با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی،روانشناسی بالینی،دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از آسیب‌های جدی به دنبال سوءمصرف مواد، آسیب مغزی و نقص‌های شناختی است که اهمیت نظری و بالینی اساسی دارد. این پژوهش باهدف مقایسه فعالیت مکانیزم های مغزی فعال‌سازی-بازداری رفتاری و کارکرد انعطاف‌پذیری شناختی در زنان مبتلابه اختلال مصرف مواد و زنان سالم انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع علّی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل دو گروه، کلیه زنان وابسته به مواد در کمپ‌های ترک اعتیاد و کلیه زنان سالم شهر اصفهان بود. بدین منظور با توجه به ملاک‌های ورود و خروج تعداد 30 نفر از زنان وابسته به مواد به روش نمونه‌گیری هدفمند و 30 نفر زنان سالم به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سیستم فعال‌سازی-بازداری کارور و وایت، نرم‌افزار آزمون عصب روان‌شناختی ویسکانسینو پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه در سیستم فعال‌سازی رفتاری (BAS) و کارکرد انعطاف‌پذیری شناختی تفاوت معنی‌داری وجود داشت به‌طوری‌که در آزمون عصب روان‌شناختی ویسکانسین گروه وابسته به مواد عملکرد ضعیف‌تری نسبت به گروه سالم داشتند. اما در سیستم بازداری رفتاری (BIS) تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: مصرف مواد مخدر در قشر پره فرونتال مغز و کارکردهای عصب روان‌شناختی (اجرایی) نقایص بیشتر و درازمدت را نشان می‌دهد. بررسی بنیادهای عصبی-رفتاری در افراد وابسته به مواد می‌تواند راهگشای متخصصان در استفاده از برنامه‌های توان‌بخشی شناختی و مداخلات پیشگیرانه در اعتیاد باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Brain Behavioral Activation and Inhibition Activity Mechanism(BAS/BIS),Cognitive Flexibility Function in Substance Abuse Disorder & Normal Women

نویسندگان [English]

  • seyedreza mirmehdi 1
  • elham kazemi mahyari 2

1 Assistant Professor of Psychology, Payame Noor University, Iran

2 MSc in Psychology, Clinical Psychology, Islamic Azad University, Khomein, Iran

چکیده [English]

Introduction:One of the serious injuries caused by substance abuse is Brain damage and cognitive defects, which has a fundamental theoretical and clinical significance. The aim of this study was to compare of Brain Behavioral Activation and Inhibition activity mechanism (BAS/BIS), cognitive flexibility function in substance abuse disorder & normal women. Method: The present study was comparative-causal schemes. The statistical population of this study included all normal and substance dependent women in addiction treatment camps in Isfahan. The sample consisted of 30 dependent women (purposeful sampling method) and 30 healthy women (cluster sampling method). The tools were simple Stroop test software, Wisconsin test software and researcher-made demographic questionnaire. Findings: The results showed that there is a significant difference in Behavioral Activation System (BAS) and cognitive flexibility function. As in Wisconsin's psychological nursing test The drug-dependent group had a weaker performance than the normal group.But there was no significant difference between the two groups at the Behavioral Inhibition System(BIS). Conclusion: used to drug Shows more and longer deficits In the prefrontal cortex of the brain and the psychological nerve functions (executive). Investigating the neuro-behavioral foundations in the drug-dependent community can help the clinicians to use appropriate therapies and Preventive interventions in addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Brain Behavioral System
  • Psychological Nerve Functions
  • Cognitive Flexibility
  • Addiction
آزاد فلاح، پ؛ دادستان، پ (1379). سیستم‌های مغزیرفتاری: ساختارهای زیستی شخصیت. نشریه مدرس علوم انسانی،4 (14)،63-82.
آزاد فلاح، پ (1379). بنیادهای زیستی-روانی زمینه‌سازاعتیاد. مجله روان شناسی،4(15)،234-249.
 اوژند، ح؛ آزاد فلاح، پ؛ رسول زاده طباطبایی، ک (1395). بررسی نقش سیستم‌های مغزی رفتاری با عود اعتیاد. فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دوره 40، شماره 2، 57-54.
اصغری، م-ج؛ دژکام، م، آزاد فلاح، پ (1388). مقایسه کنش وری عصب-روان شناختی (زمان واکنش) در معتادان و افراد عادی. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی.1(10)، ص 61-47.
برنا، م؛ حمید، ن؛ حیاتی، د (1395). نقش پیش بینی کنندگی ویژگی‌های شخصیت، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، سبک های دلبستگی و سیستم‌های مغزی-رفتاری درآماداگی فعال و غیرفعال به اعتیاد و تکانشگری. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال 10، شماره 37،174-152
  بیرامی، م؛ محمدزاده گان، ر؛ موحدی، ی؛ بکلو، ی؛ محمدیاری، ق؛ طهماسب پور، م (1394). بررسی عملکرد شناختی در معتادان سوءمصرف‌کننده مواد، معتادان تحت درمان با متادون و افراد بهنجار. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، 9(34)، ص 23-36.
بشر پور، س؛ مظفری، ی (1393). نقشسیستم‌هایفعال‌سازی / بازداریرفتاردرپیشبینیاضطراب حالت/صفت دانش آموزانمقطعمتوسطه، مجله روانشناسی مدرسه، دوره 3، شماره 4 از 36-22.
بابایی، ک؛ عیسی زادگان، ع؛ پیرنبی خواه، ن؛ تاج الدینی، ا (1395). نقش سیستم‌های مغزی رفتاری، نوجویی، پاداش وابستگی و نگرانی آسیب شناختی بینی استعداد اعتیاد. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال 10، شماره 37،275-260.
پورمحسنی کلوری، ف؛ حق شناس، آ؛ اسدی، ص (1390). بررسی فعالیت سیستم‌های مغزی-رفتاری وتفاوت‌های جنسیتی در افراد معتاد وغیرمعتاد. تازه های علوم شناختی، سال 13، شماره 2، 22-9.
پیرخائفی، ع؛ فخیم یوسف نیا، ب (1395). کارکردهای اجرایی مغزدربین معتادان دارای بازگشت وبدون بازگشت. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. دوره 14، شماره 1، 100-91.
حسنی، ج؛ مرادی، ع؛ جهانگیری، ج (1395). نقش تشخیصی کارکردهای اجرایی وتکانشگری در اختلال مصرف مواد محرک، افیونی و بهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی. دانشگاه خوارزمی.
رجبی، س؛ علیمردای، خ (1394). سیستم‌های مغزی-رفتاری BAS / BISدر بین معتادین کم خطر وپرخطر.
سید محمدی، ی (1393). انجمن روانپزشکی امریکا پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) چاپ اول. تهران: نشرروان (تاریخ انتشاربه زبان اصلی،2013).
سپاه منصور، م (1389). رابطه فعالیت سیستم‌های فعال‌سازی و بازداری رفتاری با توانمندیها و اختلالهای رفتاری دانش آموزان. مجله اندیشه و رفتار، دوره 5، شماره 17، 64-57.
شاه محمدزادهٔ؛ بشرپور، س؛ میکائیلی، ن؛ نریمانی، م (1393). مقایسه انعطاف‌پذیری شناختی، سوگیری توجه وحافظه هیجانی در بین افراد مبتلابه سوءمصرف مواد، سیگاری و افراد عادی. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
شاهقلیان، م؛ آزاد فلاح، پ؛ فتحی آشتیانی، ع؛ خدادادی، م (1390). طراحی نسخه نرم‌افزاری آزمون دسته‌بندی کارت های ویسکانسین: مبانی نظری، نحوه ساخت و ویژگی‌های روان سنجی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روانشناسی بالینی.4(1)111-133.
علیلو، م-م؛ امیری، پ (1393). بررسی سیتم های مغزی- رفتاری در افراد سوءمصرف‌کننده موادمخدردرمقایسه با سوءمصرف کنندگان مواد محرک. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال 8، شماره 31، 56-45.
