با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد ،ایران.

2 استادیارگروه روانشناسی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر،مقایسه کنترل شده سیستم­های مغزی رفتاری گری-ویلسون (شامل فعال ساز رفتاری، بازداری رفتاری و جنگ - گریز) بین افراد واجد تشخیص اختلال مصرف مواد افیونی تثبیت شده(درمان شده) با متادون، وابسته به متادون و وابسته ترکیبی(همزمان مصرف متادون و سایر مواد)بوده است.روش: پژوهش حاضر یک پژوهش مقایسه­ ای بوده و جامعه آن را کلیه افراد معتاد مراکز ترک اعتیاد شهرستان خمینی­ شهر در سال 1395 تشکیل می­ دادند. نمونه پژوهش شامل 60 نفر مرد در گروه تثبیت شده با متادون، 57 نفر مرد در گروه وابسته به متادون، و 57 نفر مرد در گروه وابسته ترکیبی بودند که در مورد آنها پرسشنامه سیستم­ های مغزی رفتاری گری-ویلسون(1989) مربوطه اجرا شد. داده­ های جمع آوری شده، با استفاده نرم افزار SPSS-18و روش تحلیل کوواریانس(به­منظور کنترل برخی از ویژگی­ های جمعیت­ شناختی)تحلیل شد.یافته­ ها: تحلیل داده­ ها نشان داد که تفاوت معنی­ داری بین شش بعد سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ - گریز در سه گروه وجود ندارد. با این حال،سطح معناداری مولفه خاموشی در مقایسه با سایر مولفه های سیستم های مغزی-رفتاری به سطح معناداری نزدیک تر بوده و در گروه تثبیت شده با متادون پایین­تر از دو گروه دیگر بوده است.نتیجه­ گیری:اگرچه بین مولفه­ های در بین سه گروه تفاوت معناداری وجود ندارد با این حال،تفاوت­ هایی بین سه گروه،خصوصا بین گروه وابسته به متادون با دو گروه دیگر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Controlled Comparison of Brain-behavioral Systems between Patients with Stabilized Methadone, Non-stabilized Methadone and Non-stabilized Methadone and other Drugs

نویسندگان [English]

