با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی تحریک فراجمجمه­ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS) بر فعال­سازی و بازداری در تیپ شخصیتی A و B انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود که بصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه    پیام­نور واحد تهران ­جنوب بودند که در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل بودند و تعداد کل نمونه شامل 40 نفر از افرادی که در پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B امتیاز تیپ شخصیتی A را بدست آورده­اند و همچنین در پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B امتیاز تیپ شخصیتی B را کسب کرده­اند که به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده­های آماری تحقیق از پرسشنامه تیپ شخصیتی A یا Bو پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون(1989)، استفاده گردیده است. روش اجرا  تحریک  فراجمجمه­ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS)در این تحقیق به صورت 10 جلسه 20 دقیقه­ ای تحریک الکتریکی کورتکس مغز بود که فاصله بین جلسات 24 ساعت بود. یافته ­ها: تحلیل نتایج حاکی از اثربخشی  تحریک فراجمجمه­ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS) بر فعال­سازی و بازداری در تیپ شخصیتی A و B بود. نتیجه­ گیری: تحریک فراجمجمه­ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS)بر بازداری رفتاری دانشجویان با تیپ شخصیتی A و فعال­سازی رفتاری دانشجویان با تیپ رفتاری B تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) on behavioral inhibition in the type A personality and behavioral activation in type B personality

نویسندگان [English]

  • sepide hassani 1
  • mojgan Sepahmansoor 2

1 Master's degree in Psychology, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction : : The aim of this study was evaluate the effectiveness of electrical stimulation of the cerebral cortex (tDCS) upon activation and inhibition in A and B personality type. Method :This research was method of quasi-experimental that were randomly divided into control and experimental groups. The research community now includes all students payame Noor University in Tehran who were in the South unit of the school year were studying 95-96 and the total number of samples included 40 people at A and B personality type score questionnaire type A personality earns and personality type and A questionnaire as well as on B B personality type score and win that way were available for sampling. To collect statistical data research of A personality type inventory or the personality questionnaire Bو grey-Wilson (1989), has been used. Run method in this research tDCS for 10 sessions of 20 minutes was an electrical stimulation of the cerebral cortex the interval between meetings of the last 24 hours. Findings : the analysis of the results suggests the effectiveness of electrical stimulation of the cerebral cortex (tDCS) upon activation and inhibition in personality type A and B, respectively. Conclusions: the results of research that treatment of tDCS on behavioral inhibition students with A personality type and active behaviour making students with behavioral type ‌ B meaningful impact.کلیدواژه‌ها [English]

  • : Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS)
  • activation
  • Inhibition
  • Personality
آتشکار، رقیه؛ فتحی آشتیانی، علی؛ آزادفلاح ، پرویز. (1386). رابطه ابعاد برونگردی، روان آزرده گرایی و روان گسسته گرایی با سیستم های مغزی/ رفتاری، مجله علوم رفتاری. 1(2) ،103-13 .
اختیاری، حامد؛پرهیزگار، سید احسان.(1387). تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی یا tDCS. فصلنامه اعتیاد، 1 ،16 .
ارکان، ا.(1393). تاثیر تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tDCS) بر حافظه کاری در افراد سالم.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.
 
