نهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

نهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران
نهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

دبیر علمی: دکتر حسن عشایری

دبیر: دکتر محمدرضا جلالی

مدت سیپوزیم: ۳روزبرگزاری:

۴، ۵ و ۶ دی ماه سال ۱۳۹۸ از ساعت۸ الی ۱۷، خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران