با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اعصاب شناختی، دانشگاه علم و هنر یزد،یزد، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه علم و هنر یزد،یزد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی یزد،یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلالات طیف اوتیسم اختلالاتی رشدی­عصبی هستندکه به وسیله نقص در تعاملات اجتماعی و ارتباطات و رفتارهای تکراری مشخص می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز برتعاملات اجتماعی و انتقال توجه در کودکان دارای اختلالات طیف اوتیسم بود. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود. در این مطالعه 20 کودک مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم که به مراکز اعصاب و روان استان یزد مراجعه کرده­بودند به شیوه نمونه­گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی به دوگروهA و B تقسیم شدند. نمره تعاملات اجتماعی و انتقال توجه در سه نوبت زمانی بعد از تحریک ساختگی، بعد از تحریک واقعی و دوماه پس از درمان که از طریق آزمون تشخیص اوتیسم گارزو پرسشنامه بریف به دست آمد مورد مقایسه قرار گرفت. مداخله شامل 10 جلسه تحریک الکتریکی مستقیم بود. بیماران گروه Aدر ابتدا 5 جلسه تحریک ساختگی و بیمارن گروه B 5 جلسه تحریک واقعی دریافت کردند و پس از گذشت 5 جلسه درمان­های دوگروه جابجا شد. تجزیه و تحلیل داده­­ها در دو سطح توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) واستنباطی(آنالیز واریانس با اندازه­گیری مکرر ) و توسط نرم­افزار spss21انجام شد. یافته ­ها: نتایج آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد نمره تعاملات اجتماعی و انتقال توجه بلافاصله بعد از درمان (001/0p نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج این مطالعه تحریک الکتریکی مستقیم می­تواند در برنامه توانبخشی این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of (tDCS) on Social Interaction and Attention Shifting in Children with Autism Spectrum

نویسندگان [English]

