با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانکشده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهرن، تهران، ایران

2 دانشیار رفتار حرکتی / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات شایع در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام­اس) ‌اختلال در حافظه است. با وجود تأیید تأثیر تمرینات تکالیف دوگانه شناختی حرکتی بر عملکرد شناختی بیماران ام­اس، تاکنون، پژوهش­ های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بهبود حافظه فضایی بیماران ام­اس در نتیجه تمرینات تکالیف دوگانه بود. روش: طرح تحقیق از نوع پیش­ آزمون – پس­ آزمون با گروه­ های تصادفی، روش پژوهش از نوع نیمه­ تجربی و به لحاظ هدف کاربردی بود. در اجرا، 30 زن مبتلا به ام­اس(20-60 ساله)عضو انجمن ام­اس استان تهران، به صورت داوطلبانه و با کسب رضایت­ نامه آگاهانه به عنوان شرکت کننده به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی قرارگرفتند و پیش­ آزمون حافظه فضایی از طریق دستگاه حافظه فضایی مدلLM-01  از آنان گرفته شد. سپس         شرکت­ کنندگان به مدت هشت هفته که هر هفته شامل دو جلسه 45 تا 60 دقیقه­ ای بود به انجام تمرینات تکالیف دوگانه پرداختند. با اتمام تمرینات پس­ آزمون گرفته شد. تجزیه و تحلیل آماری داده­ ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مرکب و تی همبسته و مستقل در سطح معنی­ داری 05/0≥ p انجام شد. یافته­ ها: نتایجنشان داد که تمرینات تکالیف دوگانه موجب بهبود معنی­دار حافظه فضایی)04/0=p ) در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. نتیجه­ گیری: تمرین تکالیف دوگانه شناختی- حرکتی موجب فعالیت بیشتر مغز می­ شود و می­توان آن را روشی مناسب برای ارتقای توانایی­ های شناختی مانند حافظه فضایی در نظر گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Motor Dual Task Exercise on Spatial Memory of MS Patients

نویسندگان [English]

  • arash abasnia 1
  • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 2
  • razieh hojabrnia 3

1 Faculty of physical education and sport sciences, university of tehran, tehran, iran

2 Associate Professor in Department of Motor Behavior/ Faculty of Physical Education and Sport sciences, University of Tehran

