با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

چکیده

مقدمه: از آنجایی که افسردگی یک اختلال شایع است، شناسایی روش درمان مفید و مداوم بسیار مهم است. هدف این پژوهش مقایسه دو مورد از درمان‌های غیرتهاجمی جدید یعنی درمان تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی و تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری در کاهش علائم افسردگی بوده است. روش: برای بررسی هدف تحقیق 20 نفر از مبتلایان به افسردگی انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی و تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری جایگزین شدند. آزمودنی­ها در سه مرحله پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری، پرسشنامه افسردگی بک را تکمیل کردند. برای بررسی نتایج از تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر استفاده شد. یافته­ها: نتایج تحقیق نشان داد که هر دو درمان در کاهش علائم افسردگی تأثیرگذار بودند اما تفاوت معناداری در اثربخشی آن­ها دیده نشد. با این وجود در دو درمان به لحاظ نمرات پیگیری تفاوت وجود داشت. میانگین نمرات در موقعیت پیگیری نسبت به موقعیت پس­آزمون تغییر محسوسی در گروه rTMS داشته است. نتیجه­گیری: نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که اثربخشی درمان تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری نسبت به درمان دیگر در طول زمان بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Efficacy of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) with Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Depression Symptoms’ Reduction

نویسندگان [English]

  • Elham Asbaghi 1
  • siavash talepasand 2
  • Ali mohammad Rezayi 3

چکیده [English]

