با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 استاد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران.

3 دانشیار علوم تربیتی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران.

4 دانشیار روان شناسی تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

5 دانشیار روان شناسی،واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

مقدمه : نقص ودشواری درکارکردهای عصب-روان شناختی ، مهمترین مولفه درنشانگان اختلال­های یادگیری غیرکلامی است.هدف پژوهش حاضر،ساخت،اعتباریابی و رواسازی آزمون عصب-روان شناختی تشخیص اختلال­های یادگیری غیرکلامی بود. روش:روش پژوهش توصیفی – پیمایشی است.جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی شهرستان­های استان البرزاست که درسال تحصیلی 97-1396مشغول به تحصیل بودند. گروه نمونه شامل 480 دانش آموز پایه اول تا ششم ابتدایی استان البرز بودکه با روش      نمونه­گیری خوشه­ای چند­مرحله­ای انتخاب شدندوبا آزمون محقق ساخته ،خرده آزمون استدلال ادراکی وخرده آزمون درک مطلب کلامی ازمقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار مورد آزمون قرار گرفتند.روایی صوری ومحتوایی مقیاس مورد تایید دونفر متخصص دراین زمینه قرار گرفت .همچنین برای بررسی روایی صوری ، ازنمرات تأثیرآیتم استفاده شد.روایی محتوایی با دوروش شاخص نسبت روایی محتواوشاخص روایی محتوابررسی شد.روایی همزمان آزمون با استفاده ازخرده آزمون استدلال ادراکی از مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار وروایی تفکیکی(تشخیصی) آزمون با استفاده ازخرده آزمون درک مطلب کلامی از مقیاس هوشی وکسلرکودکان چهاربررسی شد. برای بررسی روایی سازه ، ازروش تحلیل عاملی به شیوه مولفه­های اصلی و ازچرخش عوامل از نوع واریماکس استفاده شد. یافته­ ها :نتایج ، تایید کننده روایی صوری ومحتوایی ،روایی همزمان، روایی تفکیکی و روایی سازه بود. پایایی آزمون محقق ساخته از طریق محاسبه آلفای کرونباخ ، 81/0 و با روش دونیمه کردن 78/0 بود. بهترین نقطه برش بالینی آزمون 5/18 بدست آمد. نتیجه­ گیری :براساس یافته­ های پژوهش حاضر   می­توان نتیجه گرفت که آزمون تشخیص اختلال­های یادگیری غیرکلامی ازروایی وپایایی کافی برخورداراست ومی­تواند به عنوان ابزاری معتبر برای تشخیص اختلال­های یادگیری غیرکلامی دردوره ابتدایی مورد استفاده قرار­گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Constructing and Validating of the Neuropsychological Test for Diagnosis of Non-verbal Learning Disorders for Students of Elementary Schools

نویسندگان [English]

  • Robabeh Movahedipoor 1
  • Fariborz Dortaj 2
  • Sadegh nasri 3
  • hasan Asadzadeh 4
  • Khadijeh abolmaalialhoseyni 5

1 Ph.D student in Educational Psychology,Islamic Azad University,Science and Research Branch,Tehran,Iran.

2 Professor of Educational Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor of Educational Sciences, Shahid Rajaee Tarbiat University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor of Educational Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

5 Associate Professor of Psychology, Rooden Department, Islamic Azad University, Rooden, Iran.

چکیده [English]

