با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس مدعو. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران.

چکیده

مقدمه: تجارب اولیه زندگی بر ساختار، کارکرد مغز و کارکردهای شناختی انسان تأثیر می­گذارد. یادگیری موسیقی می‌تواند منجر به تغییرات چشمگیر در کارکردهای ذهنی (هیجانی، شناختی و رفتاری) در فعالیت‌های مختلف روزمره شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه‌ ویژگی‌های عصب روان‌شناختی کودکان فراگیر موسیقی و عادی دوره دبستان بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع علی ـ مقایسه­ای است. جامعه­ آماری شامل کلیه کودکان پایه پنجم دبستان در شهر مشهد بود که 30 نفر از دانش آموزان فراگیر موسیقی (که حداقل به مدت دو سال به نواختن ساز خاصی مسلط بودند) و 30 نفر از دانش آموزان عادی که هیچ‌گونه آموزش موسیقی ندیده بودند به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب شده و مورد مقایسه قرار گرفتند. مقیاس عصب ـ روان‌شناختی نپسی (NEPSY)، مقیاس هوش کودکان وکسلر (WISC) و مصاحبه­ بالینی در مورد شرکت‌کنندگان اجرا شد. یافته‌ها: داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند­متغیری و نرم‌افزار آماری SPSS-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین ویژگی­های عصب ـ روان‌شناختی شامل کارکردهای اجرایی، توجه، زبان، حافظه و یادگیری دانش­آموزان فراگیر موسیقی و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش می­تواند در تشخیص و طراحی مداخلات برای ارتقای ویژگی­های عصب ـ روان‌شناختی دانش­آموزان دوره دبستان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Neuropsychological Characteristics of Music Learners and Non- Music Learners

نویسنده [English]

  • Maryam Akbari motlaq

چکیده [English]

Introduction: Humans initial experiences in life affects his brain structure and function as well as his cognitive functions. Music learning can result in significant changes in mental functions (emotional, cognitive and behavioral) of everyday activities. The aim of this study was to investigate and compare neuropsychological characteristics of students with music training and other students in elementary schools. Method: This study is an ex post facto research. The fifth-grade elementary students at Mashhad made the research population and 30 students under music training (who were dominant in playing musical instrument at least for two years) and 30 students who had no music training, were selected by cluster sampling and were compared. The research instruments included NEPSY scale neuropsychological, Wechsler Intelligence scale for children (WISC), and a clinical interview. Findings: Results were analyzed by means of Multivariate analysis of variance (MANOVA) and SPSS-16. The results of the study showed that there was a significant difference between the neuropsychological characteristics, (including executive functions, attention, language, memory and learning) of music learners and non-music learners. Conclusion: This results can be helpful in the identification and planning of neuropsychological interventions for promoting elementary students neuropsychological characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuroscience
  • Music Learning
  • Cognitive Function
  • Elementary Students
  • Mashhad
زاده محمدی، ع (1381). «کاربردهای موسیقی ‌درمانی در روان‌پزشکی، پزشکی و روانشناسی». تهران، انتشارات اسرار دانش.##شهیم، س (1371). «هنجاریابی آزمون وکسلر کودکان در شیراز». مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 7(14 و 13)، 153ـ122.##شهیم، س (1364). «انطباق و هنجاریابی آزمون هوش کودکان وکسلر». شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.##عابدی، ا.؛ ملک پور، م.؛ مولوی، ح.؛ عریضی، ح. ر. و امیری، ش (1387). «مقایسه ویژگی‌های عصب روان‌شناختی کودکان خردسال با ناتوانی‌های یادگیری عصب روان‌شناختی / تحولی و عادی پیش از دبستان». فصلنامه علمی ـ پژوهشی حیطه کودکان استثنایی، 27، 1ـ 18.##عریضی، ح. ر.؛، عبادی، ا. و تاجی، م (1384). «رابطه میان توانایی شمارش، توجه بینایی، درک شنوایی و دانش فرا شناختی با شایستگی ریاضی در کودکان پیش‌دبستان شهر اصفهان». فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 12. 133ـ147.##علیزاده، ح (1384). «رابطه کارکردهای اجرایی عصبی ـ شناختی با اختلال‌های رشدی». فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 4. 34 ـ 46.##کمپل، دان (1380). اعجاز موسیقی. ترجمه بهزاد. منیژه. تهران. نشر محمد.##
   Gardiner, M.F.; Fox, A.; Knowles, F. & Jeffrey, D. (1996). "Learning improved by arts training". Nature 381: 254.##Garratt, L. C. & Kelly, T. P. (2008)." To what extent does bilingualism affect children, performance on the NEPSY?" Child Neuropsychology, 14, 71-81.##Hebb, D. O. (1947). "The effects of early experience on problem solving at maturity". American Psychologist, 2, 306–307.##Ho. Y. C.; Cheung M. C. & chan. A.S. (2003). "Music training improves verbal not visual memory: cross - sectional and longitudinal explorations in children". Neuropsychology. 17:439-450.##Korkman, M.; Kirk, U. & Kemp, S. (1998). "NEPSY: A developmentol neuropsychological assessment. San Antonio, TX". The psychological corporation.##Lee. M.; Skoe E.; Kraus N. & Ashley R. (2009). "Selective subcortical enhancement of musical intevals in musicians". Journal of neuroscience, 29:5832-5840.##Leng, X. & Shaw, G.L. (1991). "Toward a neural theory of higher brain function using music as a window". Concepts in Neuroscience 2: 229- 258.##Moreno. S.; Bialystok. E.; Barae. R.; schellenberg. E.; Cepeda. N. J. & Chou. T. (2011). "Short - term music training enhances verbal intelligence and executive function". Psychological science 22: 1425-1433.##Penhune. V. B. (2011). "Sensitive periods in human development: Evidence from musical training". Cortex, 47:1126-1137.##Schellenberg E. G. (2011). "Music lessons and intelligence: Reply to commentaries". British journal of psychology. 102:309-312.##Schmitt, A. J. & Wodrich, D. L. (2004). "Validation of a developmental neuropsychological assessment (NEPSY) through comparison of neurological, scholastic concerns, and control groups". Archives of Clinical Neuropsychology, 19, 1077-1093.##Schulze k.; Mueller k. & Koelsch. S. (2011). "Neural Correlates of strategy use during auditory working memory in musicians and non – musicians". European journal of neuroscience, 33: 189-196.##Wechsler, D. (2003b). "WISC-IV: technical and interpretation manual". San Antonio: The Psychological Corporation.##