دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، پاییز 1397، صفحه 1-186 
4. اثربخشی قابلیت محیط (فراهم‌سازها) روی مهارت‌های فراشناختی کودکان دارای اختلالات ذهنی

صفحه 59-72

10.30473/clpsy.2019.42103.1361

مرتضی همایون نیا؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ شهناز شهربانیان؛ علیرضا همایونی