3 Ph.D. Student Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Aim: One of the most common problems in people with multiple sclerosis)MS) is memory impairment. Although the effect of dual cognitive motor tasks assignments on cognitive function in MS patients have been confirmed, however little research has been done its effect on their spatial memory. Therefore, the aim of this study was to improve spatial memory of MS  patients because of dual tasks training. Method: The present study's design was pre-test and post-test with random group method. The research method was semi-experimental and in terms of purpose was applied. To did this research, Thirty women with MS)20-60 years old) who were members of the MS Association of Tehran, participated voluntarity with informed consent in this study. participant were then randomly divided into control and experimental groups. the spatial memory pre-test was first taken from the subjects through spatial memory from the LM-01 spatial memory device. then subjects training Dual Task for eight weeks, each consisting of two 45-60 minutes sessions. The Post-test was done. The data were analyzed by mix analyasis and independent and paired t-test at a significant level of p < /em>≤0/05. Result: Results of analysis of variance showed that dual task training significantly improved spatial memory)p < /em> = 0.04) in the experimental group compared to the control group. Conclusion: Therefore, Dual Task training cognitive-motor assignments causes more mind involvement and can be considered as a suitable way to enhance cognitive abilities such as spatial memory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motor control
  • Spatial memory
  • Cognition
  • Multiple sclerosis
  • dual task
انفرادی دوغ­آبادی، الف.، طاهری­تربتی، ح.ر.، صابری­کاخکی، ع.ر.، نیکخواه، ک.(1395). بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. رفتار حرکتی، 8(23)، 143-156.
 ابراهیم­زاده، خ.، سپاس، ل.، یزدان­پناه، ر.، عابدی قلیچ قشلاقی، م.، قصابی علمداری، م.(1395). حافظه کاری و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. مجله پزشکی ارومیه، 7(27)، 598-607.
توصیفیان، ن.، قادری، ک.، محمودی، الف. و خالدیان، م.(1396). مدل یابی ساختاری طرحواره­های ناسازگار اولیه و کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال ام اس با تأکید بر نقش واسطه­ای احساس تنهایی. فصلنامه عصب روانشناسی. 3(10)، 108-93.
زارعیان، ا.، رازدان، س.، طهماسبی بروجنی، ش.(1395). تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگر بر ادراک عمق و حافظه فضایی دانشجویان دختر ورزشکار. رفتار حرکتی، 8(25)، 121-138.
مریم نزاکت­الحسینی، م.، اسفرجانی، ف.، محمدی، ز.(1393). اثر تمرین­های پیلاتس بر بهره حافظه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. تازه­های علوم شناختی، 4(64)، 28-15.
معزز، ر.، پورکاکرودی، م.، معزز، ر.، صبحی قراملکی، ن.(1393). مقایسه حافظه دیداری _  فضایی در بیماران مبتلا به MS و گروه سالم. مجله پزشکی ارومیه، 25(5)، 435-443.
Achiron, A., Polliack, M., Rao, S., Barak, Y., Lavie, M., Appelboim, N., & Harel, Y.)2005). Cognitive patterns and progression in multiple sclerosis: construction and validation of percentile curves. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 76(5), 744-749.
Alexander, N. B., & Hausdorff, J. M.)2008). Guest editorial: linking thinking, walking, and falling. The Journals of Gerontology Series A: Biological sciences and medical sciences, 63(12), 1325-1328.
Alizamani, S., Ghasemi, G., Salehi, H., & Marandi, M.)2009). Effects of pilates exercises on patients with chronic low back pain. J Sport Med, 1(3), 37-55.
Amato, M. P., Zipoli, V., & Portaccio, E.)2006). Multiple sclerosis-related cognitive changes: a review of cross-sectional and longitudinal studies. Journal of the neurological sciences, 245(1-2), 41-46.
 Baecher-Allan, C., Kaskow, B. J., & Weiner, H. L.)2018). Multiple sclerosis: mechanisms and immunotherapy. Neuron, 97(4), 742-768.
Bayot, M., Dujardin, K., Tard, C., Defebvre, L., Bonnet, C. T., Allart, E., & Delval, A.)2018). The interaction between cognition and motor control: A theoretical framework for dual-task interference effects on posture, gait initiation, gait and turning. Neurophysiologie Clinique.
Broadbent, N. J., Squire, L. R., & Clark, R. E.)2004). Spatial memory, recognition memory, and the hippocampus. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(40), 14515-14520.
Castelli, L., De Luca, F., Marchetti, M. R., Sellitto, G., Fanelli, F., & Prosperini, L.)2016). The dual task-cost of standing balance affects quality of life in mildly disabled MS people. Neurological Sciences, 37(5), 673-679.
Currie, J., Ramsbottom, R., Ludlow, H., Nevill, A., & Gilder, M.)2009). Cardio-respiratory fitness, habitual physical activity and serum brain derived neurotrophic factor)BDNF) in men and women. Neuroscience letters, 451(2), 152-155.
Doucett, A., & Seminary, J.)2013). Pilates Adapted for Parkinson’s Disease and Multiple Sclerosis.
Erickson, K. I., Voss, M. W., Prakash, R. S., Basak, C., Szabo, A., Chaddock, L., White, S. M.)2011). Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(7), 3017-3022.
Evans, J. J., Greenfield, E., Wilson, B. A., & Bateman, A.)2009). Walking and talking therapy: Improving cognitive–motor dual-tasking in neurological illness. Journal of the international Neuropsychological society, 15(1), 112-120.
Ferreira, M. L. B.)2010). Cognitive deficits in multiple sclerosis: a systematic review. Arquivos de neuro-psiquiatria, 68(4), 632-641.
Fritz, N. E., Cheek, F. M., & Nichols-Larsen, D. S.)2015). Motor-cognitive dual-task training in neurologic disorders: a systematic review. Journal of neurologic physical therapy: JNPT, 39(3), 142.
