اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی با هدف دانش افزایی و انتشار یافته های جدید در حوزه روان شناسی و بهداشت روان اقدام به چاپ مقالات علمی نموده و تاکید اساسی آن بر مطالعات عصب روانشناختی و رویکردهای درمانی نوین است. محورهای اصلی مجله عبارتند از:

 

 • پژوهش‌های مرتبط با نشانه شناسی، تشخیص و درمان اختلال های روانشناختی و عصب شناختی

 

 • تعامل مغز، کارکردهای شناختی، هیجانی و رفتاری

 

 • تحقیقات آزمایشی، شناختی، رفتاری و تصویربرداری مغزی با تاکید بر تئوری های عصب روانشناختی

 

 • عصب روانشناسی تحولی

 

 • سنجش عصب روانشناختی

 

 • توانبخشی عصب روانشناسی شناختی

 

 • روش های آزمایشی و مدل ها در عصب روان شناسی

 

 • پیامدهای عصب روانشناختی اختلالات جسمی و روانی

 

 • روان درمانی و مغز

 

 • عصب روان شناسی تطبیقی

 

 • مغز، فرهنگ، زبان

 

 • و سایر موضوعات مرتبط

 

مقالات باید از نظر روش شناسی علمی و صحیح بوده و به خوبی تالیف شده باشند. نویسندگان باید از راهنمای نگارش مقالات مجله پیروی کنند و بر اساس این رهنمودها مقالات را تهیه و آماده شوند. مقالاتی که از راهنمای نگارش فصلنامه عصب روانشناسی پیروی نمی کنند بدون داوری به نویسندگان بازگردانده خواهند شد.