عالمی خواه، م؛ فریدحسینی، ف؛ رجائی، ع؛ رسولی آزاد، م؛ کردی، ح (1392). مقایسه فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری وابستگان به مت آمفتامین با افراد بهنجار؛ بر اساس نظریه تجدید نظر شده حساسیت به تقویت. مجله اصول بهداشت روانی، سال 15(1)،378-387.
علیمردای، ع؛ هشیار، س؛ مدرس غروی، م (1390). مقایسه فعالیت سیستم‌های مغزی-رفتاری و سلامت روان در افراد معتاد وابسته به مواد مخدرو افراد بهنجار. مجله اصول بهداشت روانی،4(13)، 304-313.
قاسمی، ن؛ کیانی، ا؛ زره پوش، ا؛ ربیعی، م و وکیلی، ن (1391). بررسی تفاوت‌های سوگیری توجه، عملکرد اجرایی و زمان واکنش در مصرف کنندگان مت آمفتامین در مقایسه با افراد غیرمصرف‌کننده. مجله اعتیاد پژوهی. دوره 6، شماره 23، ص 56-53.
کاظمی، ح؛ مرتضوی، س؛ قربانی، م؛ ابراهیمی، ا (1393). مقایسه مکانیزم های مغزی-رفتاری دربیماران مبتلابه سوءمصرف مواد تحت درمان نگهدارنده و افرادسالم. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال 8، شماره 30، 113-125.
  کاکویی دینکی، ع؛ قوامی، ن (1393). بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سو مصرف مواد مخدر. مجله سلامت اجتماعی و اعتیاد. شماره 4، ص 9-32.
گنجی، م (1392). آسیب شناسی روانی بر اساس (DSM-5)، جلد دوم. تهران: نشرسالاوان
محمدی، ن (1387). ویژگیهایروانسنجیمقیاسهایسیستمبازداریوفعالسازیرفتاریدردانشجویاندانشگاه شیراز. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد،15(28)،69-61.
مزینانی، ر (1389). زنان و اعتیاد (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، دوره 16، شماره 3، پیاپی 62، 342.
میرمهدی، س-ر؛ علیزاده، ح؛ سیف نراقی، م (1388). تاثیرآموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد ریاضیات وخواندن دانش آموزان دبستانی با ناتوانی های یادگیری ویژه. پژوهش درحیطه کودکان استثنایی، سال 9، شماره 1، 1-12.
مالکی گمچی، ا؛ خادمی، ع (1393). مقایسه سیستم‌های مغزی-رفتاری (BAS/BIS) در افراد وابسته به مواد وبهنجار. مجله طب انتظامی، دوره 3، شماره 2، 76-67.
نادری، ن (1375). مطالعه پردازش اطلاعات و برخی از عملکردهای نوروپسیکولوژی مبتلایان به اختلال وسواسی فکری عملی. تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران.
نجاتی، و (1394). اثردرمان نگهدارنده متادون برعملکردهای اجرایی مصرف کنندگان موادمخدر. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال 9، شماره 36،30-19.
نابدل، ی (1389). راهنمای پزشکی دردرمان وابستگی به مواد. تهران: انتشارات ارجمند.
 
Aron, A. R., Monsell, S., Sahakian, B. J., Robbins, T. W. (2004). A Componential Analysis of Task-Switching Deficits Associated with Lesions of Left and Right Frontal Cortex. Brain, 127(7), 1561–1573.
Alfonso JP, Caracuel A, Delgado-Pastor LC, Verdejo-Garcia A. (2011). Combined Goal Management Training and Mindfulness meditation improve executive functions and decision-making performance in abstinent polysubstance abusers. Drug Alcohol Depend; 117(1): 78-81.
Baicy, K., London. E. D. (2007). Corticolimbic dysregulation and chronic methamphetamine abuse. Addiction.102, 5– 15.
