با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،تهران، ایران

2 استاد دانشکده توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی،تهران ، ایران .

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،تهران، ایران .

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریتمیک ملودیک و بازی با قاعده بر عملکرد نورون­های آینه­ای و حافظه­کاری کودکان بیش فعال 4-7 سال است.  روش: این پژوهش مطالعه نیمه ­آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون در دو گروه آموزشی است.جامعه آماری پژوهش شامل همه کودکان بیش­فعال 4-7 سال مهد کودک­های منطقه 8 تهران است.روش نمونه­گیری در این پژوهش در دسترس بوده و تعداد نمونه­ها 20 کودک دختر و پسر بیش­فعال بودند که 10 نفر در گروه حرکات ریتمیک ملودیک و 10 نفر در گروه بازی با قاعده به طور تصادفی انتخاب شدند.جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه والد و معلم کانرز ،حافظه کاری وکسلر 4، و ثبت مغزی از ناحیه پیشانی(F3-F4) در سه حالت (1.استراحت با چشم باز،2.ساخت مکعب ها 3. تقلید بازی) انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده با استفاده از نسخه 24 نرم افزار SPSS و در دو بخش توصیفی و استنباطی  با بهره­ گیری از آزمون کلوموگروف –اسمیرنوف برای توزیع نرمال نمرات و تحلیل واریانس چند متغیری مانوا انجام گرفت. یافته­ ها:نتایج پژوهش نشان داد که آموزش بازی 92/1% و حرکات ریتمیک ملودیک68/5% در کاهش علائم کودکان بیش فعال و عملکردنورون های 4-7 سال موثر است نتیجه­ گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که آموزش موسیقی و بازی به شیوه تحریک نورون­های آینه­ای در کاهش علائم کودکان بیش فعال می­تواند موثر باشد. لذا می­توان از این روش آموزشی در آموزش به کودکان بیش­فعال استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effective of Rhythmic melodic stimuli and Play Education on Mirror Neurons and Working Memory of 4-7-Year-Old ADHD Children`s

نویسندگان [English]

