با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی،دانشگاه علامه طباطبایی تهران،تهران،ایران.

2 استاد تمام روانشناسی کودکان استثنایی،دانشگاه علامه طباطبایی تهران،تهران،ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم تحقیقات آزاد اهواز،اهواز،ایران.

4 دانشیار کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران،ایران.

چکیده

مقدمه: اختلال خواندن یکی از انواع رایج اختلال یادگیری است که به نقص در اکتساب مهارت خواندن اشاره دارد. هدف این تحقیق بررسی اثربخشی مداخله بازی­های فعال برحافظه کاری دانش­آموزان با اختلال خواندن بود. روش:این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. 30 کودک 7 تا 9 ساله با اختلال خواندن در شهرستان اهواز به صورت نمونه­گیری در دسترس در این تحقیق شرکت کردند. در مرحله پیش­آزمون از تمام شرکت­کنندگان آزمون حافظه کاری گرفته شد و سپس شرکت­کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 6 هفته و هر هفته 2 جلسه تحت مداخله برنامه بازی­های فعال قرار گرفت. هدف اصلی این برنامه به‌کارگیری عضلات مختلف بالاتنه و پایین تنه برای انجام فعالیت‌هایی هوازی مختلف بود. پس از اتمام جلسات تمرینی، پس­آزمون به عمل آمد. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. یافته ­ها: نتایج نشان داد که یک دوره مداخله با رویکرد بازی­های فعال می­تواند موجب بهبود مؤلفه­ های حافظه کاری ارقام پیشرونده (001/0=p)، ارقام پسرونده(001/0=p)، حافظه منطقی (005/0Pنتیجه­ گیری: به طور کلی می­ توان گفت که یک دوره بازی­ ها فعال می­ تواند باعث بهبود حافظه کاری در کودکان با اختلال خواندن شود. بنابراین به مربیان و معلمان و افرادی که با کودکان با اختلال خواندن سر وکار دارند. پیشنهاد می­ شود که بازی­ های فعال را در مداخلات تمرینی خود مدنظر داشته باشند و از آن استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the Intervention of Active Plays on Working Memory in Students with Dyslexia

نویسندگان [English]

  • Hoseyn Akbarifar 1
  • parviz sharifidaramadi 2
  • Hoseyn Rahimzade 3
  • Shahla Pezeshk 4

1 M.A of Psychology of Exceptional Children, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor of Exceptional Children , Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 M.A of Public Psychology, Islamic university of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 Associate Professor of Exceptional Children , Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Aim one type of learning disorder is Dyslexia which refers to the defect in the acquisition of a person's reading skills. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the intervention of active plays on working memory in students with Dyslexia. Method: this semi-experimental study carried out with pre-test post-test design with control group.30 students aged 7 to 9 years with Dyslexia in Ahvaz participated in a sampling study. In the pretest phase, all the participants were tested for work memory and then the participants were randomly divided into two groups of experimental and control groups. The experimental group was subjected to an intervention of active plays for 6 weeks and 2 sessions per week. The main purpose of this program was to use a set of different muscles of the upper and lower trunk to perform various aerobic activities. After the end of the intervention of the active plays, Post-test was performed from both groups. Data were analyzed using MANCONA and using SPSS software version 22. Findings: The results showed that an intervention with active plays approach can improve the components of working memory,  Progressive numbers, retrograde numbers, logical memory, mental control, Associate and retrieval. Conclusion: In a general conclusion, active plays can improve working memory in children with Dyslexia. Therefore, educators, teachers, and people dealing with children with Dyslexia impairments are encouraged to consider active plays in their practice interventions and use them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active plays
  • aerobic activity
  • dyslexia
  • work memory
اسکندرنژاد، مهتا، رضائی، فهیمه. (1397). تأثیر ورزش هوازی بر شبکه‌های عصبی توجه و حافظه کاری. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. ۶ (۲)، ۳۱-۴۰.
امیدوار، عظیم، دانا، امیر،سبزی، امیرحمزه، پورپناهی، محمد. (1397). تاثیر آموزش براساس تربیت بدنی رشدی بر حافظه کاری دانش­آموزان مقطع ابتدایی. فصلنامه روان­شناسی مدرسه. 1(1)، 84-101.
جلیل­آبکنار، سیده سمیه، افروز، غلامعلی، ارجمندنیا، علی­اکبر، غباری­بناب، باقر. (1397). اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر حافظه کاری، ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی. روانشناسی افراد استثنایی. 8(30)، 47-72.
حسین­خانزاده، عباسعلی، لطیف­زنجانی، مونا، طاهر، محبوبه. (1397). مقایسه اثربخشی توان‌بخشی حافظه کاری به کمک رایانه و روش چندحسی بر بهبود کارکرد های اجرایی دانش­آموزان مبتلا به نارساخوانی. روان­شناسی افراد استثنایی. 8(29)، 35-60.
صفوی­همامی، شیلا، قاضی­نور، ندا، عابدی، احمد (1396) . تأثیریک دوره برنامه تمرینی با تأکید بر تأثیر مهارت‏های حرکتی ظریف بر کنش‌های اجرایی کودکان با اختلال یادگیری. نشریه رفتار حرکتی. 9(30)، 37-56.
کامیابی، مرضیه، تیموری، سعید، مشهدی، علی. (1393). اثر بخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش­آموزان نارساخوان. تعلیم و تربیت استثنایی. ۲ (۱۲۴)، ۳۳-۴۱.
مختاری، لیلا، آقایوسفی، علیرضا، زارع، حسین، نجاتی، وحید (1396). تأثیر تحریک مستقیم الکتریکی مغز ازروی جمجمه و آموزش آگاهی واج­شناختی برروی بعد دیداری/فضایی حافظه کاری کودکان نارساخوان. فصلنامه عصب­روانشناسی. 3(8)، 50-67.
 