Cleveland HH & Harris, KS. (2010). The role of coping in moderating within-day associations between negative triggers and substance use cravings: a daily diary investigation. Addict Behav; 35(1):60-3.
 
Corr PJ, Perkins AM. (2006). the role of theory in the psychophysiology of personality: From Ivan Pavlov to Jeffrey Gray. Int J Psychophysiology; 62: 367-76.
Campbell-Sills L, Cohan LS, Stein BM. (2006). Relationship of resilience to personality, coping and psychiatric symptoms in young adults. Behave Res There; 44:585-99.
Cavallaro, R., Cavedini, P., Mistertta, P. (2003). Basal-corticofrontal cirtcus in schizophrenia and obsessive-compulsives disorder. Biological Psychiatry. 7, 437-443.
Carver, C. S & White, T.L. (1994). Behavioral Inhibition, Behavioral Activation, and Affective Responses to Impending Reward and Punishment: the BIS/BAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 67(2), 319-333.
Dawson, P., & Guare, R. (2004). Executive skills in children and adolescents: A practical
 Guide to assessment and intervention. New York. Guilford Press.
Duncan, J., Owen, A. M. (2000). Common Regions of the Human Frontal Lobe Recruited by Diverse Cognitive Demands. Trends in Neurosciences, 23(10),475–483.
Eysenck HJ. (1981). Personality and psychosomatic diseases. Act Nerv Super; 23:112-29. 17, pp. 87 - 104.
Franken, I.H.A., Muris, P. (2006). BIS/BAS Personality Characteristics and College Students’ Substance’ Use, Personality and Individual Differences, Vol. 40: 1497-1503.
Franken, I.H.A., Muris, P., Georgieva, I. (2006). Individual Differences in Decision- making, Personality and Individual Differences, Vol. 39: 991-998.
Fox, H.C., Talih, M., Malison, R., Anderson, G.M. and Kreek, M.J. (2005) Frequency of recent cocaine and alcohol use affects addiction: A review. Addictive Behaviors; 30: pp. 1209-1224.
Giancola, P. R., Godlaski, A., J., & Roth, R. M. (2012). Identifying component processes of executive functioning that serve as risk factors for the alcohol aggression relation. Psychology of Addictive Behaviors, 26,201-11.
Goldstein, R.Z. Tomasi, D. Rajaram, S. Cottone, L.A. Zhang, L. Maloney, T. Telang, F. Alia-Klein N. (2007). Volkow. Role of the anterior cingulate and medial orbitofrontal cortex in processing drug cues in cocaine addiction. Neuroscience, Volume 144, Issue 4, 23: 1153-1159.
Goldstein, R. Z., Leskovjan, A. C., Hoff, A. L., Hitzemann, R., Bashan, F., Khalsa, S. S., et al. (2004). Severity of Neuropsychological Impairment in Cocaine and Alcohol Addiction: Association with Metabolism in the Prefrontal Cortex.Neuropsychologia, 42(11), 1447–1458.
Gomez A, Gomez R. (2002). Personality traits of the behavioral approach and Inhibition systems: associations with processing of emotional stimuli. Pers Indiv Differ; 32:1299-316.
Gray JA, McNaughton N. (2000). The Neuropsychology of Anxiety. 2th Ed. New York: Oxford University Publication; P.123-5.
Gray, J.A. (1994). Framework for a taxonomy of psychiatric disorderd.in S.H.M. Van Goozen, N.E. Van de Poll, & J.A. Sergeant (Eds.), Emotions: Essays on emotion theory.UK: Lawrence Erlbaum.
Giankola, J., Alterman, A. I., Fureman, I., Gargi A.P, & Rutherford, M. J. (2007).” The Use of Case ignettes for Addiction Severity Index Training, Journal of Substance Abuse Treatment, Vol. 14, No. 5, pp. 439-443.
Hundt NE, Kimbrel NA, Mitchell JT, Nelson-Gray RO. (2008). High BAS, but not low BIS, predicts external-izing symptoms in adults. Pers Indiv Differ; 44: 565-75.
