با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان،دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 دکتری روانشناسی کودکان استثنائی، استاد یار دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

3 دکتری علوم اعصاب شناختی، استاد یار دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

مقدمه:اوتیسم یک اختلال پیچیده عصبی – تحولی است که سیرطبیعی رشدکودک را دچاراختلال می­کند.بنابراین هدف ازانجام پژوهش حاضر بررسی تاثیرتمرینات دست برتری بر زبان بیانی و دریافتی کودکان با اختلال طیف اوتیسم انجام شد. روش: روش پژوهشی نیمه تجربی با طرح      پیش­آزمون پس­آزمون همراه با گروه کنترل و آزمایش بود.جامعه پژوهش کلیه کودکان با تشخیص اختلال طیف اوتیسم شهرستان رفسنجان بود. 30 کودک که با استفاده از پرسشنامه گارز و مصاحبه بالینی تشخیص اختلال طیف  اوتیسم دریافت کرده بودند، به روش نمونه­گیری در دسترس از مراکز اوتیسم شهرستان رفسنجان انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دوگروه کنترل و آزمایش هر گروه شامل 15 نفر قرار گرفتند. سپس ازهر دو گروه آزمایش و کنترل آزمون­های زبان بیانی و دریافتی رشد نیوشا (جعفری، 1386) و برتری طرفی ادینبورگ(1971)­به­عنوان پیش آزمون گرفته شد. گروه آزمایش تحت 20 جلسه ( دو هفته یکبار و هر جلسه 45 دقیقه) تمرینات دستکاری دست برتری قرار گرفتند. سپس مجددا از هر دو گروه پس­آزمون گرفته شد. یافته ­ها:نتایج پژوهش  با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان دادند که میانگین نمرات زبان دریافتی این کودکان به­طور معناداری افزایش پیدا کرده است (05/0p≥ و 780/15(F= درحالی که در میانگین زبان بیانی تغییرات معناداری ایجاد نشد.(001/0p≤و 996/2(F=. نتیجه­ گیری: بنابراین می­توان اینگونه نتیجه­گیری کرد که تمرینات دست برتری می تواند باعث بهبود زبان­دریافتی در کودکان با اختلال طیف شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Manipulation Training of Handedness on Expressive and Receptive Language in Children with Autism Spectrum Disorder

نویسندگان [English]

  • shima mohamadi 1
  • farangis demehri 2
  • Mohsen Saeidmanesh 3

1 Master's degree in clinical psychology of children and adolescents, science and arts university , Yazd, Iran

2 - Doctor of Psychology of Exceptional Children, Assistant Professor of the science and arts university , Yazd, Iran