165
علیزاده، حمید، امین‌آبادی، زهرا، سعدی‌پور، اسماعیل، ابراهیمی قوام، صغرا، فرخی، نورعلی. (1396). پاسخ‌ به‌ مداخله: رویکرد تشخیصی و درمانی برای دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری . مجله مطالعات ناتوانی. ۷، ۵۷-۵۷.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Blake, M., Sénéchal, M., Comeau, M., Smith, S., & Bouchard, D. (2018). The Impact of Exercise Intensity Feedback Using Technology for Children during Active Play: Pilot Study. JMIR Pediatrics and Parenting, 1(2), e11327.
Boets, B., Vandermosten, M., Poelmans, H., Luts, H., Wouters, J., &Ghesquière, P. (2011). Preschool impairments in auditory processing and speech perception uniquely predict future reading problems. Research in developmental disabilities, 32(2), 560-570.
Brandenburg, J., Klesczewski, J., Fischbach, A., Schuchardt, K., Büttner, G., &Hasselhorn, M. (2015). Working memory in children with learning disabilities in reading versus spelling: Searching for overlapping and specific cognitive factors. Journal of learning disabilities48(6), 622-634.
Brockman, R., Jago, R., & Fox, K. R. (2011). Children's active play: self-reported motivators, barriers and facilitators. BMC public health11(1), 461.
Flöel, A., Ruscheweyh, R., Krüger, K., Willemer, C., winter, B., Völker, K. ... &Knecht, S. (2010). Physical activity and memory functions: are neurotrophins and cerebral gray matter volume the missing link? Neuroimage49(3), 2756-2763.
Hillman, C. H., Erickson, K. I., & Kramer, A. F. (2008). Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition. Nature reviews neuroscience9(1), 58.
Janssen, I. (2014). Active play: an important physical activity strategy in the fight against childhood obesity. Can J Public Health105(1), 22-27. Johnstone, A., Hughes, A. R., Janssen, X., & Reilly, J. J. (2017). Pragmatic evaluation of the Go2Play Active Play intervention on physical activity and fundamental movement skills in children. Preventive medicine reports, 7, 58-63
Kaplan, F. F., & Kaplan, F. (2007). Art therapy and social action. Jessica Kingsley Publishers.
Lin, Y., Borghese, M. M., & Janssen, I. (2018). Bi-directional association between sleep and outdoor active play among 10–13 year olds. BMC public health18(1), 224.
Martins, A. Q., Kavussanu, M., Willoughby, A., & Ring, C. (2013). Moderate intensity exercise facilitates working memory. Psychology of sport and exercise14(3), 323-328.
Melby-Lervåg, M., &Hulme, C. (2013). Is working memory training effective? A meta-analytic review. Developmental psychology, 49(2), 270.
Moll, K., Göbel, S. M., Gooch, D., Landerl, K., &Snowling, M. J. (2016). Cognitive risk factors for specific learning disorder: processing speed, temporal processing, and working memory. Journal of learning disabilities, 49(3), 272-281.
 Moriya, M., Aoki, C., &Sakatani, K. (2016). Effects of physical exercise on working memory and prefrontal cortex function in post-stroke patients. In Oxygen Transport to Tissue XXXVIII(pp. 203-208). Springer, Cham.
Rubin, D. A., Wilson, K. S., Wiersma, L. D., Weiss, J. W., & Rose, D. J. (2014). Rationale and design of active play@ home: a parent-led physical activity program for children with and without disability. BMC pediatrics, 14(1), 41.
S., Vanderloo, L. M., & Tucker, P. (2017). Defining and measuring active play among young children: a systematic review. Journal of physical activity and health, 14(2), 155-166.
Swanson, H. L., Kehler, P., &Jerman, O. (2010). Working memory, strategy knowledge, and strategy instruction in children with reading disabilities. Journal of Learning Disabilities43(1), 24-47.
Tsai, C.-L., Chen, F.-C., Pan, C.-Y., Wang, C. H., Huang, T.-H., & Chen, T.-C. (2014). Impact of acute aerobic exercise and cardiorespiratory fitness on visuospatial attention performance and serum BDNF levels. Psych neuroendocrinology, 41, 121-131.
Van Dyke, J. A., Johns, C. L., &Kukona, A. (2014). Low working memory capacity is only spuriously related to poor reading comprehension. Cognition, 131(3), 373-403.
Westendorp, M., Houwen, S., Hartman, E., &Visscher, C. (2011). Are gross motor skills and sports participation related in children with intellectual disabilities? Research in developmental disabilities, 32(3), 1147-1153.
Westergren, T., Fegran, L., Nilsen, T., Haraldstad, K., Kittang, O. B., &Berntsen, S. (2016). Active play exercise intervention in children with asthma: a PILOT STUDY. BMJ open, 6(1), e009721.