Introduction : deficits and difficulty in neuropsychological functions are the most important  component of the non-verbal learning disorders. The purpose of this study was to constructing , Investigating Reliability and Validating of the  neuropsychological test  for diagnosis of  non-verbal  learning disorders. Method: The research method is descriptive-survey.The statistical population includes all girl  and boy  students of elementary schools in Alborz province who studied in the academic year of 1396-97.The research sample consisted of 480 students from the first to sixth grade elementary schools of the Alborz province, selected by multistage cluster sampling  method  and were  assessed with The researcher-made test for non-verbal learning disorders,Perceptual reasoning subtest and verbal comprehension subtest  from WISC-IV.The external and content validity of the scale was approved by two experts in this field. Also, for investigate of external validity, the effects of the scores were used and the content validity was assessed by two methods: a) the Content Validity Ratio (CVR), and b) Content Validity Index (CVI). The concurrent  validity of the scale was investigate using the Perceptual  reasoning subtest from WISC-IV. The discriminant validity of the scale was investigate using the verbal comprehension  subtest  from WISC-IV. In order to investigate the construct validity, Factor analysis method was used in the main components and the varimax variables were used .Findings: The results confirmed the external validity, content validity ,concurrent validity, discriminant validity and construct validity of the researcher-made test.The reliability of the test by calculating the Cronbach's alpha was 0.81 and with  split–half method was 0.78.clinical cut off point were 18.50. Conclusion:  based on the results of the present study, it can be concluded that  the  neuropsychological  test for diagnosis  of  non-verbal learning disordershas adequate validity and  reliability and can be used as a valid tool for the diagnosis of non-verbal learning disorders in elementary school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuropsychological test
  • Investigating Reliability
  • Nonverbal Learning Disorder
  • Validating
بلوطی ، ع ؛ نظری ، س و افروز ، غ (1395). کاربردپذیری مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر کودکان )ویسک – آر (در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دوزبانه عربی–فارسی. فصلنامهتوانمندسازیکودکاناستثنایی، سال  7 ، شماره 19 ، 96-68. بلوکیان ، م، وطن­خواه ، ح (1397).تاثیر آموزش مهارت­های توجه بر مهارت­های عصب–روان شناختی وفرسودگی تحصیلی دانش­آموزان با ناتوانی یادگیری. فصلنامهعلمی-  پژوهشیعصبروانشناسی، سال 4، شماره 2 )پیاپی13)،122-109.
ثقفی ، م، استکی ، م وعشایری ، ح (1391). مقایسه انواع کارکردهای اجرایی دانش­آموزان با ناتوانی­های یادگیری غیر کلامی ونارساخوان . فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی ، 12(2) ، 52- 35 .
جدیدی، مهدی وعابدی، احمد (1390) . انطباق وهنجاریابی پرسشنامه نوروسایکولوژی کانرز بر کودکان 5 تا 12 سال شهر اصفهان.مجله رویکردهای نوین آموزشی، 3(1) ، 71- 56.
عابدی،محمدرضا ،صادقی ،احمد وربیعی ،محمد (1386).انطباق ، هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی آزمون هوش وکسلر کودکان چهار در استان چهار محال و بختیاری . طرح پژوهشی آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری و دانشگاه اصفهان . چاپ نشده .
علیزاده ،حمید(1389).اختلال­های یادگیری غیرکلامی:چشم انداز بالینی .فصلنامه پژوهش درحیطه کودکان استثنایی .10(2) ، 199-192 . 
فرید ، فاطمه ؛ کامکاری ،کامبیز؛ صفاری نیا ، مجید وافروز، ستوده (1393). مقایسه روایی تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهران ـ استانفورد بینه ونسخه چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان در ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری ، دوره 4، شماره 2، 83-70.
میرمهدی ، سید رضا و شجاعی ، فهیمه(1395) . بررسی و مقایسه نیمرخ مهارت­های عصب روان شناختی دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری خاص، دانش­آموزان با نقص توجه- بیش فعالی ودانش­آموزان عادی.فصلنامه علمی- پژوهشی عصب روانشناسی ، سال 2، شماره3 )پیاپی6 (،106-91 .
نقش ، زهرا ؛ قاسم زاده ،سوگند وافضلی ، لیلا (1396). وضعیت اجتماعی -اقتصادی و عملکرد دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری : بررسی نقش واسطه­ای درگیری والدین. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، سال  ۸ ، شماره ۲۲ ، 15-6.
وکسلر ،دیوید (2003). راهنمای اجرا و نمره­گذاری مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار. ترجمه ، انطباق و هنجاریابی : محمدرضا عابدی ، احمد صادقی ، ومحمد ربیعی ( 1395). تهران : نشر علوم رفتاری– شناختی سینا  .
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
