با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز ، ایران.

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز ، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز ، ایران.

4 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز،ایران.

چکیده

مقدمه: این مطالعه­ با هدف بررسی رابطه بین سیستم فعال­ساز رفتاری و اعتیاد به تمرینات ورزشی با واسطه­ گری مشکلات تنظیم هیجانی صورت گرفت. روش‌: این پژوهش از نوع توصیفی بود که 300 نفر  (181 پسر و 119 دختر) از ورزشکاران پرورش اندام شهرستان خوی در سال تحصیلی 97-1396 به شیوه نمونه­ گیری تصادفی خوشه­ ای چند مرحله­ ای بر اساس منطقه­ شهری و باشگاه انتخاب شده و سیاهه اعتیاد به تمرین-فرم کوتاه، مقیاس سیستم­ های فعال­سازی/ بازداری رفتاری، پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان را تکمیل نمودند. داده­ ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و مدل­ یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ ها: نتایج نشان داد که بین مشکلات تنظیم هیجانی و سیستم فعال­ساز رفتاری با اعتیاد به تمرینات ورزشی رابطه مثبت و معنی­ داری وجود دارد، اما با سیستم بازداری رفتاری رابطه معناداری یافت نشد. مدل ارائه شده از برازش مطلوبی با داده­ ها برخوردار بوده و سیستم فعال­ساز رفتاری با اثر مستقیم (001/0pنتیجه­ گیری: یافته­ های این مطالعه ضرورت توجه به سیستم فعال­ساز رفتاری به­ عنوان یک متغیر زیستی بنیادی و مشکلات تنظیم هیجانی به­ صورت میانجی در آسیب­ پذیری ورزشکاران پرورش اندام در اعتیاد به تمرینات ورزشی نشان می­ دهند..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Mediator Role of Emotion Regulation Difficulties in the Relationship between Behavioral Activation System and Exercise Addiction in Bodybuilding Athletes

نویسندگان [English]

  • Hassan Yaghoubi 1
  • Seyed Ghasem Seyed Hashemi 2
  • Ehsan Bedayat 3
  • Amir Babaloo 4