Homer, B. D., Solomon, T. M., Moeller, R. W., Mascia, A., DeRaleau, L., Halkitis, P. N. (2008). Methamphetamine abuse and impairment of social functioning: A review of the underlying neurophysiological causes and behavioral implications. Psychology Bulletin, 134, 301– 310.
Hundt NE, Nelson gray RO, Kimbrel NA, Mitchell JT, Kwapil TR. (2007). The interaction of reinforcement sensitivity and life events in the prediction of anhedonia depression and mixed anxiety-depression symptoms. Pers Indiv Dif; 43:1001-12.
Hasking, P. A. (2006). Reinforcement sensitivity, coping, disordered eating and drinking behaviour in adolescents. Personality and individual differences, 40(4), 677-688.
Hampshire, A., Owen, A. M. (2006). Fractionating Attentional Control Using Eventrelated Fmri. Cerebral Cortex, 16(12), 1679–1689.
Hill, EL. (2004). Evaluating the theory of executive dysfunction in autism. Developmental Review; 24:189-233.
Jackson CJ. (2009). Jackson-5 scales of revised reinforcement sensitivity theory (r-RST) and their application to dysfunctional real world outcomes. J Res Pers; 43: 556-69.
Jackson CJ. (2003). Gray's reinforcement sensitivity theory: A psychometric critique. Pers Indiv Differ; 34: 533-44.
Li Y, Qiao L, Sun J, Wei D, Li W, Qiu J, et al. (2014). Gender-specific neuroanatomical basis of behavioral inhibition/approach systems (BIS/BAS) in a large sample of young adults a voxel-based morphometric investigation. Behav Brain Res; 274:400-8.
Latvala A. (2011). Cognitive Functioning in Alcohol and Other Substance Use Disorders in Young Adulthood: A Genetic Epidemiological Study [dissertation]. [Finland]: University of Helsinki, Institute of Behavioral Sciences and Department of Public Health Helsinki. 138p.
Loxton NJ, Nguyen D, Casey L, Dawe S. (2008). Reward drive, rash impulsivity and punishment sensitivity in problem gamblers. Pers Indiv Differ; 45: 167-73.
Loxton NJ, Dawe S. (2006). Reward and punishment sensi-tivity in dysfunctional eating and hazardous drink-ing women: Associations with family risk. Appetite; 47: 361-71.
Lezak, M.D (2004). Neuropsychological assessment. New York. Oxford University Press.
 
Loxton, N. J., & Dawe, S. (2001). Alcohol abuse and dysfunctional eating in adolescent girls: The influence of individual differences in sensitivity to reward and punishment. International Journal of Eating Disorders, 29, 455–462.
Murs, p., Meesters, C., & Spinder, M. (2005). Relationships between child and parent reported behavioral inhibition and symptoms of anxiety and depression in normal adolescents. Personality and individual Differences, 34, 759-771.
Nyberg, F. (2012). Cognitive Impairments in Drug Addicts, Brain Damage - Bridging Between Basic Research and Clinics, Dr. Alina Gonzalez-Quevedo (Ed.), ISBN: 978-953-51-0375-2, InTech, Available from:http://www.intechopen.com/books/brain-damage-bridging-between-basic-research-and-clinics/cognitiveimpairments-in-drug addicts.
Nagano-Saito, A., Leyton, M., Monchi, O., Goldberg, Y. K., He, Y., Dagher, A. (2008). Dopamine Depletion Impairs Frontostriatal Functional Connectivity During a Setshifting Task. Journal of Neuroscience, 28(14), 3697–3706.
Omstesin, J. T., Iddon, L. J., Baldacchino, M. A., Sahakian, J. B., London, M., Everitt, J. B., Robbins, W. T. (2000). Profiles of Cognitive Dysfunction in Chronic Amphetamine and Heroin Abusers. Neuropsychopharmacology, 23(2),113-126.
