دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، تابستان 1397، صفحه 1-158 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ارتباط بین هیجانات چهره و امواج الکتروعصبی مغز

صفحه 9-20

داود حسین آبادی ساده؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ پیتر استایدل؛ کامبیز حیدرزاده