با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
تأثیر شنود هیجانی از الگو بر فعالیت نورون‌های آینه‌ای ورزشکاران مبتدی

الهام حاتمی شاه میر؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ الهام شیرزاد

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1395، صفحه 9-26

چکیده
  مقدمه: شنود هیجانی اطلاعاتی است که مشاهده­گر از طریق دیدن و شنیدن واکنش­های هیجانی شخص ثالث (مربی) در مقابل فرد دیگر (الگو) دریافت می­کند. به نظر می­رسد یکی از سازوکارهای مسئول این امر نورون‌های آینه­ای باشد اما شیوه اثرگذاری شنود هیجانی بر فعالیت این دسته از نورون­ها روشن نیست. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شنود هیجانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌یار بر بهبود کنش‌های اجرایی و عملکرد خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی

عباسعلی حسین خانزاده؛ مونا لطیف زنجانی؛ محبوبه طاهر

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1395، صفحه 27-46

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه­یار بر بهبود کنش­های اجرایی و عملکرد خواندن دانشآموزان نارسا­خوان انجام شد. روش: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش­آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 94-1393 بود که از بین آن‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر دست برتری و دشواری تکلیف هماهنگی دودستی بر امواج مغزی نواحی قشری افراد راست و چپ‌دست

حدیث غلامپور؛ محمدرضا دوستان

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1395، صفحه 47-62

چکیده
  مقدمه: با توجه بااینکه تکالیف هماهنگی دودستی امری روزمره و غالب است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر دست برتری و دشواری تکلیف هماهنگی دودستی بر امواج مغزی نواحی حرکتی اولیه و ناحیه حرکتی مکمل (نقاط C3 و C4) بود. روش­: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است؛ که در آن تعداد 10 زن راست‌دست و 10 زن چپ‌دست با میانگین سنی 8/42 به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سبک‌های تصمیم‌گیری و الکسی تایمیا: مطالعه ارتباط این دو سازه در یک گروه غیربالینی

حسین زارع؛ رقیه محمدی قره‌قوزلو

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1395، صفحه 63-78

چکیده
  مقدمه: با توجه به اینکه مغز و ناحیه پیشانی و بخصوص قشر پره فرونتال در تصمیم‌گیری نقش پراهمیتی دارند و از طرفی، نقص در کارکرد ناحیه پیشانی در الکسی تایمیا نیز مطرح شده است، تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط سبک‌های تصمیم‌گیری با الکسی تایمیا انجام یافت. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی است که در آن، 257 دانشجو (114 مرد و 143 زن) به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سوگیری ادراکی ـ شناختی مرتبط با باور فرا طبیعی: بررسی مقایسه‌ای در گروه‌های برتری جانبی مغزی

عبدالواحد نرماشیری

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1395، صفحه 79-92

چکیده
  مقدمه: هدف این تحقیق بررسی سوگیری ادراکی ـ شناختی مرتبط با باورهای فرا طبیعی در نیمکره‌های مغزی است. با توجه به نقش نیمکره‌های مغزی در عملکردهای شناختی و تخصصی شدن در کارکردهای عالی، به همین منظور ما سوگیری ادراکی ـ شناختی مرتبط با باورهای فرا طبیعی در نیمکره‌های مغزی را بررسی کردیم. باورهای فرا طبیعی به‌شدت با سوگیری‌های ادراکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تسهیل و تداخل معنایی اثر استروپ بر دوره بی‌پاسخی روان‌شناختی

سعید البوغبیش؛ ناهید شتاب بوشهری؛ افخم دانشفر؛ رسول عابدان زاده

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1395، صفحه 93-106

چکیده
  مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی تسهیل و تداخل معنایی محرک اول بر زمان واکنش دوم بود. ظرفیت پردازش اطلاعاتی انسان محدود است. از راه­های بررسی این محدودیت انجام تکلیف در شرایط تحریک دوگانه است. روش: برای دستیابی به اهداف این مطالعه 17 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران با میانگین سنی 54/1±45/23 سال به­صورت در دسترس انتخاب شدند. از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی بایوفیدبک و درمان ترکیبی نوروبایوفیدبک بر کاهش سردرد افراد مبتلا به میگرن

محمد اورکی؛ نپتون تهرانی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1395، صفحه 107-118

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بایوفیدبک و درمان ترکیبی نوروبایوفیدبک بر کاهش سردرد افراد مبتلا به میگرن صورت گرفته است روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون در دو گروه آزمایشی با حجم نمونه 10 نفر که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابتدا از آزمودنی‌ها پیش‌آزمون به‌وسیله QEEG (الکتروانسفالوگرافی کمی) گرفته ...  بیشتر