Gamboa, O. L., Tagliazucchi, E., von Wegner, F., Jurcoane, A., Wahl, M., Laufs, H., & Ziemann, U.)2014). Working memory performance of early MS patients correlates inversely with modularity increases in resting state functional connectivity networks. Neuroimage, 94, 385-395.
Ghai, S., Ghai, I., & Effenberg, A. O.)2017). Effects of dual tasks and dual-task training on postural stability: a systematic review and meta-analysis. Clinical interventions in aging, 12, 557.
Gmeindl L, C. S.)2013). in Multiple Sclerosis. 26(1), 57-70.
Goverover, Y., Sandroff, B. M., & DeLuca, J.)2018). Dual task of fine motor skill and problem solving in individuals with multiple sclerosis: a pilot study. Archives of physical medicine and rehabilitation, 99(4), 635-640.
Kalron, A., Dvir, Z., & Achiron, A.)2010). Walking while talking—difficulties incurred during the initial stages of multiple sclerosis disease process. Gait & Posture, 32(3), 332-335.
Kandel, E. R.)1991). Cellular mechanisms of learning and the biological basis of individuality. Principles of neural science, 3, 1009-1031.
Kirkland, M. C., Wallack, E. M., Rancourt, S. N., & Ploughman, M.)2015). Comparing three dual-task methods and the relationship to physical and cognitive impairment in people with multiple sclerosis and controls. Multiple sclerosis international, 2015. Learmonth, Y. C., Sandroff, B. M., Pilutti, L. A., Klaren, R. E., Ensari, I., Riskin, B. J., Motl, R. W.)2014). Cognitive motor interference during walking in multiple sclerosis using an alternate-letter alphabet task. Archives of physical medicine and rehabilitation, 95(8), 1498-1503.
Leavitt, V., Cirnigliaro, C., Cohen, A., Farag, A., Brooks, M., Wecht, J., Sumowski, J.)2014). Aerobic exercise increases hippocampal volume and improves memory in multiple sclerosis: preliminary findings. Neurocase, 20(6), 695-697.
Leone, C., Feys, P., Moumdjian, L., D’Amico, E., Zappia, M., & Patti, F.)2017). Cognitive-motor dual-task interference: a systematic review of neural correlates. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 75, 348-360.
Leone, C., Patti, F., & Feys, P.)2015). Measuring the cost of cognitive-motor dual tasking during walking in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 21(2), 123-131. doi:10.1177/1352458514547408
Levin, H. S., High, W. M., Goethe, K. E., Sisson, R. A., Overall, J. E., Rhoades, H. M., Gary, H. E.)1987). The neurobehavioural rating scale: assessment of the behavioural sequelae of head injury by the clinician. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 50(2), 183-193.
McDonald, W., & Noseworthy, J.)2003). Blue books of practical neurology: multiple sclerosis. In: Oxford)UK): Elsevier.
 MM, G.)2012). Multiple sclerosis review. Pharmacol Ther [Internet]. 37(3), 84-175.
Montero-Odasso, M., Bergman, H., Phillips, N. A., Wong, C. H., Sourial, N., & Chertkow, H.)2009). Dual-tasking and gait in people with mild cognitive impairment. The effect of working memory. BMC Geriatrics, 9(1), 41.
Moradi Shahrbabak, Z., Asgari, K., & Molavi, H.)2015). Comparing Memory and Emotion in Patients with Multiple Sclerosis and Healthy Individuals. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25(123), 203-207.
Nafee T, W. R., Fregni F.)2018). Multiple sclerosis. Neuromethods, 138, 90-263.
Pellecchia, G. L.)2005). Dual-task training reduces impact of cognitive task on postural sway. Journal of Motor Behavior, 37(3), 239-246.
Riad, M., Garcia, S., Watkins, K. C., Jodoin, N., Doucet, É., Langlois, X., Descarries, L.)2000). Somatodendritic localization of 5‐HT1A and preterminal axonal localization of 5‐HT1B serotonin receptors in adult rat brain. Journal of Comparative Neurology, 417(2), 181-194.
Rimkus, C. d. M., Junqueira, T. d. F., Lyra, K. P., Jackowski, M. P., Machado, M. A., Miotto, E. C., Leite, C. d. C.)2011). Corpus callosum microstructural changes correlate with cognitive dysfunction in early stages of relapsing-remitting multiple sclerosis: axial and radial diffusivities approach. Multiple sclerosis international, 2011.
Rogers, J. M., & Panegyres, P. K.)2007). Cognitive impairment in multiple sclerosis: evidence-based analysis and recommendations. Journal of Clinical Neuroscience, 14(10), 919-927.
Rudisill, M. J. A.)2002). Laboratory guide to the theory and application of motor learning. tehran: Samt Publicatio, 65-67.
Stuss, D. T., & Gow, C. A.)1992). " Frontal dysfunction" after traumatic brain injury. Neuropsychiatry, Neuropsychology, & Behavioral Neurology.
Taylor, B. V.)2011). The major cause of multiple sclerosis is environmental: genetics has a minor role-Yes. Multiple Sclerosis Journal, 17(10), 1171-1173.
Wang, S., Hu, L.-f., Yang, Y., Ding, J.-h., & Hu, G.)2005). Studies of ATP-sensitive potassium channels on 6-hydroxydopamine and haloperidol rat models of Parkinson's disease: implications for treating Parkinson's disease? Neuropharmacology, 48(7), 984-992.
Wild, L. B., de Lima, D. B., Balardin, J. B., Rizzi, L., Giacobbo, B. L., Oliveira, H. B., Bromberg, E.)2013). Characterization of cognitive and motor performance during dual-tasking in healthy older adults and patients with Parkinson’s disease. Journal of neurology, 260(2), 580-589.
Yogev, G., Giladi, N., Peretz, C., Springer, S., Simon, E. S., & Hausdorff, J. M.)2005). Dual tasking, gait rhythmicity, and Parkinson's disease: which aspects of gait are attention demanding? European journal of neuroscience, 22(5), 1248-1256.