  • Zahra Kholusi 1
  • Hassan Ashayeri 2
  • sima Ghodrati 3

1 Master of General Psychology, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran.

2 Professor, Faculty of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to study the effect of Rhythmic melodic stimuli and playing on the performance of spatial neurons and the working memory of children aged 4-7 years.Methods: Materials and Methods: This research was a semi-experimental study with pre-post and post-prognosis in two educational groups. The survey population included all children aged 4-7 years old in Tehran's 8th district. The sampling method was available in this study and the sample size was 20 people, 10 of them in the music group and 10 in the game group with random sampling. Data collection was based on the Conner's parent and teacher questionnaire, working memory Wechsler 4, and brain recording from frontal region in three modes (1. rest eye open,2. Kohs Block test,3. Imitation of the game) Analysis and analysis of data obtained using SPSS version 24 and two descriptive and inferential sections using the Klomof-Samsinom assay for normal distribution of scores Multivariate analysis of MANOVA was performed. Findings: The results of this study showed that learning music and playing, in reducing the symptoms of hyperactive children and the performance of 4-7 years old neurons is 1/92% and 5.68% effective. Conclusion: Learning games with rules and music are effective tools in improving the performance and reducing the symptoms mirror neurons in 4-7 years old hyperactive children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • play
  • Rhythmic melodic stimuli
  • Mirror neurons
  • Working memory
اشمیت، ریچارد.ا.ی. (2004)، یادگیری و عملکرد حرکتی رورویگرد یادگیری مساله مدار، مترجم: نمازی، مهدی؛واعظ موسوی، کاظم، (1393)، انتشارات سمت، تهران.
ببهرامی، علیرضا(1391)اثربخشی بازی های توپی و غیرتوپی برکاهش نشانگان اختلال توجه دانش­اموزان پسر 9-11 سال شهر اراک. ماهنامه پزشکی و پیراپزشکی، شماره پنج، اراک[z1] [K2] .
پاشا،غلامرضا و اخوان،گیتی(1389). تتاثیر موسیقی فعال بر حافظه و توجه بیماران اسکیزوفرن مرد و زن مرکز شفا دزفول.یافته­های نو در روانشناسی، 4(11)،46-35.
 حاتمی شاه میر،الهام،شهبازی،مهدی،طهماسبی بروجنی،شهرزاد،جابری مقدم ، علی اکبر ، شیرزاد،الهام (1395). تاثیر شنود هیجانی از الگو بر فعالیت نورون های آینه­ای ورزشکاران مبتدی،فصلنامه علمی-پژوهشی عصب روانشناسی،2(2)،7.
رافعی،طلعت(1394) حرکت­ها و بازی­های موزون (ریتمیک) ،نشر دانژه،تهران.
فیست جس، گریگوری؛ فیست،  جی (2002)، نظریه­های شخصیت، مترجم سیدمحمدی یحیی، انتشارات روان، تهران.
کاپلان،سادوک،(2015)،خلاصه روان پزشکی بالینی،مترجم رضاعی،فرزین،انتشارات ارجمند،تهران.
زینی، معصومه(1395) اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توان شنیداری براساس رویکرد عصب روان شناختی، نشریه پژوهش­های تربیتی،  شماره یک و دو، تهران.
معظمی، داود، (1383)، مقدمات نورورسایکولوژی، انتشارات سمت، تهران
فیست جس، گریگوری؛ فیست،  جی (2002)، نظریه های شخصیت، مترجم سیدمحمدی یحیی، انتشارات روان، تهران.
 شهائیان،امنه.شیم،سیما.بشاش،لعیا.یوسفی،فریده(1386).هنجاریابی، تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژةوالدین مقیاس درجه بندیکانرزبرای کودکان6تا11ساله درشهر شیراز، دانــشکدة علــوم تربیتــی و روانشناســی، مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا (3). 3.
صمدی، علی؛ (1396)، بازی درمانی، انتشارات دانژه، تهران.
عسکریان،سمیه؛اصغری ابراهیم اباد،محمدجداد؛بختیاری،منصوره؛(1393)تاثیر بازی درمانی بر بهبود حافظه­کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی،دانشگاه ازاد واحد زاهدان،دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، .NCRTCP02_047
عموئی­زاده، فرشته، حسنوند ، سبا، هاشمیان، کیانوش، حمایت­طلب، رسول (1395) مقایسه تاثیر بازی درمان و دارودرمانی،بر رشد مهارت­های حرکتی و دامنه توجه. نشریه رفتار حرکتی، سال هشتم، شماره23، تهران.
سیما،عیوضی،کامران،یزدانبخش،آسیه،مرادی (1397)، اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه یار بر بهبود کارکرد اجرایی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه،فصلنامه علمی-پژوهشی عصب روانشناسی،4(3).14.
لیاقت،ریتا؛باقری کریمی،افسانه؛بیات،سحر؛مللی،مریم؛اثربخشی روش درمانی یکپارچه­سازی حسی بر عمکرد حافظه فعال و سرعت پردازش کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،انجمن روانشناسی ایران،2.تهران.
عبدالواحد،نرماشیری،حمیدرضا،اشرفی،زینب،رستمی،علی،باقری فر،همتی راد(1396)، فصلنامه علمی-پژوهشی عصب روانشناسی،4،(3).14.
هالجین ریچاردپی ؛سوزان کراس.ویتبورن؛ (2014)،  آسیب­شناسی روانی، مترجم: سیدمحمدی، یحیی؛ (1395)، جلد 1، انتشارات روان، تهران.
یوسفی لویه، مجید؛ (1386)،روانشناسی حافظه،  انتشارات رزباف اصل، تهران.
Acharya, S. & Shukla, S. (2012). Mirror modular brain. Journal of Natural Science, Biology and Medicine, 3(2), 118.
Acharya, S. & Shukla, S. (2012). Mirror neurons: Enigma of the metaphysical modular brain. Journal of Natural Science, Biology and Medicine, 3(2), 118.
Barde L.H. Buxbaum L. J. & Moll، A.D. Abnormalreliance on object structure in apraxics ’ learning ofnovel object-related actions. J Int Neuropsychol Soc; 2007. 13, 997-1008.
Ederman.B,Muray.S,Marey.J,Sagndorf.K,Influence of cup stacking on Hand-Eye coordination and Reaction Time of Sencond-Grande students.2004,98;409-411. Gazzaniga-M.The cognitive Neurosciences.USA:Massachusetts Institute of Technology:2009.
Kim, J. Y. Park, J. W. & Kim, S. Y. (2016). Eeg mu rhythms during Action observation are modulated by emotional valance. Acta Neuropsychologica, 14(2), 131-140.
Mirsky  A,  Anthony  B,  Duncan  C, Ahearn M, & Kellam S. Analysis of the elements of attention: A neuropsychological approach. Neuropsychology Review, 1991:  2.109-145.
Millichap،  J. Gordon.Attention deficit disorder handbook:a psysician's guide to ADHD.Spring(2010).
Olson.M, Hergenhahn.B,An introduction to Theories of Learning,Tehran,Doran;2016.
Panel. Endah ; Kumala. Dewi. Diana; Rusma. Watika; Rusmaeatilka; Zenita.Ratnanigsih(2015).
Posner-M.Cognitive Neurosciencen of Attention.Newyork:Guilford,2012.
Rizzolatti.G,Craighero.L,Music spicy effect on selective attention in children with attention deficit/hyperactivity.Journal of Contemporary Psychology,Vol5,No1,2013,pp30-42.
Ronald M. Le Bel,Jaime A. Pineda,and Anu Sharma.Motor-auditory-visual integration: The role of the human mirror neuron system in communication and communication disorders. J Commun Disord. 2009 Jul–Aug; 42(4): 299–304.
Thapar A،  Cooper M،  Eyre O،  Langley K.What have we learnt about the causes of ADHD?Journal of child psychology  and pschiatry(2013).Jan.54(1):3-16.
Ushioda, T. Watanabe, Y. Sanjo, Y. Yamane, G. Y. Abe, S. Tsuji, Y. & Ishiyama, A. (2012). Visual and auditory stimuli associated with swallowing activate mirror neurons: a magnetoencephalography study. Dysphagia, 27(4), 504-513.
Voeller K.K.S, & Heilman K, Attention deficit disorder in children: A neglect syndrome? Neurology;1988,38,806-808.
Wu،K.K.Anderson،  V, & Castiello،  U، (2002). Neuropsychological  evaluation of deficits in executive functioning for ADHD children with or without learning disabil,  Developmental Neuropsycholo , 22،  501-531.