با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه پیام نور .تهران.ایران.

2 استاد گروه روانشناسی. دانشگاه پیام نور. تهران.ایران

3 دانشیارگروه روانشناسی. دانشگاه پیام نور. تهران

چکیده

پژوهش حاضر با تاکید بر مدل CaR-FA-X ویلیامز ، در قالب یه مدل علی به بررسی نقش واسطه ای حافظه سرگذشتی بیش کلی گرا در رابطه بین نقص در کارکردهای اجرایی با حل مساله ناکارآمد در افراد افسرده می­پردازد. روش: نمونه پژوهش شامل 56 فرد مبتلا به افسردگی اساسی که به روش نمونه گیری زمانی در دسترس در فاصله زمانی اردیبهشت 96 تا مهر96 انتخاب شدند، بودند. جهت گردآوری داده ها ، پس از تشخیص افسردگی اساسی توسط روانشناس، از آزمون حافظه شرح حال (سرگذشتی) ،آزمون حل مسئله وسیله-غایت و نرم افزار کارتهای ویسکانسین استفاده شد. جهت تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و ایموس و روش تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادلات  ساختاری استفاده شد.یافته­ ها:  نتایج نشان داد اثر مستقیم کارکرد اجرایی بر حل مسئله  با مقدار 283/0 در سطح 05/0 معنی دار نیست. اثر غیرمستقیم کارکرد اجرایی بر حل مسئله  با مقدار130/0 در سطح 05/0 معنی دار است. اثر کل کارکرد اجرایی بر حل مسئله  413/0 است که در سطح 05/0 معنی دار است. بنابراین با توجه به عدم معناداری اثر مستقیم و معناداری اثر غیر مستقیم، حافظه سرگذشتی به­عنوان متغیر میانجی کلی در تاثیر بین کارکرد اجرایی بر حل مسئله  است. نتیجه گیری: بنابراین پژوهش حاضر با تایید مدل CaR-FA-X ویلیامز، نشان داد که افراد افسرده به دلیل خلق منفی و نقص در کارکردهای اجرایی ، در بازیابی خاطرات سرگذشتی به طور اختصاصی دچار مشکل می­شوند و  این مشکل در بازیابی، حل مسائل و مشکلات آنها را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد و باعث می شود که راه     حل­های کمتر موثری را تولید کنند. بنابراین بیش کلی گرایی از حافظه سرگذشتی به عنوان یک مکانیسم واسطه ای در رابطه بین نقص در کارکرد اجرایی و حل مساله ناکارآمد در افراد افسرده عمل می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the Relationship Between Impairment of Executive Function on problem-solving strategies in major depressed patient: The mediating role of overgeneral autobiographical memory

نویسندگان [English]

  • masomeh esmaeli 1
  • hoseyn zare 2
  • ahmad alipor 2
  • mohemmad oraki 3

1 Ph.D. student of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Professor of Psychology, Payam Noor university, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Psychology, Payam Noor university,Tehran,Iran

چکیده [English]