Introduction: Depression is a common disorder, therefore, it is very important to identify effective and permanent treatment. The aim of the present research was to compare two cases of new non-invaing treatments, the efficacy of transcranial direct current stimulation therapy and repetitive transcranial magnetic stimulation on depression symptoms’ reduction. Method: To do so, 20 patient with depression where selected and were randomly assigned to two groups; i.e. transcranial direct current stimulation therapy and repetitive transcranial magnetic stimulation. Subjects completed the Beck Depression Inventory through pretest, posttest and follow up intervals. The data were analyzed using repeated measure of analysis of variance. Findings: The finding revealed that both treatments were effective in reducing depression symptoms but, no significant difference was found between the two methods. However, there was a difference between the groups in follow up scores. The mean of scores of follow up condition had a sensible change inrelation to the rTMS group. Conclusion: The results of the study indicated the superiority of the effectiveness of repetitive transcranial magnetic stimulation, the other treatment was more in the course of time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression Disorder
  • Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Transcranial Direct Current Stimulation
Beck, A. T.; Steer, R. A. & Brown, G. K. (2000). "Manual for the Beck Depression Inventory-II". San Antonio, TX: Psychological Corporation.##Beck, A.T.; Rush, A.J.; Shaw, B.F. &##Emery, G. (1979). "Cognitive therapy of depression". New York: Guilford Press.##Beck, A.T.; Steer, R.A. & Garbin, M.G. (1988). "Psychometric properties of the Beck Depression Inventory". Clinical Psychology Review, 8, 77-100.##Berman R. M.; Narasimhan M.; Sanacora G.; Miano A. P.; Hoffman R. E.; Hu X. S.; et al. (2000). "A randomized clinical trial of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of major depression". Biol Psychiatry: 47: 332-7.##Blazer D. G.; Kessler R. C.; McGonagle K. A. & Swartz M. S. (1994). "The prevalence and distribution of major depression in a national community sample: The national comorbidity survey". Am J Psy. 151(7):979-986.##Boggio, P. S.; Rigonatti, S. P.; Rhbeiro, R. B.; et al. (2008)." A randomized, doubleblind clinical trial on the efficacy of cortical direct current stimulation for the treatment   of major depression". Int J Neuropsychopharmacol, 11, 249-254.##Broadhead W. E.; Blazer D. G.; George L. K. & Tse C. K. (1990). "Depression, disability days, and days lost from work in a prospective epidemiological survey". JAMA. 264(19):2524-2528.##Burt T.; Lisanby S. H. & Sackeim H. A. (2002). "Neuropsychiatric application of transcranial magnetic stimulation: A Meta analysis". Int J Neuropsychopharmacol; 5: 73-103.##K. Loo, C.; Alonzo, A.; Martin, D.; B. Mitchell, P.; Galvez V. & Sachdev, P. (2012). "Transcranial direct current stimulation for depression: 3-week, randomised, sham-controlled trial". BJP, 200:52-59.##Dumas, R.; Richieri, R.; Guedj, E.; Auquier P.; Lancon C. & Boyer, L. (2012). "Improvement of health related quality of life in depression after transcranial magnetic stimulation in a naturalistic trial is associated with decreased perfusion in precuneus". Health Qual Life Outcomes. 10:87.##Ekhtiari, H. (2008). "Transcranial Direct Current Stimulation; an Effective Method for Revesible Non Invasive Inteventions and other Brain Diseases". Addiction journal, 6: 17-22.##Fregni, F.; Boggio, P. S.; Nitsche, M. A.; et al. (2006). "Treatment of major depression with transcranial direct current stimulation". Bipolar disorder, 8, 203-204.##George, M. S.; Nahas, Z.; Molloy, M.; Speer A. M.; Oliver N. C.; Li X. B. et al. (2000). "A controlled trial of daily left prefrontal cortex TMS for treating depression". Bio1 Psychiatry; 48: 962-70.##Glenmullen J. (2000). "Prozac Backlash". NewYork, NY: Simon & Schuster.##Herrmann, L. L. & Ebmeier, K. P. (2006). "Factors modifying the efficacy of transcranial magnetic stimulation in the treatment of depression a review". J Clin Psychiatry; 67: 1870-6.##Holtzheimer, P. E.; Russo, J. & Avery, D. H. (2001). "A meta-analysis of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of depression". Psycho Pharmacol Bull; 35: 149-69.##Judd, L. L.; Paulus M. J.; Schettler P. J.; et al. (2000). "Does incomplete recovery from first lifetime major depressive episode herald a chronic course of illness?". Am J Psychiatry. 157:1501-1504.##Keck M. E. (2007). "Repetitive transcranial magnetic stimulation effects in vitro and in animal models. In: Marcolin MA, Padberg F. (editors). Transcranial brain stimulation for treatment of psychiatric disorders". Switzerland: Karger publishing; 18-34.##Kessler, R. C.; Burglund, P. B.; Demler, O, et al. (2003). "The epidemiology of major depressive disorder: results from the national comorbidity survey replication (NCS-R)". JAMA. 289:3095-3105.##Kessler, R. C.; Chiu, W. T.; Demler, O & Walters E. E. (2005). "Prevalence, severity, and comorbidity of twelve-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R)". Arch Gen Psychiatry. 62(6):617-627.##Loo, C.; Mitchel, P.; Sachdev, P.; McDarmont, B. Parker G. & Gandevia S. (1999). "Double-blind controlled investigation of transcranial magnetic stimulation for the treatment of resistant major depression". Am J Psychiatry 156: 946-8.##Mantovani, A. & Lisanby S. (2007). "Transcranial magnetic stimulation in major depression. In: George MS, Belmaker R. (editors). Transcranial magnetic stimulation in clinical psychiatry. Washington". DC: American Psychiatric Association: 113-51.##Martin, J. L.; Barbanoj, M. J.; Schlaepfer, T. E.; Thompson, E. & Kulisevsky J. (2003). "Repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of depression. Systematic review and and meta-analysis". Br J Psychiatry. 182: 480-91.##McClintock, S. M.; Husain, M. M.; Wisniewski, S. R.; et al. (2011). "Residual symptoms in depressed patients who respond by 50% but do not 5-remit to antidepressant medication". J Clin Psychopharmacol. 31:180-186.##Rigonatti, S. P.; Boggio, P. S.; Myezkowski M. L.; et al. (2008). "Transcranial direct stimulation and fluoxetine for the treatment of depression". Eur Psychiatry, 23, 74-76.##Sarason IG, & Sarason, B. R. (2004). "Abnormal psychology: the problem of maladapive behavior. Translated by B. Najariyan., M. Asghari Moghadam., & M". Dehghan. Tehran: Roshd.##Soares, J. C. & Mann, J. J. (1997). "The functional neuroanatomy of mood disorders". J Psychiatr Res. 31: 393-432.##