با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
نقش تعدیل‌کننده روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سیستم‌های مغزی فعال‌ساز و بازدارنده با ولع مصرف مواد افیونی

فریده رمضانی مقدم آرانی؛ محمدعلی بشارت؛ محمد احمدوند شاهوردی؛ مهسا حائری

دوره 7، شماره 25 ، مرداد 1400، صفحه 9-28

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.58758.1599

چکیده
  مقدمه: اختلال سوءمصرف مواد یک بیماری مزمن است که بر ابعاد مختلف روانی، اجتماعی و جسمانی زندگی فرد آثار سوء بر جای می‌گذارد؛ بنابراین، بررسی متغیرهای روان‌شناختی مرتبط با اختلال سوءمصرف مواد می‌تواند به فهم بهتر این اختلال و همچنین مدیریت و کاهش ولع مصرف آن در بیماران کمک شایانی کند. پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش تعدیل‌کننده روان‌سازه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان فراشناختی و تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر کارکردهای اجرایی استروپ و برج لندن در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

ابتسام جاسمی؛ نعمت ستوده اصل؛ آمنه معاضدیان؛ فائزه جهان

دوره 7، شماره 25 ، مرداد 1400، صفحه 29-42

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.55099.1569

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر باهدف اثربخشی درمان فراشناختی و تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای بر کارکردهای اجرایی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی است و طرح تحقیق آن از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل است. 60 نفر از جانبازان PTSD بیمارستان روان‌پزشکی بوستان شهر اهواز به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه بیان ژن گیرنده های دوپامینرژیک به عنوان نشانگر مولکولی در بیماران افسرده عمده و افراد سالم

ویدا آقازاده؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد ضعیفی زاده؛ علی رضایی شریف

دوره 7، شماره 25 ، مرداد 1400، صفحه 43-58

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.55775.1572

چکیده
  مقدمه: این مطالعه با‌هدف مقایسه بیان ژن گیرنده‌های دوپامینرژیک DRD3 و DRD4 دربیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد سالم انجام شد. روش: این پژوهش از نوع علی – مقایسه‌ای است. جامع آماری شامل کلیه بیماران افسرده مراجعه کننده در سال 1398 به کلینیک‌های روان‌پزشکی بود. از این جامعه 62 نفر از بیماران افسرده اساسی (28 مرد و 34 زن) به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه مداخله حافظه فعال بر عملکرد وخودکارآمدی ریاضی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی

ارسلان کریمی بحرآسمانی؛ مریم چرامی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری

دوره 7، شماره 25 ، مرداد 1400، صفحه 59-72

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.53996.1562

چکیده
  مقدمه: حافظه کاری به‌عنوان یکی از مفاهیم مهم در حوزه عصب‌شناختی موردتوجه قرارگرفته است. هدف ‌از‌ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه مداخله حافظه کاری بر عملکرد و خودکارآمدی ریاضی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی بود. روش: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر تقویت توجه و توان‌بخشی شناختی مبتنی بر تقویت حافظه کاری بر تنظیم شناختی هیجان و سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان نارساخوان

حمید رضا محروقی؛ حسن توزنده جانی؛ حمید نجات؛ زهرا باقرزاده گل مکانی

دوره 7، شماره 25 ، مرداد 1400، صفحه 73-92

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.52835.1544

چکیده
  مقدمه: این مطالعه با‌هدف مقایسه اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر تقویت توجه و تقویت حافظه کاری بر تنظیم شناختی هیجان و سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان نارساخوان صورت گرفت. روش: جامعه آماری این مطالعه نیمه تجربی شامل کلیه دانش‌آموزان نارساخوان ارجاع شده به مراکز مشاوره اداره آموزش پرورش شهر نیشابور در سال تحصیلی 1398-1399 می‌شد. از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی توان بخشی شناختی در ارتقای کارکردهای شناختی مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه : مرور نظام مند

سمیه زارع؛ حسین زارع؛ احمد علیپور؛ ولی الله فرزاد

دوره 7، شماره 25 ، مرداد 1400، صفحه 93-110

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.57579.1590

چکیده
  مقدمه: توان بخشی شناختی به عنوان یک مداخله اثربخش در ارتقای کارکردهای شناختی مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه در پزوهش ها مطرح است. هدف پژوهش حاضر بررسی نظام مند پژوهش های انجام شده است. روش: به این منظور تمامی مقالات چاپ شده در بازه زمانی سال 2000 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفت. برای یافتن مطالعات مرتبط به زبان انگلیسی، پایگاه های داده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان نوروفیدبک و تحریک مستقیم فرا جمجمه ای بر چیرگی شناختی کودکان دارای نقص توجه/ بیش فعالی

مجید الماسی؛ محمدرضا نوروزی همایون؛ علی رضایی شریف

دوره 7، شماره 25 ، مرداد 1400، صفحه 111-130

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.59266.1603

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با‌هدف تعیین اثربخشی روش‌های درمان نوروفیدبک و تحریک مستقیم فرا جمجمه‌ای بر بهبود چیرگی شناختی کودکان دارای نقص توجه/ بیش‌فعالی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش‌‌آزمون - پس‌‌آزمون و گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1400-1399 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه تاثیر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای‎ ‎با روش اصلاح سوگیری توجه‎ ‎بر کاهش نشانگان ‏اختلال اضطراب اجتماعی

غفور محمدآبادی؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحق رحیمیان

دوره 7، شماره 25 ، مرداد 1400، صفحه 131-144

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.58877.1608

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش اصلاح سوگیری توجه و تحریک جریان فرا جمجمه‌ای بر کاهش نشانگان اضطراب اجتماعی انجام شد. روش: در این مطالعه از یک طرح کارآزمایی بالینی تصادفی شده استفاده شد. جامعه‌ی آماری شامل دانشجویان داوطلب با نشانگان اضطراب اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 96 - 1395 بود. شرکت‌کنندگان 30 دانشجوی داوطلب ...  بیشتر