داوران

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت/سازمان

1

دکتر علیرضا آقایوسفی

دانشیار

دانشگاه پیام نور

2

دکتر حسین ابراهیمی مقدم

استادیار

دانشگاه آزاد واحد رودهن

3

دکتر مهدی اکبری

استادیار

دانشگاه خوارزمی

4

دکتر محمد اورکی

دانشیار

دانشگاه پیام نور

5

دکتر علیرضا پیرخائفی

استادیار

دانشگاه آزاد واحد گرمسار

6

دکتر مرتضی ترخان

استادیار

دانشگاه پیام نور

7

دکتر غلامحسین جوانمرد

دانشیار

دانشگاه پیام نور

8

دکتر جعفر حسنی

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

9

دکتر حمید خانی پور

استادیار

دانشگاه خوارزمی

10

دکتر مهدیه رحمانیان

استادیار

دانشگاه پیام نور

11

دکتر کریم سواری

دانشیار

دانشگاه پیام نور

12

دکتر ناصر صبحی قراملکی

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

13

دکتر زهرا کرمی

استادیار

دانشگاه پیام نور

14

علی محمدی فر

استادیار

دانشگاه سمنان

15

دکتر پروین میرزایی

استادیار

دانشگاه پیام نور

16

دکتر شاهرخ مکوند

دانشیار

دانشگاه سمنان

17

دکتر محمدعلی نظری

دانشیار

دانشگاه تبریز