با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌یار بر بهبود کارکرد اجرایی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/بیش‌فعالی

سیما عیوضی؛ کامران یزدانبخش؛ آسیه مرادی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1397، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/clpsy.2018.41327.1350

چکیده
  مقدمه: در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش­فعالی، نقص­هایی در کارکردهای اجرایی دیده می­شود. مطالعه حاضر با هدف سنجش اثربخشی توانبخشی شناختی در بهبود کارکرد اجرایی بازداری پاسخ در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی اجراشد.روش­: روش مطالعه­ حاضر از نوع نیمه­آزمایشی است که با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی تمرینات دست برتری بر زبان بیانی و دریافتی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

شیما محمدی؛ فرنگیس دمهری؛ محسن سعیدمنش

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1397، صفحه 23-36

https://doi.org/10.30473/clpsy.2018.40828.1341

چکیده
  مقدمه:اوتیسم یک اختلال پیچیده عصبی – تحولی است که سیرطبیعی رشدکودک را دچاراختلال می­کند.بنابراین هدف ازانجام پژوهش حاضر بررسی تاثیرتمرینات دست برتری بر زبان بیانی و دریافتی کودکان با اختلال طیف اوتیسم انجام شد. روش: روش پژوهشی نیمه تجربی با طرح      پیش­آزمون پس­آزمون همراه با گروه کنترل و آزمایش بود.جامعه پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی درمان عصب شناختی مبتنی بر کامپیوتر در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی

سید حسن صادقزاده؛ زهرا کرمی؛ مریم بابایی فرد؛ حمیدرضا وفائی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1397، صفحه 37-58

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.36665.1265

چکیده
  مقدمه: پژوهش‏های بسیاری نشان داده‏اند که اختلال شخصیت مرزی با نقایص عصب شناختی ارتباط دارد و شواهدی مبنی بر اینکه ممکن است نیمرخ عصب شناختی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با پیامدهای این اختلال ارتباط داشته باشد، وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله درمان عصب شناختی مبتنی بر کامپیوتر (CACR) در بیماران مبتلا به اختلال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی قابلیت محیط (فراهم‌سازها) روی مهارت‌های فراشناختی کودکان دارای اختلالات ذهنی

مرتضی همایون نیا؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ شهناز شهربانیان؛ علیرضا همایونی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1397، صفحه 59-72

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.42103.1361

چکیده
  مقدمه:هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر قابلیت محیط (فراهم‌سازها) روی مهارت‌های فراشناختی کودکان دارای اختلالات ذهنی 6 تا 9 ساله بود. این تحقیق کاربردی و از نوع نیمه تجربی )مداخله‌ای( بود. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دارای اختلال ذهنی 6 تا 9 ساله شهرستان بابل در سال1396 بودند با توجه به امکانات و همکاری مدیران و معلمان مدارس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی رفتاری و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه

اعظم فتاحی اندبیل؛ هائیده صابری؛ اصغر کاظمی کواکی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1397، صفحه 73-90

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.42393.1369

چکیده
  مقدمه:  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری) CBPT )و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز) (tDCS بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه) (ADHD انجام گرفت.روش: در این مطالعه شبه آزمایشی دارای پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل ، 49 پسر ADHD 6 تا 11 ساله به روش نمونه گیری در دسترس از دو مدرسه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تمرینات جسمانی پیشرونده و توانبخشی شناختی بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی و رشد اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی

مریم رحیمیان مشهدی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ مرضیه ابطحی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1397، صفحه 91-110

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.34162.1210

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین تاثیر تمرینات توانبخشی شناختی و جسمانی پیشرونده بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی و رشد اجتماعی دانش­آموزان کم‌توان ذهنی بود. روش: در این مطالعه نیمه‌تجربی،45 کودک کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر با دامنه سنی 8-12سال بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و در دو گروه تجربی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. یافته‌ها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر بازی‌های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش‌آموزان مضطرب

علی مصطفائی؛ محمد اورکی؛ انور نیک نام

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1397، صفحه 111-128

https://doi.org/10.30473/clpsy.2018.41812.1354

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر تأثیر بازی­های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب است. روش: این مطالعه از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی کودکان پسر9تا11 ساله مدارس ابتدایی شهر بوکان در سال تحصیلی 97-96 بود که با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک ملودیک و بازی بر عملکرد نورون های آینه‌ای و حافظه کاری کودکان بیش فعال 4-7 ساله

زهرا خلوصی؛ حسن عشایری؛ سیما قدرتی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1397، صفحه 129-144

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.42194.1362

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریتمیک ملودیک و بازی با قاعده بر عملکرد نورون­های آینه­ای و حافظه­کاری کودکان بیش فعال 4-7 سال است.  روش: این پژوهش مطالعه نیمه ­آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون در دو گروه آموزشی است.جامعه آماری پژوهش شامل همه کودکان بیش­فعال 4-7 سال مهد کودک­های منطقه 8 تهران است.روش نمونه­گیری ...  بیشتر