 Bruininks, R. (1978). Assessing the motor performance of children: An overview of the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency. Paper presented at the Motor Development Academy at the   American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance National Convention, Boston, MA.
Cornoldi,C.,Mammarella,I.C.&GoldenringFine,J. (2016).Nonverbal Learning Disabilities. New York London: THE GUILFORD PRESS.
Deitz JC, Kartin D, Kopp K. (2007). Review of the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2). Phys Occup Ther Pediatr. 2007;27(4):87-102.
Forrest, B. J. (2004). The utility of math difficulties, internalized psychopathology, and visual-spatial deficits to identify children with the nonverbal learning disability syndrome: Evidence for a visual-spatial disability. Child Neuropsychology, 10, 129–146.
Fine, J.G., Semrud-Clikeman, M., Bledsoe, J. C., & Musielak, K. A. (2013). A critical review of the literature on NLD asa developmental disorder. Child Neuropsychology, 19(2), 190–223.
Gresham, F.M., & Vellutino, F.R. (2010). What is the Role of Intelligence in the Identification of  Specific Learning Disabilities? Issues and Clarifications. Learning Disabilities Research and Practice, 25 (4), 194-206.
 Goldstein, S. (2011). Learning Disabilities in Childhood. In S. Goldstein, J.A. Naglieri, & M. DeVries, (Eds.), Learning and Attention Disorders in Adolescence and Adulthood: Assessment and Treatment (2nd Ed.) (pp. 31-58).New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Hammill, D. D., Pearson, N. A., & Voress, J. K. (2014). Developmental Test of Visual Perception (3rd ed.). Austin, TX: PRO-ED.
Hale,J.,Alfonso,V.,Berninger,V.,Bracken,B., Christo, C.,Clark,E.&etal.(2010).Intervention, Comprehensive Evaluation, and Specific Learning Disabilities Identification and Intervention: an Expert White Paper Consensus.Learning Disability Quarterly, 33, 223-236.
Hendriksen, Jos G. M., Keulers, Esther H. H., Feron, Frans J. M., Wassenberg, Renske, Jolles, Jelle, & Vles, Johan S. H. (2007). Subtypes of learning disabilities. European Child & Adolescent Psychiatry, 16(8), 517-524. doi: 10.1007/s00787-007-0630-3.
Katz, l., Goldstein, G. & Beers, S. R. (2010).Learning disabilities in older adolescents and Adults;Clinical Utility of the Neuropsychological perspective. Kluwer Academic Publishers: New York.
Lagae,L.(2008).Learning disabilities:definitions, epidemiology, diagnosis, and intervention strategies. PediatrClin NorthAm,55(6),1259-1268,vii.doi: 10.1016/j.pcl.2008.08.001.
Massachusetts General Hospital, School Psychiatry Program and MADI Resource Center (2010). Table of all screening tools and rating scales. Retrieved from "Archived copy". Archived from the original on 2015-09-27. Retrieved 2015-09-14.
Mammarella,I.C.,&Cornoldi,C.(2014).An analysis of the criteria used to diagnose children with nonverbal learning disability (NLD). Child Neuropsychology, 20(3), 255–280.
National center for Learning Disabilities. (2014). Dyscalculia: A Quick Look Center for Learning  Disabilities, Inc.WWW.Idoline. org.mht
Rourke,B.P.(1989).Nonverbal Learning  Disabilities: The Syndrome and the Model.New York:Guilford Press.
Rourke,B.P.(1995).Syndrome of Nonverballearning   Disabilities.Neuropsychological Manifestations.New york: Guilford press .   
Rourke,B.P.(ed.)(1995).Neurodevelopmental manifestations.Syndrome of Nonverbal Learning  Disabilities. New York: Guilford Press.
Rourke,B.P.(2009).Question and answers.    RetrievedFeb3,2009,from:www.NLDB. P.Rourke.ac
Rissman,B.(2015). Medical and Educational Perspectives on Nonverbal Learning Disability   in  children and young adults. Queensland University of Technology, Australia.
Sattler,J.M.(2001).Assessment of children:Cognitive    applications (4th Ed). San Diego,  CA: Author.
Stothers,M.,&Klein,P.D.(2010).Perceptual organization,phonological awareness, and reading comprehension in adults with and without learning disabilities. Annals of Dyslexia, 60, 209–237.
Semrud-Clikeman, M., Walkowiak, J., Wilkinson, A., & Minne, E. P. (2010). Direct and indirect measures of social perception, behavior, and emotional functioning in children with Asperger’s disorder, nonverbal learning disability, or ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 509–519.
Visser, M. (2017). Visual perception of five-year-old English-speaking children in Bloemfontein using the BeeryVMI-6,DTVP-3andTVPS-3.South African Journal of Occupational Therapy,47(2): 17-26.
Wechsler,D.(2003).WISC-IV:Technicaland Interpretation manual.SanAntonio:The Psychologica Corporation