با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،مدرس گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

4 متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی زیبایی

چکیده

مقدمه: پژوهش‏های بسیاری نشان داده‏اند که اختلال شخصیت مرزی با نقایص عصب شناختی ارتباط دارد و شواهدی مبنی بر اینکه ممکن است نیمرخ عصب شناختی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با پیامدهای این اختلال ارتباط داشته باشد، وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله درمان عصب شناختی مبتنی بر کامپیوتر (CACR) در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بود.روش: طرح این پژوهش ، شبه آزمایشی با روش پیش آزمون – پس آزمون  با گروه کنترل ،جامعه مورد مطالعه شامل کلیه بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به کلینیک ها و مراکز درمانی شهر تهران و نمونه پژوهش شامل 30 بیمار بود که به وسیله نسخه بازبینی شده مصاحبه تشخیصی اختلال شخصیت مرزی(DIB-R) در 4 مقیاس عدم تنظیم عاطفی، الگوهای رفتار تکانشی، آسیب ادراکی شناختی و اختلال در روابط بین فردی تشخیص اختلال شخصیت مرزی را داشتند. سپس آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل (۱۵ نفر در گروه آزمایشی و ۱۵ نفر در گروه کنترل) به صورت تصادفی قرار گرفتند و مداخلات آزمایشی بر روی آنها انجام شد. همچنین آزمودنی ها در مرحله خط پایه تحت ارزیابی با ابزارهای بالینی، عصب شناختی و کارکردی قرار گرفتند، و سپس در 32 جلسه  ۱۶ هفته ای ( هفته ای 2 بار) تحت درمان مداخله ای عصب شناختی مبتنی بر کامپیوتر (گروه آزمایشی) و نیز درمان معمول (گروه کنترل) قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد  بیمارانی که تحت درمان مداخله ای عصب شناختی مبتنی بر کامپیوتر بودند نسبت به بیمارانی که درمان معمول را دریافت کرده بودند، بهبود بیشتری در حافظه کاری و ابزارهای کارکردی روانی اجتماعی از خود نشان دادند، شدت علائم با درمان مداخله ای عصب شناختی مبتنی بر کامپیوتر تفاوت معناداری نداشت. نتیجه­ گیری:  یافته‏ های این مطالعه آزمایشی امکان و پتانسیل کارایی را در حیطه‏های خاص عصب شناختی نشان می‏دهد، در حالی که در مورد نحوه استفاده از برنامه کامپیوتری در درمان عصب شناختی اختلال شخصیت مرزی سودمندی بالینی نسبتا کمی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Efficacy treatment of Computer-based Neurocognitive in people with Borderline Personality Disorder

نویسندگان [English]

  • seyed hasan sadeghzadeh 1
  • zahra karami 2
  • maryam babaeifard 3
  • hamidreza vafaei 4

1 Department of computer and Information technology, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 corresponding author, Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

4 MD,General Surgery Board,Aesthetic Surgery

چکیده [English]

Introduction:Many studies have shown that borderline personality disorder is related to the neuropsychological deficits and there is also evidence that neurocognitive profile of patients with borderline personality disorder can be related to the consequences of this disorder. This study aimed to Examining the efficacy treatment of Computer-based Neurocognitive in people with borderline personality disorder. Method: this study's design was pre experimental with pretest- posttest. Studied population consisted of all patient with borderline personality disorder who were visited in clinics and health centers in Tehran. The sample included 30 patients who met the Diagnostic Interview for Borderline Personality Disorder—Revised version (DIB-R) criteria in the 4 scale affective  dysregulation, impulse action patterns, cognitive– perceptual impairment and interpersonal relationship disturbance for borderline personality disorder. Patients were randomly assigned in experimental and control groups ( 15 patients in experimental group and 15 patient in control group), then therapeutic interventions were made.  Subjects were also assessed by clinical, neuropsychological and functional measures in baseline and after 32 meet of the 16Weeks  of  computer-assisted cognitive remediation (experimental group) intervention or treatment as usual (control group) which were made twice a week. Findings: Covariance analysis results demonstrated that patients who received CACR showed greater improvement in working memory and  psychosocial functioning results than patients treated with TAU, but symptom severity didn't have significant difference. Conclusion: Findings of this  study  showed the feasibility and potential the efficacy treatment of Computer-based Neurocognitive domains, suggesting  a relatively limited clinical usefulness of  the treatment of Computer-based Neurocognitive in the treatment of the borderline personality disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the treatment of Computer-based Neurocognitive
  • treatment as usual
  • borderline personality disorder