184
برنا، م؛ حمید، ن؛ حیاتی، د.(1395). نقش پیش بینی کنندگی ویژگی های شخصیت، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، سبک های دلبستگی و سیستم های مغزی-رفتاری در آمادگی فعال و غیرفعال به اعتیاد و تکانشگری، فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیادپژوهی ۱۰ (۳۷) :۱۵۱-۱۷۴
بشرپور، س؛، مظفری، س.ص.(1393).نقش سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری در پیش بینی اضطراب حالت/صفت دانش آموزان مقطع متوسطه، مجله اصول بهداشت روانی،‌ مقاله 6، 5(18) ،279-286 .
تمنایی‌فر،شیما؛محمدخانی،پروانه؛پورشهباز،عباس. (1387). رابطه همبودی اختلالات شخصیت کلاستر B و اختلال افسردگی اساسی با عود افسردگی. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی. ۹ (۳ و ۴) :۵۷-۶۲ .
ذوالجناحی، ا؛ وفایی، م. (1385). رابطه بین تیپ شخصیتی D با سیستم های بازداری رفتاری و فعال ساز رفتاری، پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)، 2-3 (1) :123-۱4۴
سلطانی نژاد، زهرا؛ نجاتی، وحید؛ اختیاری ،حامد.(1393).اثر تحریک الکتریکی مستقیم شکنج پیشانی تحتانی راست مغز بر بهبود بازداری در افراد دارای نشانگان نقص توجه و بیش فعالی، نشریه:  طب توانبخشی. از 1 تا 9 . 4 (3) :1-9.
شاهزاده فاضلی، س.ک. (۱۳۹۰). بررسی فراوانی انواع اختلالات شخصیتی در زندانیان شهر یزد، پایان نامه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
علی مرادی، عبدالطیف.(1391). مقایسه ی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و سلامت روان در افراد معتاد وابسته به مواد مخدر و افراد بهنجار،‌ مجله اصول بهداشت روانی، 52 (13) :304-13.
مقصودی ،س؛ نخعی، م.(1392). بررسی تیپ شخصیتی (A و B) بیماران قلبی بستری شده در بیمارستان های شهر کرمان، مجله اخلاق زیستی،8 ، 133 – 156.
Agarwal S. M., Shivakumar V., Bose A., Subramaniam A., Nawani H., Chhabra H., et al. . (2013). Transcranial direct current stimulation in schizophrenia. Clin. Psychopharmacol. Neurosci. 11, 118–125. 10.9758/cpn.2013.11.3.118 
Bell, S B and DeWall N. (2018). Does transcranial direct current stimulation to the prefrontal cortex affect social behavior? A meta-analysis. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2018, 899–906
Berryhill، E.، & Jones، T. (2012). TDCS selectively improves working memory in older adults with more education. Neuroscience Letters، 521، 148-151.
Bijttebier، P.، Beck، I.، Claes، L.، & Vandereycken، W. (2009).Gray’s reinforcement sensitivity theory as a framework for research on personality-psychopathology associations. Clinical Psychology Review، 29،421–430.
Carrer،C.S،&White،T.L.(1994).Behavioral inhibition،behavioral activation، and affective responses to impending reward and punishment: TheBIS/BAS scales. Journal of Personality and social Psychology،67،319-333.
Clark، V.P.، Coffman، B.A.، Trumbo، M.C.، & Gasparovic، C. (2011). Transcranial direct current stimulation (tDCS) produces localized and specific alterations in neurochemistry: a (1) H magnetic resonance spectroscopy study، Neuroscience Letters، 500، 67–71.
Martin M · Rose Liu · Angelo Alonzo ·Melissa Green · Colleen K. Loo(2014)، Use of transcranial direct current stimulation (tDCS) to enhance cognitive training: effect of timing of stimulation، Clinical Trials Registration: www.clinicaltrials. gov (ID: NCT01339585).
Faowles Dc. )1993(. Biological variable in psychopathology. Perspective. In : Adams HE Sutker PB .(editors) . Comprehensive handbook of psychopathology .new York :plenum ، 85-141.
Fregni, F., Boggio,  P.S., Nitsche, M., et al. (2005). Anodal tran- scranial direct current  stimulation  of  prefrontal cortex enhances working memory. Experimental Brain Research, 166(1), 23–30.
Gray ، J. A . (1991) . Neural system ، emotion and personality . In J . Madden ، IV (Ed) ،Neurobiology of learning ، emotion ، and affect . New York : Raven Press.
Hundt، N. E.، Nelson-Gray، R. O.، Kimbrel، N. A.، Mitchell، J. T.، & Kwapil، T. R.، (2007) .The interaction of reinforcement sensitivity and life events in the prediction of anhedonic depression and mixed anxiety-depression symptoms. Personality and Individual Differences، 43، 1001–1012.
Johnson، S.L.، Turner، R.J.، I wata،N. (2003).BIS IBAS levels and Psychiatric disorder: on epidemiological study. Journal of Biological Psycology، 71،42-53.
Mulquiney، P.G.، Hoy، E.K. Daskalakis، Z.J. & Fitzgerald، P.B. (2011). Improving working memory: Exploring the effect of transcranial random noise stimulation and transcranial direct current stimulation on the dorsolateral prefrontal cortex. Clinical Neurophysiology، 122، 2384-2389.
Nitsche، M.A.، Lampe، C.، Antal، A.، Liebetan، D.، Lang، N.، Tergau، F.، & Paulus، W. (2006). Dopaminergic modulation of long-lasting direct current-induced cortical excitability changes in the humanmotor cortex. Eur. Journal Neurosci، 23، 1651–1657.
Ohn، SH.، Park، C.، Yoo، W.، Ko، M.، Choi، K.P.، & Kim، G. (2008). Time-dependent effect of transcranial direct current stimulation on the enhancement of working memory. Neuroreport، 19، 43–47.
Oliveira، J.F.، Tamires، A.، Zan، A.T.، Valiengo، L.، Lotufo، P.، Bense، Fregni، F.، & Brunoni، A.R. (2013). Acute working memory improvement after tDCS in antidepressant-free patients with major depressive disorder. Neuroscience Letters، 537، 60– 64
Schneider H. D., Hopp J. P. (2011). The use of the Bilingual Aphasia Test for assessment and transcranial direct current stimulation to modulate language acquisition in minimally verbal children with autism. Clin. Linguist. Phonet. 25, 640–654. 10.3109/02699206.2011.570852
Teo، F.، Hoy، K.، Daskalakis، Z.، & Fitzgerald، P. (2011). Investigating the role of current strength in TDCS modulation of working memory performance in healthy controls. Frontiers in Psychiatry، 2، 1-6.
Utz K. s، Dimova V، Oppenlander K، Kerkhoff G. )2010.( Electrified minds: Transcranial direct current stimulation (tDCS) and Galvanic Vestibular Stimulation (GVS) as methods of non-invasive brain stimulation in neuropsychology- A review of current data and future implications. Neuropsychologia، 48(10): 2789- 2810