1 Associate Professor of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

2 M.A. in Psychology, Department of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

3 M.A. Student in Clinical Psychology, Department of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

4 M.A. in Sports Psychology, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between behavioral activation system and exercise addiction by mediating emotional regulation difficulties. Method: This study was of descriptive-correlational type in which 300 (181 boys and 119 girls) bodybuilding athletes of Khuy city were selected via cluster sampling, and filled out Exercise Addiction Inventory, BIS/BAS Scales, Difficulties in Emotion Regulation Scale. Data were analysed using descriptive statistics (mean and standard deviation), Pearson correlation coefficient, and structural equation modelling. Findings: The results depicted that there exists a significant and positive relationship between behavioral activation system and emotional regulation difficulties with exercise addiction. The proposed model benefits from a favorable fit with data, and behavioural activation system with direct effect (β = 0.19, pConclusion: The findings of this study indicated the need to consider the behavioral activation system as a fundamental biological variable and emotional regulation difficulties as a mediator in the vulnerability of athlete’s bodybuilders in exercise addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • Behavioral Activation System
  • emotion regulation
  • Exercise
  • Addiction
بابایی، ک.؛ عیسی زادگان، ع.؛ پیر نبی خواه، ن.؛ و تاج الدینی، ا. (1395) نقش سیستم­های مغزی رفتاری، نوجویی، پاداش وابستگی و نگرانی آسیب­شناختی در پیش بینی استعداد اعتیاد. فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیادپژوهی، ۱۰(۳۷)، ۲۵۹-۲۷۵.
بداقی، ب.؛ حسنی، ج.؛ و مرادی، ع. ر. (1395). فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال پرخوری، اعتیاد و افراد بهنجار. فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی، 2(6): 9-26.
جوانمرد، ش.؛ پورآبادی، پ.؛ و اکرمی، ن. (1392). نقش پیش­بین آمادگی‌های زیستی در اعتیاد به اینترنت: فعالیت سیستم‌های مغزی- رفتاری و جنسیت. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ۲۳(۱۰۲):۴۰-۵۱.
حسنی، ج؛ حاتمی، م و قائدنیای جهرمی، ع. (منتشرنشده). «بسته کامل درمان آموزش راهبردهای خودنظم جویی فرآیندی هیجان مبتنی بر مدل گروس».
خانزاده، م.؛ سعیدیان، م.؛ حسین چاری، م.؛ و ادریسی، ف. (1391). ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی مقیاس دشواری در نظم بخشی هیجانی. مجله علوم رفتاری، 6، (1): 96-87.
خداپناه، م.؛ سهرابی، ف.؛ احدی، ح.؛ و تقی لو، ص. (1396). نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سیستم های مغزی – رفتاری با رفتارهای خوردن در افراد دارای اضافه وزن و چاقی. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، ۱۱ (۴):۵۵-۷۳.
خسروی، ش.؛ و حقایق، س. ع. (1396). مقایسه‌ فعالیت سیستم‌های مغزی - رفتاری بین ورزشکاران رشته‌های ورزشی انفرادی و گروهی. فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی، 3(8): 68-82.
خواجوی، د.؛ و کاووسی اصلانشاه، م. (1392). ترجمه و ویژگی­های روانسنجی نسخة فارسی "سیاهة اعتیاد به تمرین-فرم کوتاه". مطالعات روانشناسی ورزشی، 6(1): 49-62.
 عبداللهی مجارشین، ر. (۱۳۸۵). رابطه سیستم های بازداری و فعال سازی با سوگیری حافظه ناآشکار در افراد افسرده. (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تبریز.
علی مرادی، ع. (1390). مقایسه­ی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و سلامت روان در افراد معتاد وابسته به مواد مخدر و افراد بهنجار. مجله اصول بهداشت روانی، 13(52): 13-304.
قنبری زندی، ز.؛ حسنی، ج.؛ محمدخانی، ش.؛ و حاتمی، م. (1397). بررسی دشواری در تنظیم هیجان و وسوسه‌ مصرف بر اساس حساسیت سیستم‌های مغزی- رفتاری و سطوح احساس تنهایی. فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی، 4(13): 47-66.
کاظمی، ح.؛ مرتضوی، س.؛ قربانی، م.؛ و ابراهیمی، ا. (1393). مقایسه فعالیت مکانیزم‌های مغزی-رفتاری در بیماران مبتلا به سوءمصرف مواد تحت درمان‌‌ نگهدارنده و افراد سالم. فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیادپژوهی، ۸(۳۰): ۱۱۳-۱۲۵.
محمدزاده ابراهیمی، ع.؛ رحیمی پردنجانی، ط.؛ و خراسانی نیا، ا. (1394). نقش سیستم‌های مغزی- رفتاری در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بجنورد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ۷ (۱): ۱۷۵-۱۸۸.
