داوران

 

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
حسین ابراهیمی مقدم دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
علیرضا آقایوسفی
محمد اورکی دانشگاه پیام نور
علیرضا پیر خائفی گروه روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. دانشکده علوم پزشکی
مرتضی ترخان
غلامحسین جوانمرد هیات علمی
غلامرضا چلبیانلو گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
جعفر حسنی دانشگاه خوارزمی تهران
حمید خانی پور
محمدرضا دوستان استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
علی رضا رجائی عصب روانشناسی تحولی دانشیار گروه روان شناسی،واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران.
سوران رجبی دانشیار، مدیر گروه و مدیر داخلی فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی
مهدیه رحمانیان دانشگاه پیام نور
فریدون رمضانی عصب روانشناسی عضو هیات علمی
حسین زارع
سمیه زارع توانبخشی عصب روانشناسی شناختی دانشگاه پیام نور
کریم سواری دانشگاه پیام نور
حسن شفیعی توانبخشی عصب روانشناسی شناختی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور
سیدکاوس صالحی گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
ناصر صبحی قراملکی دانشگاه محقق اردبیلی
زهرا کرمی هیات علمی
علی محمدی فر
هیمن محمودفخه توانبخشی عصب روانشناسی شناختی، عصب روانشناسی هیئت علمی دانشگاه پیام نور مهاباد
پروین میرزایی هیئت علمی دانشگاه پیام نور
شاهرخ مکوند داور نشریه
محمدعلی نظری