دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مقایسه رنگ قرمز و آبی در فرکانس‌های مغزی دانش‌آموزان ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.30473/clpsy.2021.51672.1592

تینا تکبیری اسکویی؛ یزدان موحدی


2. چرخه های جنسی زنان و کارکردهای اجرایی و بازشناسی هیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.30473/clpsy.2021.61429.1630

مریم جهاندار؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد؛ طاهره افتخار