Passetti F, Clark L, Mehta MA, Joyce E, King M. (2008). Neuropsychological predictors of clinical outcome in opiate addiction. Drug Alcohol Depend; 94(1-3): 82-91.
Paulus MP, Hozack NE, Zauscher BE, Frank L, Brown GG, Braff DL, et al. (2002). Behavioral and functional neuroimaging evidence for prefrontal dysfunction in ethamphetamine-dependent subjects. Neuropsychopharmacology; 26(1): 53-63.
Pau CW, Lee TM, Chan SF. (2000). The impact of heroin on frontal executive functions. Arch ClinNeuropsychol; 17(7): 663-70.
Reneman, L., Booij, J., deBruin, K., Reitsma, J. B., deWolff, F. A., Gunning, W.B., et al. (2001). Effects of dose, sex, and long-term abstention from use on toxic effects of MDMA (ecstasy) on brain serotonin neurons. Lancet, 358(9296),1864–9.
Roberts, A. C., Robbins, T. W., Weiskrantz, L., editors. (1998). The prefrontal cortex: executive and cognitive functions. New York: Oxford University Press.
Serrano, M.J.F., García, M.P., Perales, J.C.and García, A.V., (2010). Prevalence of executive dysfunction in cocaine, heroin and alcohol users enrolled in therapeutic communities. European Journal of Pharmacology. 626, pp. 104 –112.
Stevens L, Verdejo–Garcia A, Goudriaan AE, Roeyers H, Dom G, (2014). Vanderplassch Impulsivity as a vulnerability factor for poor addiction treatment outcomes: A review of neurocognitive finding among individuals with substance use disorders. Journal of substance abuse treatment; 47: 72 – 58.
Salo, R., Nordahl, T. E., Galloway, G. P., Moore, C. D., Waters, C., Leamon, M. H. (2009). Drug abstinence and cognitive control in methamphetamine-dependent individuals. Journal of Substance Abuse Treatment, 37, 292– 297.
Simons JS, Dvorak RD, Batien BD. (2008). Methampheta-mine use in a rural college population: associations with marijuana use, sensitivity to punishment, and sensitivity to reward. Psychol Addict Behav; 22: 444-9.
Staiger PK, Kambouropoulos N, Dawe S. (2007). Should personality traits be onsidered when refining substance misuse treatment programs? Drug Alcohol Rev; 26: 17-23.
Strauss, E., Sherman, E.M.S., &Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuro Psychological Tests: Administration, Norms and Commentary's: Oxford University Press.Pharmacol Biochem Behave 2005; 81(2): 319-30.
Seidman, L. J. (2006). Neuropsychological functioning in people with ADHD across the lifespan. Clinical Psychology Review, 26, 466-485.
Salo, R., Nordahl, T. E., Moore, C., Waters, C., Natsuaki, Y., Galloway, G. P., et al. (2005). A dissociation in attentional control: Evidence from methamphetamine dependence. Biological Psychiatry, 57(3), 310–313.
Spreen O, Strauss E. (1998). A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms, and commentary. 2nd ed. New York: Oxford University Press.
Taylor J, Reeves M, James L, Bobadilla L. (2006). Disinhibitory trait profile and its relation to cluster B personality disorder features and substance use problems. Eur J Pers; 20: 271-84.
Volkow ND, Chang L, Wang GJ, Fowler JS, Ding YS, Sedler M, et al. (2015). Low level of brain dopamine D2 receptors in methamphetamine abusers: association with metabolism in the orbitofrontal cortex. Am J Psychiatry; 158(12): 2015-21.
Von Geusau, N. A., Stalenhoef, P., Huizinga, M., Snel, J., Ridderinkhof, K. R. (2004). Impaired executive function in male MDMA (‘‘ecstasy’’) users. Psychopharmacology (Berl), 175(3), 331– 441.
Zeloza, P. D., carelson. S.m.,&kesek,a. (2010). Developmental of Executive function in childhood.in:hand book of developmental cognitive neuroscience,2 ed.9eds c. a. nelson and m . luciana0,553-574.mit press. Cambridge, ma.