با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه علم و هنر، یزد ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه علم و هنر، یزد ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه علم و هنر، یزد ایران.

چکیده

زمینه و هدف: کودکان دارای تاخیر تحول زبان در مقایسه با همتایان سنی خود، توانایی‌های زبانی پایین‌تر از سطح مورد انتظار نشان می‌دهند و مشکلاتی را در زندگی روزمره خود دارند. لذا هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه‌ی عصب‌روانشناختی کودک محور تلفیقی با تنظیم‌هیجان بر تنظیم هیجان، عزت‌نفس و عملکرد زبان در کودکان دارای تاخیر تحول زبان بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 30 کودک 4تا8 سال دارای تاخیر تحول زبان شهرستان یزد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها مقیاس تنظیم هیجان شیلدز و چیکتی (1995)، پرسشنامه عزت نفس عزیزی مقدم (1386) و آزمون سنجش رشد نیوشا(ملایری و همکاران، 1387) بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تحلیل کوریانس چند متغیره و تک متغیره با نرم افزارSPSS-26 انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که برنامه ی عصب روانشناختی کودک محور تلفیقی با تنظیم هیجان بر تنظیم هیجان (50.137f=)، عزت نفس(76.701f=)و عملکرد زبان (111.93f=) بگونه‌ای معنادار اثربخش بوده است(05/0> P). نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی نشان داد که برنامه ی عصب روانشناختی کودک محور تلفیقی با تنظیم هیجان بر تنظیم هیجان، عزت نفس و عملکرد زبان در کودکان دارای تاخیر تحول زبان موثر می باشد و قابلیت ارتقاء عملکرد زبان و مدیریت هیجانات و خودپنداره را در گروه مورد مطالعه دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Child-Centered Neuropsychological Program Combined with Emotion Regulation on Emotion Regulation, Self-Esteem and Language Performance in Children with Delayed Language Development

نویسندگان [English]

  • Mohaddeseh Fallahzadeh abarquei 1
  • Farangis Demehri 2
  • mohsen saeedmanesh 3

1 MSc student in clinical child psychology, Science and Arts University, Yazd, Iran

2 Assistant professor in psychology, Science and Arts University, Yazd, Iran,

3 professor in psychology, Science and Arts University, Yazd, Iran.

چکیده [English]


Background and purpose: Compared to their age peers, children with delayed language development show lower language abilities than the expected level and have problems in their daily life. Therefore, the aim of this research was to investigate the effectiveness of child-centered neuropsychological program combined with emotion regulation on emotion regulation, self-esteem and language performance in children with delayed language development. Method: The research method was semi-experimental and pre-test and post-test with a control group. 30 children aged 4-8 years with delayed language development in Yazd city were selected by available sampling method and randomly divided into two groups of 15 people, control and experimental. The data collection tools were Shields and Chikti's emotion regulation scale (1995), Azizi Moghadam's self-esteem questionnaire (2006) and Nyusha's growth assessment test (Malairi et al., 2017). Data analysis was done using multivariate and univariate correlation analysis test with SPSS-26 software. Findings: The results of the research showed that the integrated child-centered neuropsychological program with emotion regulation on emotion regulation (f=50.137), self-esteem (f=76.701) and language performance (f=111.93) are significantly effective. has been (P>0.05). Conclusion: The general conclusion showed that the integrated child-centered neuropsychological program with emotion regulation on emotion regulation, self-esteem and language performance in children with delayed language development is effective and the ability to improve language performance and manage emotions and self-concept in the group is studied

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: child-centered neuropsychology
  • emotion regulation
  • self-esteem
  • delayed language development