با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال پرخوری، اعتیاد و افراد بهنجار

الهه بداقی؛ جعفر حسنی؛ علیرضا مرادی

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1395، صفحه 9-26

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری در افراد مبتلا به اختلال پرخوری، مبتلا به اعتیاد و افراد بهنجار انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای بود، جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی افراد مبتلا به اختلال پرخوری مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اراک و همچنین تمام افراد دارای تشخیص اعتیاد مراجعه‌کننده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش توجه انتخابی، اضطراب امتحان و عملکرد شناختی در حافظه کاری دانش‌آموزان

رامین حبیبی کلیبر؛ جعفر بهادری خسروشاهی

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1395، صفحه 27-44

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف نقش توجه انتخابی، اضطراب امتحان و عملکرد شناختی در حافظه کاری دانش­آموزان انجام شد. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه­ی دانش­آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل می­دادند که از این جامعه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای، نمونه­ای به حجم 353 نفر انتخاب شده و موردبررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افسردگی، اضطراب، استرس و دردهای شکمی بیماران مبتلا به دردهای شکمی روان‌تنی مزمن

محمد اورکی؛ افسانه درتاج؛ آتوسا مهدی زاده

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1395، صفحه 45-60

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران زن مبتلا به دردهای شکمی روان‌تنی مزمن کلینیکی در شیراز بود. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش تمامی زنان مبتلا به دردهای شکمی روان‌تنی مزمن بود که ازاین‌بین نمونه‌ای به حجم 40 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی اصلاح هم‌نوسانی از طریق نوروفیدبک بر آگاهی واج‌شناختی و حافظه فعال واج‌شناختی در کودکان مبتلا به نارساخوانی

الناز موسی نژاد جدی؛ مجید محمود علیلو؛ محمدعلی نظری

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1395، صفحه 61-76

چکیده
  مقدمه: متغیرهای شناختی همبسته­های مهم اختلال نارساخوانی هستند. پژوهش­های مختلف نشان می­دهند که این متغیرها در کودکان نارساخوان دچار نقص هستند. هم­چنین مطالعات عصب‌شناختی بدکارکردی ارتباط پیشانی ـ گیجگاهی ـ پس­سری را به‌عنوان مبنای عصبی این اختلال مطرح کرده­اند. نوروفیدبک با تغییر ارتباط کارکردی یا هم­نوسانی این مناطق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه بازتوانی شناختی در بهبود کودکان دارای اختلال کمبود توجه ـ بیش‌فعالی

مونا اسبقی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ مهدیه رحمانیان؛ الهام اسبقی

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1395، صفحه 77-90

چکیده
  مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه بازتوانی شناختی در دانش­آموزان دارای اختلال کمبود ­توجه ـ بیش­فعالی است. روش: بدین منظور 20 نفر از دانش­آموزان دارای اختلال کمبود ­توجه ـ بیش­فعالی دوره­ ابتدایی با روش نمونه­گیری هدفمند از مراجعه‌کنندگان به کلینیک شهر تهران انتخاب شدند. همه آزمودنی­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و مقایسه نیمرخ مهارت‌های عصب روان‌شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص، دانش‌آموزان با نقص توجه ـ بیش‌فعالی و دانش‌آموزان عادی

سید رضا میرمهدی؛ فهیمه شجاعی

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1395، صفحه 91-106

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه نیمرخ مهارت­های عصب روان‌شناختی دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری خاص، بیش‌فعال همراه با نقص توجه و عادی شهر اصفهان انجام شد. روش: جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری خاص، بیش‌فعال همراه با نقص توجه و عادی مقطع دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 بود. بدین منظور با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آماده‌سازی زمانی و دست برتری بر کنش‌وری عصب ـ روان‌شناختی

سمیه رضایی منش؛ ناهید شتاب بوشهری؛ پروانه شفیع نیا؛ محمدرضا دوستان

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1395، صفحه 107-122

چکیده
  مقدمه: ظرفیت آماده‌سازی در طول زمان به معنی عدم کاهش اطمینان در مورد وقایع مهمی که در آینده رخ خواهد داد، است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آماده­سازی زمانی و دست برتری برکنش عصب ـ روان‌شناختی (زمان واکنش) بود. روش­: روش اجرای این تحقیق نیمه تجربی بود که به‌وسیله نرم­افزار محقق ساخته انجام گرفت. شرکت­کنندگان این پژوهش 40 نفر از دانشجویان ...  بیشتر