  • mohsen saeidmanesh 1
  • mahdiyeh azizi 2
  • behnaz abooie 3

1 Assistant professor of neurocognitive science,science and Arts University, Yazd. Iran.

2 PhD Student in Psychology, science and Arts University, Yazd. Iran.

3 M.A in psychology, Islamic Azad University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Aim: Autism spectrum disorders are a type of Neurodevelopmental disorder that is characterized by deficit verbal communication behaviors. This study is aimed to evaluate the effect of direct current stimulation of brain on the improvement of social interaction and attention shifting in children suffering from autismspectrum disorder and the duration of its effects. Method: In this randomized crossover clinical trial, 20 children with autism spectrum disorder are chosen who referred to psychiatric center in Yazd province and then divided into two period treatment groups. Social interaction and attention shifting scores of this children were measured in pre-testand, after artificial stimulation, after actual stimulation and two month later. Data were collected by Gilliam Autism Rating Scale and BREIF inventory. Patients in group A, received artificial stimulation in 5 session and the patient of group B received actual stimulation by Tdcs. after 5 session the treatment of two group was replaced. The data was analyzed by ANOVA with repeated measure and Bonfereni test. Findings: the result illustrate improvement in socialinteraction (pConclusion: Regarding to the result of this study it seemed that trans cranial direct current stimulation can use in rehabilitation for these individuals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trans cranial direct current stimulation. Social interaction. Attention shifting
  • Autism spectrum disorder
احمدی، سیدجعفر، صفری، طیبه، همتیان، منصوره (1390). بررسی شاخص­های روانسنجی آزمون تشخیصی اوتیسم(GARS). پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، 1: 104-87.
دمهری، فرنگیس، علیزاده، حمید، پزشک، شهلا، کاظمی، فرنگیس (1396). بررسی اثربخشی مداخله روانی اجتماعی بر انتقال توجه، حافظه کاری، و برنامه­ریزی در کودکان طیف اوتیسم با عملکرد بالا، پژوهش­های نوین روانشناختی، 12(46): 100-81.
رضایی، سعید، لواسانی، مونا (1396). رابطه مهارت­های حرکتی با مهارت اجتماعی و رفتارهای چالشی در کودکان دارای اختلالات طیف اوتیسم، فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، (25)7: 43-19.
میراب­زاده، آرش (1380). تغییرات توجه و حافظه در اوتیسم، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، (3)2: 56-51.
نرماشیری، عبدالواحد، اشرفی, رستمی، باقری فر،همتی راد، گیتی. (1396). اثربخشی تحریک الکتریکی فراقشری مغز بر بهبود سرعت پردازش شناختی توجه در افراد مبتلا به بیش‌فعالی و نقص توجه. فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب­روانشناسی، 3(11): 143-158.‎
Andrews SC, Hoy KE, Enticott PG, Daskalakis ZJ, Fitzgerald PB. (2011)Improving working memory: the effect of combining cognitive activity and anodal transcranial direct current stimulation to the left dorsolateral prefrontal cortex. Brain Stimulation; 4: 84-9.
Bandeira, I. D., Guimarães, R. S. Q., Jagersbacher, J. G., Barretto, T. L., de Jesus-Silva, J. R., Santos, S. N., ... & Lucena, R. (2016). Transcranial direct current stimulation in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) a pilot study. Journal of child neurology31(7), 918-924.
BaruthJ.M ., Casanova M.F ., EL-Baz A ; Horrell T., Mathai G ., Sears L., et al (2010). Low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rtMS) modulates evoked-gamma frequency oscillation in autism spectrum disorder(ASD). J.Neurother .14,179-194
Bell, S B and DeWall N. (2018). Does transcranial direct current stimulation to the prefrontal cortex affect social behavior? A meta-analysis. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2018, 899–906
 Charman, T, Pickles, A, Simonoff,E, Chandler, S., Loucas, T.,Baird,G. (2014). IQ in children with Autism Spectrum Disorders: data from the Special Needs and Autism Project (SNAP).Psychological Medicine.41:619-627
Dawson G. (2012). Dramatic increase in Autism prevalence parallels Explosion of Research into Its Biology and Causes. Arch Gen Psychiatry. 26:1-2.
Decety J, Lamm C (2007) The role of the right temporoparietal junction in social interaction: how low-level computational processes contribute to meta-cognition. Neuroscientist 13(6):580–593
Ferrucci R, Marceglia S, Vergari M, Cogiamanian F, Mrakic-Sposta S, Mameli F, Zago S, Barbieri S, Priori A(2008). Cerebellar Transcranial Direct Current Stimulation Impairs The Practice-dependent Proficiency Increase in Working memory.cognitive neuroscience, 2008,Vol.20,No.9, 1687-1697
Jasmin,E, Couture,M, Mckinley,P, Reid,G,  Fombonne,E,  Gisel,E.(2009). Sensory –Motor and Daily Skills of Preschool Children with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 39(2):231-41. Just MA, Cherkassky VL, Keller TA. (2007). Functional and anatomical cortical underconnectivity in    autism:evidence from an Fmri study of an executive function task and corpus callosum morphometry . Cerebral Cortex, 17:951-961
Kelin,A.(2011). Autism and asperger syndrome: an Overview.journal of socio analytic, 28(1): 3-11.
Keller TA, Just MA. (2009).Altering cortical connectivity: remediation-induced changes in white matter of poor readers. Neuron, 64:624-631
Lovstad, M. (2012). Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial subdivisions of the prefrontal cortex. Sunnaas,Rehabilitation Hospital Department of Research, 011-059.
Mostofsky SM, Powell SK, Simmonds, (2009). Decreased connectivity and cerebellar activity in autism during motor task performance. Brain 132:2413-2425.
Myers, SM, Johnson CP(2007).American Academy of pediatrics council on children with Disabilities. Management of children with autism spectrum disorders. Pediatrics. 120(5): 1162-82.
Nitsche M.A., Cohen L.G., Wassermann E.M., Priori A., Lang N., Antal A., et al (2008) . transcranial direct current stimulation : State of the art,. Brain Stimul. 1,206-223
Oliveira, J. F., Zanão, T. A., Valiengo, L., Lotufo, P. A., Benseñor, I. M., Fregni, F., & Brunoni, A. R. (2013). Acute working memory improvement after tDCS in antidepressant-free patients with major depressive disorder. Neuroscience letters, 537, 60-64.
 Parent A. (2004)."Aldini s Essay on Galvanism"(PDF).the Canadian Journal of Neurological Science 31(4): 576-584.
Ricketts, A. (2008). Research review :reading comprehension in developmental disorders of language and communication Child PsycholPsychiatry. 52(11):1111-23
SahyounCP,BelliveauJW,SoulieresI,et al. (2010).Neuroimaging of the functional and structural networks underlying visuospatial vs. linguistic reasoning in highfunctioning autism. Neuropsychologia48:86-95
Schneider H.D., Hopp J.P (2011). The use of the Bilingual Aphasia Test for assessment and transcranial direct current stimulation to modulate language acquisition in minimally verbal children with autism .Clin .Linguist. Phon.25, 640-654    
SokhadzeEM,El-Baz AS, Tasman A, Sears LL, Wang Y, Lamina EV, Casanova MF. (2014)Neuromodulation Integrating rTMS and Neurofeedback for the Treatment of Autism Spectrum Disorder.ApplPsychophysiolBiofeedback, 39(3-4): 237-257.
Sullivan, J.R. (2007). Diagnostic Group Differences in Parent and Teacher Ratings on the BRIEF and Conners' Scales, Journal of Attention Disorders, 11 (3): 398–406.
-TakaraeY,MineshewNJ,LunaB,Sweeney JA.(2007) Atypical involvement of frontostriatal systems during sensorimotor control in autism . Psychiatry Res, 156:117-127.
Utz, Kathrin S; Dimova,Violeta; Oppenlander,Karin;Kerkhoff,Georg,(2010).Electrified minds : Transcranial direct current Stimulation (TDCS) and Galvanic Vestibular Stimulation(GVS) as methods of  non-invasive brain Stimulation in neuropsychology-A  review of Current data and future implications.Neuropsychologi,Ferrucci R, Marceglia S, Vergari M, Cogiamanian F, Mrakic-Sposta S, Mameli F, Zago S, Barbieri S, Priori A(2008). Cerebellar Transcranial Direct Current Stimulation Impairs The Practice-dependent Proficiency Increase in Working memory. September 2008,Vol.20,No.9, Pages 168748(10):2789-810.
Wagner,T., Fregni,F., Fecteau,S., Grodzinsky,A., Zahn,M., Pascual-Leone,A.,(2007).Transcranial direct current stimulation : a computer-based humanmodel study. Neuroimage, 35, 1113-1124
Wilson, J. E., Trumbo, M. C., Wilson, J. K., & Tesche, C. D. (2018). Transcranial direct current stimulation (tDCS) over right temporoparietal junction (rTPJ) for social cognition and social skills in adults with autism spectrum disorder (ASD). Journal of Neural Transmission125(12), 1857-1866