با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 استادیار، گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی، اردبیل، ایران

10.30473/clpsy.2024.68122.1704

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش tDCS و پروتکل توانبخشی شناختی کوتاه‌مدت بر سیالی کلامی و توانایی دیداری فضایی در سالمندان مبتلا به آلزایمر خفیف بود. روش: روش پژوهش، آزمایشی گسترش‌یافته با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود که با استفاده از روش پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شد. جامعه آماری سالمندان بالای 65 سال مبتلا به آلزایمر خفیف که در اردبیل زندگی می‌کردند را شامل می‌شد که در سال 1401 به پزشک مغز و اعصاب مراجعه کرده‌ بودند که از بین این افراد،60 نفر به صورت نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. سپس روش tDCS به مدت 10 جلسه 20دقیقه‌ای روی یک گروه آزمایش و برنامه توانبخشی شناختی کوتاه‌مدت به تعداد 9 جلسه‌ 90 دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایش دوم اعمال شد و بر روی گروه سوم مداخله‌ای انجام نشد. پس‌آزمون با فاصله یک هفته اجرا شد. بعد ازیک ماه مجدد گروه‌های مورد مطالعه مورد پیگیری قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از آزمون شناختی آدن بروک نسخه تجدید نظر شده استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که tDCS موجب بهبود معنی‌دار در مؤلفه دیداری و روش توانبخشی شناختی موجب بهبود توانایی ادراک می‌شود. در مجموع به نظر می‌رسد مداخله‌های انجام شده موجب بهبود توانایی دیداری فضایی در سالمندان مبتلا به آلزایمر خفیف شد در حالی که بر روی متغیر سیالی کلامی تأثیر معناداری نداشتند. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که از هر دو روش می‌توان در جهت بهبود توانایی دیداری فضایی سالمندان مبتلا به آلزایمر خفیف بهره جست

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) and Short-Term Cognitive Rehabilitation Protocol on Verbal Fluency and Visuospatial Ability in the Elderly with Mild Alzheimer's Disease

نویسندگان [English]

  • Arezoo Mojarrad 1
  • Esmaeil Sadri Damirchi 2
  • Ali Sheykholeslami 3
  • Ali Rezaeisharif 3
  • Vahid Abbasi 4

1 Ph.D. Student of Counseling, Faculty of Education sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

2 Professor of Counseling, Faculty of Education sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

3 Associate Prof., Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil,, Iran

4 Assistant Professor, Faculty of Medicine, University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effectiveness of the tDCS method and short-term cognitive rehabilitation protocol on verbal fluency and visuospatial ability in the elderly with mild Alzheimer's disease. Methods: The research method was an extended experiment with two experimental groups and one control group, which was conducted using the pre-test and post-test method. The statistical population included elderly people over 65 years of age with mild Alzheimer's who lived in Ardabil who had been referred to a neurologist in 2022,among these people, 60 people were randomly selected into two groups. An experimental and a control group were assigned. Then tDCS method was applied for 10 sessions of 20 minutes in one experimental group and short-term cognitive rehabilitation program for 9 sessions of 90 minutes was applied in the second experimental group and no intervention was performed in the third group. The post-test was conducted at an interval of one week. After one month, the studied groups were followed up again. Aden Brook's revised version of the cognitive test was used to collect data. Findings: The results showed that tDCS significantly improves the visual component and the cognitive rehabilitation method improves perception. In general, it seems that the performed interventions improved visual spatial ability in the elderly with mild Alzheimer's disease, while they had no significant effect on the variable of verbal fluency. Conclusion: It can be concluded that both methods can be used to improve the spatial visual ability of the elderly with mild Alzheimer's disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transcranial direct current stimulation
  • cognitive rehabilitation
  • visuospatial ability
  • verbal fluency