تازه های نشر2

تازه های نشر2

نوروتراپی و نورو فیدبک

مولف: تئودور چاپین   لوری راسل چاپین

ترجمه:

محمد اورکی

سپیده شاهمرادی

مسعود رضازاده

سارا احمدی

انتشارات رشد فرهنگ