  • zahra EBRAHIMZADEH 1
  • Sayed Abbas Haghayegh 2

1 M.A of Clinical Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad , Iran.

2 Assistant professor of Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad , Iran.

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was the comparison of the Gary-Wilson brain-behavioral (activation, inhibition and fight-/flight) systems between patients with diagnosed opioid use disorder on the methadone maintenance treatment (MMT). These are consisting in three groups: stabilized and non-stabilized including methadone or other drugs (except methadone) abusers. Method: This research was a comparative and statistical population has been all of the clients registered on Esfahan MMT caring units. Sample groups have included of the stabilized (60), non-stabilized methadone(57) and other-drug-abuser (57) individuals who answered to the related questionnaire. Statistical data has been analyzed by SPSS-18 through analysis of the Covariance (MANCOVA). Findings: Analysis of the data showed that there were not significant differences in brain activation system, brain inhibition system and fight/flight system between three groups. Conclusion: Despite of no significant difference of theses brain systems between three groups, but are differences between non-stabilized methadone groups in comparison to other two groups.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain-behavioral systems
  • Addiction
  • methadone
آزاد فلاح، پرویز.، دادستان، پ.، اژه ای، ج و موذنی، م.(1378). تنیدگی، فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و تغییرات ایمونوگلوبولین ترشحیA. مجله روانشناسی،9، 249-268.
اوژند،حمیده.،آزادفلاح،پرویز و رسول زاده طباطبائی،کاظم.(1395). بررسی نقش سیستم های مغزی-رفتاری با عود اعتیاد.فصلنامه پژوهش در پزشکی ،40،57-54.
فتحی آشتیانی، علی؛ داستانی، محبوبه.(1388). آزمون های روانشناختی: ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران:انتشارات بعثت.
فرهودیان،علی.، مکری، آذرخش.، اختیاری، حامد.،صفاتیان،سعید.،صادقی،ماندانا و دولتشاهی، بهروز.(1390). پایان درمان نگهدارنده با متادون. تهران: انتشارات مهر و ماه.
فهیمی، صمد.، علی مهدی، منصور.، بخشی پور رودسری، عباس و علیلو، مجید محمود.(1390). الگوی زیستی شخصیت گری و اعتیاد. فصلنامه اندیشه و رفتار،6(22)، 51-60.
- Alloy, L. B., & Abramson, L. Y. (2010). The role of the Behavioral Approach System (BAS) in bipolar spectrum disorders. Current Directions in Psychological Science, 19(3), 189–194.
- - Alloy, L. B., Abramson, L. Y., Walshaw, P. D., Cogswell, A., Grandin, L. D., Hughes, M. E., Hogan, M. E. (2008). Behavioral Approach System and Behavioral Inhibition System sensitivities and bipolar spectrum disorders: Prospective prediction of bipolar mood episodes. Bipolar Disorders, 10, 310–322.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental  disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- Azadfallah, P(2000).The biopsychic  basics of addiction. Journal of psychology.(15),234-246.
- Alimoradi, L. (2011). The Comparing Activity of Brain/Behavioral Systems and Mental Health in Normal and Addict's Individuals. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 1703-1708.
- Aziz, Z., & Chong, N. J. (2015). A satisfaction survey of opioid-dependent patients with methadone maintenance treatment. Journal of substance abuse treatment, 53, 47-51.
- Brook, D, M., & Spitz, H, I. (2002). The group therapy of substance abuse. New York: The Howrth Medical Press.
- Carver. (2004). Negative Affects Deriving From the Behavioral Approach System. American Psychological Association, 4(psychology), 2.
- Desjardins, J., Zeleneski, J.M., & Coplan, R.J. (2008). An Investigation of Maternal Personality, Parenting and Subjective Well-Being. Personality and Individual Differences, 44(psychology), 3.
- Franken, I. H., Muris, P., & Georgieva, I. (2006). Gray's model of personality and addiction. Addictive behaviors, 31(3), 399-403.
- Greene, J.D., Nystrom, L.E, Engell, A.D., Darley, J.M., Cohen, J.D. (2004). The neural bases of cognitive conflict and control in moral judgment. Neuron, 44, 389–400.
- Hewig, J., Hagemann, D., Seifert, J., Naumann, E., & Bartussek, D. (2006). The relation of cortical activity and BIS/BAS on the traitlevel. Biological Psychology, 71(Psychology), 4.
- Jones, H. E. (2013). Treating opioid use disorders during pregnancy: historical, current, and future directions. Substance abuse, 34(2), 89-91.
- Jose, M. G., Flor, Z. B., & Francisca, L. R. (2007). The role of personality variables in drug abuse in a Spanish university population. Journal Mental Health Addiction, 7 (3), 475-487.
- Kelly, T. H., Robbines, G., Martin, G. A., Fillmor, M. T., Lane S. D., Harrington N. G, Rush C. R. (2006). Individual differences in drug abuse vulnerabilityamphetamine and sensation-seeking status. Psychopharmacology, 18, 17-25.
- Khosravani, V., Seidisarouei, M., & Alvani, A. (2016). Early maladaptive schemas, behavioral inhibition system, behavioral approach system, and defense styles in natural drug abusers. Polish Annals of Medicine, 23(1), 6-14.
- Loxton, N. J., & Dawe, S. (2007). How do dysfunctional eating and hazardous drinking women perform on behavioural measures of reward and punishment sensitivity? Pers Individ Dif, 42, 1163-1172.
- Li, Y., Xu, Y., & Chen, Z. (2015). Effects of the behavioral inhibition system (BIS), behavioral activation system (BAS), and emotion regulation on depression: A one-year follow-up study in Chinese adolescents. Psychiatry research, 230(2), 287-293.
- Pardo Y., Aguilar R., Molinuevo B., Torrubia R.(2007). Alcohol use as a behavioural sign of disinhibition: evidence from J.A. Gray's model of personality. Addict Behav. ;32(10):2398-403.
- Park, S. M., Park, Y. A., Lee, H. W., Jung, H. Y., Lee, J.-Y., & Choi, J.-S. (2013). The effects of behavioral inhibition/approach system as predictors of Internet addiction in adolescents. Personality and Individual Differences, 54(1), 7-11.
- Pascalis, V. D., Arwae, I B., Matteucci, S., & Mazzocco, A.M. (2005). Effects of emotional visual stimuli on auditory information processing: a test of J.A. Gray’s reinforcement sensitivity theory. Personality and Individual Differences, 38(psychology).
- Renner, J. A., & Suzuki, J. (2010). Opiates and Prescription Drugs. Addiction Medicine (pp. 463-493): Springer.
- Sommer, K., Maurits W., Vilfredo, M. (2015). BIS/BAS sensitivity and emotional modulation in a prepulse-inhibition paradigm: A brain potential study. Physiology & Behavior.(Physiology ), 23.
- Sullivan EV, Pfefferbaum A. (2005) Neurocircuitry in alcoholism: a substrate of disruption and repair. Psychopharmacology (Berl) 180:583–94.
- Wallas J.(2003).Theory of 12-steps oriented in treatment. Treating substance abuse: Theory and technique (pp. 9-31). New York: The Guilford Press.