Introduction: The present study, with emphasis on CaR-FA-X Williams model, investigates the intermediate role of over-general autobiographical memory on the relationship between impairment executive functions with ineffective problem-solving in depressed people.Methods: For this purpose, 56 subjects with major depression by sampling method during the period from April to September 2017 were selected . For data collection, after diagnosis of major depression by a psychologist, Autobiographical Memory Test, a problem-solving problem test and a Wisconsin card software were used. To analyze the research data using SPSS and IMOS software and path analysis method, structural equation modeling was used.Results: The results showed that the direct effect of executive function on problem solving with a value of 0/283 is not significant at the level of 0/05. The indirect effect of executive function on problem solving with a value of 0/130 is significant at the level of 0/05. The total effect of the executive function on problem solving is 0/413, which is significant at the level of 0/05. Therefore, due to the insignificant direct and significant effects of indirect effect, oral memory is a general mediator variable in the effect between the executive function on problem solving.Conclusion:Therefore, the present study, confirmed by the Williams CaR-FA-X model, showed that depressed people, due to their negative mood, and impairment in executive functions, have a particular problem in restoring their memoirs, and this is a problem in retrieval, solving problems It also affects their problems and makes them produce less effective solutions. Therefore, more generative of autobiographcal memory as a mediating mechanism in the relationship between impairment in executive function and ineffective problem-solving in depressed people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • impairment in executive function
  • inefficient problem solving
  • overgeneral autobiographical memory
کاویانی، ح؛ رحیمی، پ؛ نقوی، ح. ( 1378 ). بررسی کمبودها در بازخوانی از حافظه سرگذشتی در اقدام کنندگان به خودکشی. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 2( 3 ،) 25 – 16
کلارک،د. فربورن،ک(1998) درمان های شناخنی رفتاری.دانش و روش های کاربردی رفتار درمانی شناختی.ترجمه کاویانی،؛حسین(1386).تهران: انتشارات مهر کاویان
زارع، ح.، عبدالله زاده، ح. (1393 ). مقیاس های اندازه گیری در روانشناسی شناختی، تهران: انتشارات آییژ. زارع،ح. (1388) روانشناسی یادگیری.تهران.انتشارات پیام نور
عبدی، ا،. مرادی، ع،. اکرمیان،. ف. ( 1387 ). بررسی عملکرد افراد مبتلا به PTSD ناشی از جنگ در حافظه شرح حال رویدادی . پژوهش در سلامت روان شناختی، 2( 3 ،) 34 – 25
- Barkley, R.A(1997) Behavioral inhibition, Sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin.94-121:65
- Brooks BL, Iverson GL, Sherman EMS, Roberge M.(2010) Identifying cognitive problems in children and adolescents with depression using computerized neuropsychological testing. Appl Neuropsychol. (17): 37-43.
- Dalgleish, T., Perkins, N., Williams., J. M. G., Golden, A. M. J., Barrett, L. F., Barnard, P. J., et al(2007).Reduced specificity of autobiographical memory and depression: The role of executive processes. Journal of Experimental Psychology.136(1),23-42
- Fossati P, Ergis AM, Alliaire JF(2002). Executive functioning in unipolar depression: A review. Enceph. (28): 97-107
- Goddard, L., Dritschel, B., & Burton, A(1996). Role of autobiographical memory in social problem solving and depression. Journal of Abnormal Psychology. (105), 609–616.
- Goddard, L., Dritschel, B., & Burton, A(1997). Social problem solving and autobiographical memory in non-clinical depression. British Journal of Clinical Psychology. (36), 449–451
- Groth-Marnat G(2000). Neuropsychological assessment in clinical practice: a guide to test interpretation and integration: Wiley.
- Harvey PO Bastard GLe, Pochon JB, Levy R Allilaire JF Dubois B, et al(2004). Executive functions and updating of the contents of Working Memory in unipolar Depression. Journal of Psychiatric Research.38:567-76.
- Hertel, P. T., & Rude, S(1991). Depressive deficits in memory: Focusing attention improves subsequent recall. Journal of Experimental Psychology: General (120), 301–309.
- Haddad, D.M, Harmer, C.J, Williams, J.M(2014). Executive dysfunction and autobiographical memory retrieval in recovered depressed women.Journal of Behavir Therapy and Experimental Psychiatry.(45),260-266.
