با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی در بازداری رفتاری مبتلایان به اختلال وسواس فکری ـ عملی

مسلم کرد تمینی؛ زبیر صمیمی؛ سمیه رامش

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 7-20

چکیده
  مقدمه: با توجه به مشکلات فراوانی که افراد مبتلا به وسواس در زمینه بازداری مواجهه هستند، لزوم توجه بیشتر به روش‌های درمانی جدید برای بهبود بازداری را در این اختلال برجسته می‌نماید. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در بازداری رفتاری مبتلایان به اختلال وسواس فکری ـ عملی انجام گرفت. روش: بدین منظور در یک پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش خود تعلیمی کلامی بر بهبود کارکردهای شناختی کودکان مبتلا به نقص توجه ـ بیش‌فعالی

حسن غریبی؛ زلیخا قلی زاده؛ عیسی حکمتی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 21-37

چکیده
  مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش خود تعلیمی کلامی بر کارکردهای شناختی کودکان مبتلا به نقص توجه ـ بیش‌فعالی بود. روش: بدین منظور 40 کودک مبتلا به این اختلال، از بین مراجعین مراکز روان‌شناختی شهر سنندج به‌صورت هدفمند انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 12 جلسه آموزش خود تعلیمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش نوروفیدبک (پس‌خوراند عصبی) در کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش‌فعالی (ADHD)

عاطفه باغبان کازرانی؛ عصمت دانش؛ پیمان حسنی ابهریان

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 38-56

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر کاهش میزان پرخاشگری کودکان دچار نقص‌توجه و بیش فعالی بود. روش: روش پژوهش، شبه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کودکان 14-7 ساله پسر که در سال تحصیلی 94-1393 به مرکز جامع اعصاب و روان‌درمانگران بهجو بودند. از میان آن‌ها تعداد 40 نفر که دچار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش بازی بر سرعت یادگیری و میزان انتقال اطلاعات در بین دو نیمکره مغز

سید یونس محمدی؛ میترا گلزاری؛ محمد اورکی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 57-67

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر بازی بر سرعت یادگیری و میزان انتقال اطلاعات در بین دو نیمکره مغز است. روش: روش آزمایش در این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است و به‌منظور برآورد حجم نمونه از جدول کوهن استفاده شد که حجم نمونه معادل 15 نفر در هر گروه (گروه آزمایش و گروه گواه) است که به شکل داوطلبانه وارد پژوهش شدند و به شکل پیش‌آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سطح تحصیلات بر عملکرد حافظه کاری

علی بزرگمهر؛ مهدی بزرگمهر

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 68-79

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت تحصیلات و تأثیر آن در جوانب مختلف جسمی و ذهنی و نیز عدم وجود شواهد کافی مبنی بر تأثیر سطح تحصیلات بر عملکرد حافظه کاری، در این مطالعه قصد داریم سطح تحصیلات بر عملکرد حافظه کاری را موردبررسی قرار گرفته است. روش: در تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات همبستگی است، یک نمونه 202 نفری از هر دو جنس با محدوده سنی 30-41 سال و دارای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه تأثیر تمرینات بازتوانی شناختی و تلقینات هیپنوتیزمی بر بهبود وضعیت پرتاب توپ بسکتبال

عباس علی زارعی؛ حکیمه آقایی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 80-96

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر تمرینات بازتوانی شناختی و تلقینات هیپنوتیزمی بر بهبود وضعیت پرتاب توپ بسکتبال انجام شد. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر تهران است که در نیم سال اول تحصیلی 95-94 به عضویت تیم بسکتبال مدرسه خود ...  بیشتر