با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
عصب روانشناسی
اثربخشی توانبخشی شناختی و بازی درمانی بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای تومور مغزی

آیدا فرشام؛ سوگند قاسم زاده؛ احمد علیپور؛ غلامعلی افروز

دوره 8، شماره 31 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.67082.1695

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی و بازی درمانی بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای تومور مغزی انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر، یک مطالعــه کاربردی و نیمه آزمایشی با طرح سری های زمانی با چند گروه است. نمونه پژوهش، شامل 45 کودک 7 تا 10 ساله مبتلا به تومور مغزی بود که به صورت هدفمند و با در نظر گرفتن ملاک هایی برای ورود ...  بیشتر