میرمهدی، س. ر.؛ و کاظمی، ا. (1397). مقایسه فعالیت مکانیزم­های مغزی فعال‌سازی-بازداری رفتاری (BAS/BIS) و کارکرد انعطاف‌پذیری شناختی در زنان مبتلابه اختلال مصرف مواد و زنان سالم. فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی، 4(12): 101-124.
واعظ موسوی، س. م. ک.؛ و موسوی، س. ا. (1393). عوامل مؤثر در موفقیت ورزشی مبتنی بر نظریه ها و مدل های مرتبط. مطالعات روان­شناسی ورزشی، 3(10): 25-50.
یارمحمدی واصل، م.؛ علی پور، ف.؛ بسطامی، مالک.؛ ذوالفقاری نیا، م و بزاززاده، ن (۱۳۹۴). نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سیستم‌های مغزی رفتاری و تکانش گری با ولع مصرف در اعتیاد به مواد محرک. فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی، 1(2): 51-67.
Abbasi, M., Sadeghi, H., Pirani, Z., & Vatandoust, L. (2016). Behavioral activation and inhibition system's role in predicting addictive behaviors of patients with bipolar disorder of Roozbeh Psychiatric Hospital. Iranian journal of nursing and midwifery research21(6), 616.
 Aidman, E. V., & Woollard, S. (2003). The influence of self-reported exercise addiction on acute emotional and physiological responses to brief exercise deprivation. Psychology of Sport and Exercise4(3), 225-236.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
Antunes, H. K. M., Leite, G. S. F., Lee, K. S., Barreto, A. T., dos Santos, R. V. T., de Sá Souza, H., ... & de Mello, M. T. (2016). Exercise deprivation increases negative mood in exercise-addicted subjects and modifies their biochemical markers. Physiology & behavior156, 182-190.
Berczik, K., Szabó, A., Griffiths, M. D., Kurimay, T., Kun, B., Urbán, R., & Demetrovics, Z. (2012). Exercise addiction: symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology. Substance use & misuse47(4), 403-417.
Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS Scales. Journal of personality and social psychology, 67(2), 319-33.
 Carver, C. S., Sutton, S. K., & Scheier, M. F. (2000). Action, emotion, and personality: Emerging conceptual integration. Personality and social psychology bulletin26(6), 741-751.
Dawe, S., & Loxton, N. J. (2004). The role of impulsivity in the development of substance use and eating disorders. Neuroscience & Biobehavioral Reviews28(3), 343-351.
Demetrovics, Z., & Griffiths, M. D. (2012). Behavioral addictions: Past, present and future. Journal of Behavioral Addictions, 1(1), 1–2.
Fowles, D. C. (2002). Biological variables in psychopathology: A psychobiological perspective. In Comprehensive handbook of psychopathology (pp. 85-104). Springer, Boston, MA.
Franken, I. H. (2002). Behavioral approach system (BAS) sensitivity predicts alcohol craving. Personality and Individual Differences32(2), 349-355.
Franken, I. H., Muris, P., & Georgieva, I. (2006). Gray's model of personality and addiction. Addictive behaviors31(3), 399-403.
Glasser, W. (1976). Positive addiction. New York: Harper & Row.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment26(1), 41-54.
Gray, J. A. (1991). The neuropsychology of temperament. In Explorations in temperament (pp. 105-128). Springer, Boston, MA.
Gray, J.A. & Mcnaughton, N. (2000). The Psychology of Anxiety and Enquiry in to the Functions of the Septo hippocampus System. New York: Oxford University Press Inc. PP: 314 - 320.
Gray, J.A. (1990). Brain systems that mediate both emotion and cognition. Cognition and Emotion, 4, 269-288.
Griffiths, M. D. (2005). A ‘components’ model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance Use, 10, 191–197.
Griffiths, M.D. (1997). Exercise addiction: a case study. Addiction Research, 5, 161–168.
Griffiths, M.D. (2002). Gambling and Gaming Addictions in Adolescence. British Psychological Society/ Blackwells, Leicester.
Gross, J. J. (1998). Antecedent-and response-focused emotion regulation: divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of personality and social psychology74(1), 224.
Hamer, M., & Karageorghis, C. I. (2007). Psychobiological mechanisms of exercise dependence. Sports medicine37(6), 477-484.