3 PhD in Cognitive Neuroscience, Assistant Professor of the science and arts university , Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction:In children with attention deficit hyperactivity disorder, defects in executive  functions are also recognized.The aim of this study was to measure the effectiveness of cognitive rehabilitation on improvement of executive function of response inhibition in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Methode: The present study was semi-experimental design with pre-test and post-test with control group. In this study, children aged 7 to 12 years who were diagnosed with (ADHD) by psychological experts of the counseling center of Kermanshah were selected. 20 of these children (10 girls and 10 boys) were randomly assigned to two experimental and control groups. The experimental group was subjected to 12 sessions of The Captain's Log Mind Power Builder and the control group did not receive treatment. After the last session of treatment, both groups were re-evaluated. Data were analyzed by covariance analysis using SPSS_23 software. Findings: The findings showed that cognitive rehabilitation was effective on improvement of executive function of response inhibition in children with attention deficit hyperactivity disorder. Conclusion: Therefore, we recommend a cognitive rehabilitation program for improving the executive function of response inhibition of children with ADHD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit /Hyperactivity Disorder
  • response inhibition
  • Computer cognitive rehabilitation
 آقابابایی، سارا، عابدی، احمد، یارمحمدیان، احمد، زمانی فرونشانی، نسرین. (1394). فراتحلیل اثربخشی مداخله تحلیل رفتار کاربردی بر مهارت­های زبانی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم. مجله روانشناسی بالینی، سال 7، شماره 2 (26)، 77-87.
جعفری، زهرا، عشایری، حسن، ملایری، سعید و علاءالدینی، فرشید. (1388). "پایایی و روایی آزمون سنجش رشد شنوایی، زبان و گفتار نیوشا در کودکان بدو تولد تا 6 سال فارسی زبان". فصلنامه پایش، دوره 8، شماره3، 278-271.
زینلی، زینب، پسند، فاطمه، همتی علمدار، قربان. (1395). تاثیر تمرین دستکاری بر دست برتری کودکان با اختلال های طیف اوتیسم. فصلنامه طب توانبخشی، 6(1)، 53-61.
یارمند، هانیه، عشایری، حسن، گلفام، ارسلان، عامری، حبات. (1395). بررسی تاثیر تحریک سیستم نورون­های آینه ای، بر رشد مهارت­های زبان دریافتی، زبان بیانی و گفتاری کودکان اوتیستیک پنج تا هشت ساله­ی دختر فارسی زبان. فصلنامه تازه­های علوم شناختی، سال 18، شماره 1: 1-11.
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (2013),Washington, DC: APA
Chapmam R.S. (2000). Children’s Language Learning: An Interactionist Perspective. Jornal of Child Psychology and Psychiatry, 41(1): 33-54.
Delacato, C. H. (1963). The diagnosis and treatment of speech and reading problems: Charles C. Thomas Publisher.
Finch, K. H., Seery, A. M., Talbott, M. R., Nelson, C. A., Tager-flusberg, H. (2017). Lateralization of EPRs to speech and handedness in the early development of Autism Spectrum Disorder. Journal neurodevelopment Disorder; 5(9): 1-12.
Goez, H., Zelnik, N. (2008). Handedness in patients with developmental coordination disorder. Journal of Children Neurology; 23(3):151- 160.
Hallahan,  D., P., Kauffman, J., M., Pullen,  P., C. (2015). Exceptional learners: an introduction to special education. 13th Ed. Published by Pearson Education.
Hickok, G. (2010).The role of mirror neurons in speech perception and action word semantics. Language and Cognitive Processes; 25: 749-776.
Ingersoll, B., Lalonde, K. (2010). The impact of object and gesture imitation training on language use in children with autism spectrum disorder. Journal of speech, languge, and hearing research. 53: 1040- 1051.
Knaus, T., Kamps, J., Foundas, A. (2016). Handedness in children with autism spectrum disorder. Perceptual and motor skills; 0 (0): 1-18.
Mandell, D,. Lecavalier, L. (2014). Should we believe the Centers for Disease Control and Prevention’s autism spectrum disorder prevalence estimates? Autism, (5):482-490.
Ploughman, M. (2008). Exercise is brain food: the effects of physical activity on cognitive function. Developmental neuron rehabilitation, 11(3): 236-240.
Samadi, S., A., McConkey,  R. (2015). Screening for Autism in Iranian Preschoolers: Contrasting M-CHAT and a Scale. Journal of autism and developmental disorders, (12): 1-9.
Sneff, O., Weigelt, M. (2011). Sequential effects after practice with the dominant and non-dominant hand on the acquisition of a sliding task in schoolchildren. Laterality; 16(2):227-39.
Velikonja, O., Čurić, K., Ožura, A., Jazbec, S., S. (2010). Influence of sports climbing and yoga on spasticity, cognitive function, mood and fatigue in patients with multiple sclerosis. Clinical neurology and neurosurgery, 112(7): 597-601.
Voelcker-Rehage, C., Godde, B., & Staudinger, U. M. (2011). Cardio-vascular and coordination training differentially improve cognitive performance and neural processing in older adults. Frontiers in Hu-man Neuroscience; 5(26).
Whitehouse, A., Bishop, D. (2008). Cerebral dominance for language functions in adults with specific language impairment or autism. Brain, 131(12):3193-3200.