اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین زارع

روانشناسی استاد- دانشگاه پیام نور

h_zarepnu.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد اورکی

روانشناسی استاد- دانشگاه پیام نور

orakisalamatgmail.com

مدیر داخلی

دکتر مهدیه رحمانیان

روانشناسی بالینی دانشیار- دانشگاه پیام نور

mahdiehrhmnyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی رضا آقا یوسفی

روان شناسی دانشیار- دانشگاه پیام نور قم

arayeh1100gmail.com

دکتر هادی بهرامی احسان

روان شناسی دانشیار، دانشگاه تهران

hbahramiut.ac.ir

دکتر احمد علیپور

روانشناسی سلامت استاد-دانشگاه پیام نور

ahmadalipour45yahoo.com

دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

روانشناسی استاد-دانشگاه پیام نور

m_akbaripnu.ac.ir

دکتر جلیل فتح آبادی

روان شناسی تربیتی استادیار. دانشگاه شهید بهشتی

fathabadi1351yahoo.com

دکتر ولی الله فرزاد

روانشناسی استاد- دانشگاه خوارزمی

vfarzadyahoo.com

دکتر محمدعلی نظری

علوم اعصاب دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی ایران

nazaripsychoyahoo.com