Herrmann, S. D., Martin, L. E., Breslin, F. J., Honas, J. J., Willis, E. A., Lepping, R. J., ... & Smith, B. K. (2014). Neuroimaging studies of factors related to exercise: rationale and design of a 9 month trial. Contemporary clinical trials37(1), 58-68.
Hormes, J. M., Kearns, B., & Timko, C. A. (2014). Craving F acebook? Behavioral addiction to online social networking and its association with emotion regulation deficits. Addiction109(12), 2079-2088.
Jee, Y. S., & Eun, D. (2018). Exercise Addiction and Psychophysiological Health in Korean Collegiate Students. International Journal of Mental Health and Addiction16(2), 451-465.
Kim, Y., Jeong, J. E., Cho, H., Jung, D. J., Kwak, M., Rho, M. J., ... & Choi, I. Y. (2016). Personality factors predicting smartphone addiction predisposition: Behavioral inhibition and activation systems, impulsivity, and self-control. PloS one11(8), e0159788.
 Lenka, Shriver, H., Wollenberg, G., & Gates, G. E. (2016). Prevalence of disordered eating and its association with emotion regulation in female college athletes. International journal of sport nutrition and exercise metabolism26(3), 240-248.
Lichtenstein, M. B., Nielsen, R. O., Gudex, C., Hinze, C. J., & Jørgensen, U. (2018). Exercise addiction is associated with emotional distress in injured and non-injured regular exercisers. Addictive Behaviors Reports, 8(1): 33-39.
Lowenstein, J. A. S. (2013). An Investigation into the Effects of Different Types of Exercise on the Maintenance of Approach Motivation Levels Using a Population Analogous to Individuals with Bipolar Disorder. PhD Thesis, School of Psychology, University of Exeter.
MacLaren, V. V., & Best, L. A. (2013). Disagreeable narcissism mediates an effect of BAS on addictive behaviors. Personality and Individual Differences55(2), 101-105.
Miner, M. H., Romine, R. S., Raymond, N., Janssen, E., MacDonald III, A., & Coleman, E. (2016). Understanding the personality and behavioral mechanisms defining hypersexuality in men who have sex with men. The journal of sexual medicine13(9), 1323-1331.
 Morgan, W. P. (1979). Negative addiction in runners. The Physician and Sportsmedicine7(2), 55-77.
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior research methods40(3), 879-891.
Rhodes, R. E., & Smith, N. E. I. (2006). Personality correlates of physical activity: a review and meta-analysis. British journal of sports medicine40(12), 958-965.
Seyed Hashemi, S. G., Shalchi, B., & Yaghoubi, H. (2018). Difficulties in Emotion Regulation, Psychological Well-Being, and Hypersexuality in Patients with Substance Use Disorder in Iran. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences12(1): e10449.
Smillie, L. D., Dalgleish, L. I., & Jackson, C. J. (2007). Distinguishing between learning and motivation in behavioral tests of the reinforcement sensitivity theory of personality. Personality and Social Psychology Bulletin33(4), 476-489.
Szabo, A., Griffiths, M. D., & Demetrovics, Z. (2019). Psychology and exercise. In Nutrition and enhanced sports performance (pp. 63-72). Academic Press.
Terry, A., Szabo, A., & Griffiths, M. D. (2004). The exercise addiction inventory: A new brief screening tool. Addiction Research and Theory, 12(5), 489–499.
Voigt, D. C., Dillard, J. P., Braddock, K. H., Anderson, J. W., Sopory, P., & Stephenson, M. T. (2009). BIS/BAS scales and their relationship to risky health behaviours. Personality and Individual Differences47(2), 89-93.
Waddington, I. (2000). Sport, Health, and Drugs: A Critical Sociological Perspective. London: Spoon Press.
Wakaizumi, K., Kondo, T., Hamada, Y., Narita, M., Kawabe, R., Narita, H., ... & Kuzumaki, N. (2016). Involvement of
    mesolimbic dopaminergic network in neuropathic pain relief by treadmill exercise: A study for specific neural control with Gi-DREADD in mice. Molecular pain12, 1744806916681567.
Weinstein, A., & Weinstein, Y. (2014). Exercise addiction-diagnosis, bio-psychological mechanisms and treatment issues. Current pharmaceutical design20(25), 4062-4069.
Woodman, T., Hardy, L., Barlow, M., & Le Scanff, C. (2010). Motives for participation in prolonged engagement high-risk sports: An agentic emotion regulation perspective. Psychology of Sport and Exercise11(5), 345-352.