقدم زاده؛ ایوب اسدی؛ الهه حافظی؛ امیر حسین مهرصفر