دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، بهار 1398، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

1. ساخت و رواسازی آزمون عصب - روان شناختی تشخیص اختلال‌های یادگیری غیرکلامی برای کودکان دبستانی

صفحه 9-36

10.30473/clpsy.2019.43296.1381

ربابه موحدی پور؛ فریبرز درتاج؛ صادق نصری؛ حسن اسدزاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی