با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور واحد عسلویه، ایران.

2 کارشناسی ارشد رواشناسی، پیام نور واحد عسلویه، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر بازی بر سرعت یادگیری و میزان انتقال اطلاعات در بین دو نیمکره مغز است. روش: روش آزمایش در این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است و به‌منظور برآورد حجم نمونه از جدول کوهن استفاده شد که حجم نمونه معادل 15 نفر در هر گروه (گروه آزمایش و گروه گواه) است که به شکل داوطلبانه وارد پژوهش شدند و به شکل پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد آزمون قرار گرفتند. به‌منظور سنجش انتقال اطلاعات در بین نیمکره مغز و سرعت یادگیری در بین افراد از دستگاه ترسیم در آینه استفاده شد. نتایج تحلیل با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس که به‌وسیله نرم‌افزار SPSS20 انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین بازی و سرعت یادگیری و انتقال اطلاعات در بین دو نیمکره مغز رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: بازی بر سرعت یادگیری و انتقال اطلاعات در بین دو نیمکره مغز تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Computer Games on the Speed of Learning and the Transfer of Information Between the two Hemispheres of the Brain

نویسندگان [English]

  • Seyed Younes Mohammadi 1
  • mitra golzari 2
  • Moihammad Oraki 3

2 Staff

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine the influence of games on the speed of learning and the transfer of information between the two hemispheres of brain. Method: The design of the study was quasi-experimental and the sampling estimation was based on Cohen's table. There were  15 patients in each group (experimental group and control) who voluntarily took part in the research and they  were tested by pre-test and post-test. In order to measure the speed of data transfer between the hemispheres of the brain and the speed of learning among users, the device of drawing in the mirror was used. To analyze the data ANCOVA was performed by software SPSS 20. Findings: Results showed a significant relationship between playing games and the learning speed and transfer of information between the two hemispheres of the brain. Conclusion: Games influence the speed of learning and transfer of information between the two hemispheres of the brain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • games
  • Learning Speed
  • data transfer
  • Hemispheres of the brain
اتکینسون، ر. و همکاران (1394). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه محمد نقی براهنی و همکاران. تهران. انتشارات رشد.##اکبری، م. و علی پور، ا (1391). «بررسی انتقال دوجانبه یادگیری در دانشجویان راست‌دست و چپ‌دست». فصلنامه روانشناسی تربیتی. شماره 23. 117-130.##اولسون، م. و هرگنهان، ب. آ (1394). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. مترجم علی‌اکبر سیف. تهران. نشر دوران. (بی‌تا)##زارع، ح (1388). «تأثیر بازی‌های آموزشی بر حافظه کوتاه‌مدت و املای دانش آموزان پایه ابتدایی با ناتوانایی‌های ویژه یادگیری». مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. سال نهم. شماره 4. ص 368.##زارع، ح. و جهان‌آرا، ع (1392). «تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر چگونگی پردازش اطلاعات نوجوانان». تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال چهارم، شماره اول. 27-49.##سیاح سیاری، ن. و نبوی آل آقا، ف. (1392). روانشناسی تجربی. تهران: نشر روان.##عبدلی، ب. و همکاران. (1392). «برتری جانبی در انتقال نامتقارن قدرت و سرعت در کودکان: با توجه به نقش نیمکره‌های مغز». نشریه پژوهش در علوم توان‌بخشی، شماره 2، سال 9.##محمدی مهر، م (1390). «مطالعات یادگیری مبتنی بر مغز». مجله دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. سال پنجم. شماره 2. 18-21.##
Biswas, A. K.; Haque- Nizamie, S.; Pandey, R. & Mandel, M.K. (1996). "Bilateral transfer deficit in schizophrenia: A trait marker". Psychiatry Research, 64, 115-120.##Bhushan, B.; Dwivedi, C. B.; Mishra, R. & Mandal, M.K. (2000). "Performance on a mirror drawing task by non-right-handers". Journal of General Psychology, 127, 271-227.##Demirbilek, M.; Yilmaz, E. & Tamer, S. (2010). "Second language instructor’s perspectives about the use of educational games". Procedia Social and Behavioral Science.9. 717-721.##Emerson, R. J. (2007). Nursing education in the clinical setting. 1st ed. St Louis: Mosby.##Hwang, G. J. & Wu, P. H. (2012). "Advancements and trends in digital game-based learning research: a review of publications in selected journals from 2001 to 2010". British Journal of Educational Technology. 43(1).E6-E10.##Greenfield, P. M. & Subrahmanyam, K. (1994). “Effect of Video Game Practice on Spatial Skills in Girls and Boys”. ##Journal of Applied Developmental Psychology, No. 15, pp. 13- 32.##KELEŞ, E. & ÇEPNİ, S. (2007). "Brain and learning". Journal of TURKISH Science Education. Volume 3, Issue 2.##Kirsch, W. & HoVmann, J. (2010). "Asymmetrical intermanual transfer of learning in a sensorimotor task". Experimental Brain Research 202: 927–934.##Seif, A. (2010). Modern Educational Psychologhy. Tehran. Doran Publication.##Tamjid Tash, E. (2011). "Comparative Examination of the effect of social games and computer games on child's development". Payvand Journal. 385. 38-41.## Van Mier, H. I. & Petersen, S.E. (2006). "Intermanual transfer effects in sequential tactuomotor learning: evidence for evictor independent codig". Neuropsychologial 44:939–949##Weiss, R. P. (2000). "The Wave of the Brain". Journal about Training & Development. 3. 21-24.##