- Kuyken W, Dalgleish T (2011) Overgeneral autobiographical memory in adolescents at risk for depression. Memory. 19(3):241-50. Doi: 10.1080/09658211.2011.554421.
- Kuyken W, Dalgleish T |(2011). Overgeneral autobiographical memory in adolescents at risk for depression. Memory,19(3):241-50. Doi: 10.1080/09658211.2011.554421
- Lezak, MD(1987) Relationship between personality disorder, social disturbances and physical disability following traumatic brain injury. J Head Trauma Rehabil,2:57-69
- Lezak MD(1995). Neuropsychological assessment: Oxford University Press.
- Leung K-K, Lee TMC, Yip P, Li LSW, Wong MMC(2009) .Selective attention biases of people with depression: Positive and negative priming of depression-related information. J Psychiat Res. (165): 241-251.
- Lockwood KA, Alexopoulos GS, Van Grop WG(2002). Executive Function in Feriatric Depression.Am J Psychiat; 159): 1119-1126.
- McNally,R.J.,Litz,B.T.,Prassas,A.,Shin,L.M.,Weathers,F.W(1994).Emotional priming of autobiographical memory in post traumatic stress disorder. Cognitive and Emotion.,351-367.
- Nakano YA, Baba H, Maeshima H, Kitajima A, Sakai Y(2008),. Executive Dysfunction in Medicated, Remitted State of Major Depression. J Affect Disord. (111): 46-51
- Platt, J.J., Spivack, G., Manual for the Means–Ends Problem- Solving procedure (MEPS): a measure of interpersonal problem-solving skill. Philadelphia, Department of Mental Health Sciences, Hahnemann Medical College and Hospital.1975.
- Rachel,J.A,Goddard,L.Powell,J.H(2009).Reduced specificity of autobiographical memory as a moderator of the relationship between daily hassles and depression. Cognition and emotion. 24(4): 702-709.
- Raes F, Hermans D, Williams J, Geypen L, Eelen P(2006). The Effect of Overgeneral Autobiographical Memory Retrieval on Rumination. Psychologica Belgica. 46(1-2):131–41.
- Raes, F., Hermans, D., Williams, J. M. G., Demyttenaere, K., Sabbe, B., Pieters, G., & Eelen, P(2005). Reduced specificity of autobiographical memories: A mediator between rumination and ineffective problem solving in major depression? Journal of Affective Disorders. 87, 331– 335.
- Raes, F., Williams, J. M. G., & Hermans, D. (2009). Reducing cognitive vulnerability to depression: A preliminary evaluation of MEmory Specificity Training (MEST) in inpatients with depressive complaints. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40, 24-38
- Sumner, J.A.Griffith, J.W, Mineka, S (2010). Overgeneral Autobiographical memory as a predictor of the course of depression: A Meta-analysis. Behaviour Research and therapy. 48(7)614-625
- Sumner, J.A (2012) . the mechanism underlying Overgeneral Autobiographical memory: An evaluative review of evidence for the CAR-FA-X model. Clinical psychology Review. 32(1)34-48
- Vanvreeswjik,M.F.,Wild,E.J.(2004).Autobiographical memory specificity, psychopathology,depressed mood and the use of the Autobiographical memory Test: A Meta-Analysis. Behaviour Research and Therapy. 731-743
- Vanderveren.E,Bijttebier,P.Hermans,D(2017) The Importance of Memory Specificity and Memory Coherence for the Self: Linking Two Characteristics of Autobiographical Memory.DOI: 10.3389/fpsyg.2017.02250
- Williams JMG. (2006) Capture and rumination, functional avoidance, and executive control (CaRFAX):Three processes that underlie overgeneral memory. Cognition and Emotion,20:548–568.
- Williams, J. M. G(1988). General and specific autobiographical memory and emotional disturbance. In M. M. Gruenberg, P. E. Morris, & R. W. Sykes (Eds.), Practical aspects of memory: Current research and issues (pp. 295–300). Chichester, England: Wiley.
- Williams JM, BarnhoferT, Hermans D, Raes F, Watkins E, Dalgleish T(2007). Autobiographical Memory Specificity and Emotional Disorder. Psychological Bulletin,133(1): 122–48.
- Williams, J. M. G(1996). Depression and the specificity of autobiographical memory. In D. C.Rubin (Ed.), Remembering our past: Studies in autobiographical memory,(pp. 244±267).Cambridge, UK: Cambridge University.
- Williams, J. M. G., & Broadbent, K.(1986) Autobiographical memory in suicide attempters. Journal of Abnormal Psychology.( 95), 144–149.
- Watkins,E.,Teasdale,J.D.,Williams,R.M.(2000). Decentring and distraction reduce overgeneral autobiographical memory in depression. Psychological Medicine. 911-920.
- Wessel,I.,Meeren,M.,Peeters,F.A.,Merkelbanch,H(2001). Correlates of autobiographical memory specificity: The role of depression, anxiety and childhood trauma. Behaviour Research and Therapy. 409-421.