با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 دانشیار روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،شاهرود، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی پسخوراند عصبی بر بهبود نشانه­ های مصرف، بهزیستی و حالت روان­شناختی مردان مصرف­کننده مورفین بود. روش: برای انجام این پژوهش40 نفر از مراجعه­ کنندگان به چهارمرکز مشاوره حومه شهر تهران که طبق ملاک­ های تشخیصی اختلال مصرف مورفین داشتند(در دو گروه پسخوراندعصبی و کنترل) در دو مرحله پیش و پس­ آزمون از طریق کیت مورفین، آزمون حالت­ های مثبت روان­شناختی و آزمون بهزیستی روان­شناختی ریف مورد سنجش قرارگرفتند. به گروه آزمایش طبق برنامه درمانی30 جلسه 45 دقیقه­ ای آموزش پسخوراندعصبی داده شد و گروه کنترل هیچ­ گونه مداخله­ ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده­ ها از روش توصیفی و روش تحلیل کواریانس توسط نرم­ افزار  SPSS استفاده گردید. یافته­ ها: سطح معناداری آماری یافته­ ها زیر 05/0 بود که نشان داد که پسخوراندعصبی باعث کاهش مصرف مورفین و افزایش بهزیستی روان شناختی و اکثر زیرمقیاس­ های حالت­ های مثبت روان­شناختی در گروه درمان گردید. نتیجه­ گیری: با توجه به یافته­ ها نتیجه­ گیری شد که استفاده از پسخوراندعصبی در درمان و ارتقای بهزیستی و حالت­ های مثبت روان­شناختی مردان مصرف­ کننده مورفین موثراست و می­ توان از روش پسخوراندعصبی در درمان و ارتقای بهزیستی و حالت­ های مثبت روان­شناختی مردان مبتلا به اختلال مصرف مورفین بهره برد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Neurofeedback on Improving consumption symptoms, Psychological Well-being and Psychological state in Men That Consumers Morphine

نویسندگان [English]

  • Ali Tavakoli Banizi 1
  • Hasan Asadzadeh Dehraei 2
  • Shahnaz Nouhi 3

1 PhD Student in General Psycology, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.

2 Associat professor of Psycology, Allame tabatabaie University, Tehran, Iran.

3 Assistant professor of Psycology, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.

چکیده [English]

Aim:  The main aim of the present study has been the investigation of the effect of Neurofeedback Instruction on Improving consumption symptoms, Psychological Well-being, and Psychological state in Consumers Morphine. Method: For conducting this study, 40 individuals visiting counseling 4 centers in the suburb of Tehran that according to Psychiatrist confirmation had use Morphine Disorder(in 2 groups: Neurofeedback and control group) in pre-test and post-test stages through Psychological Positive states and riff Psychological Well-being Inventory. Based on therapeutic protocol, the experimental group was given thirty, 45-minute sessions of Neurofeedback training, and the control group did not receive any intervention. For data analysis, descriptive method and ANCOVA method by SPSS software was used. Findings: The finding of the statistical significance is 0/05 that indicates that Neurofeedback Instruction results in a decrease of Use Morphine and increases Psychological Well-being and state in the treatment group. Conclusion: Based on the finding of this study it is concluded that using Neurofeedback is effective in treating and Increase of Psychological Well-being and state in men with Use Morphine and can be used Neurofeedback method in treating this disorder and Increase of Psychological Well-being and state in men with Use Morphine Disorder.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurofeedback
  • Use Morphine
  • Psychological Well-being
  • Psychological State
اورکی، م، شاهمرادی، س، رحمانیان، م(1394). تأثیر نوروفیدبک و درمان ترکیبی نوروبیوفیدبک بر کاهش علائم وسواس فکری ـ عملی: مطالعه تطبیقی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی. 1(2). 87-77.
 باچر، جیمز؛ هولی، جیل و مینکا، سوزان(1394). آسیب شناسی روانی. ترجمه: دکتر یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات ارسباران.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.(1390). طرح ملی شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در بین شهروندان جمهوری اسلامی ایران. دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری.
حیدری، ز؛ طارمیان، ف و خلعتبری، ج(1396). اثر پروتکل تعدیل­یافته آلفا- تتای پسخوراند عصبی بر اشتیاق فوری مصرف در بیماران وابسته به مواد افیونی. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره25، شماره109، ص130-139.
دموس، جان ام.(1396). مبانی نوروفیدبک. ترجمه دکتر داوود آذرنگی و دکتر مهدیه رحمانیان. تهران: انتشارات دانژه.
ذوالفقارزاده، م؛ خلیل­زاده،م؛ قشونی، م و هاشمیان، پ(1395). اثربخشی نوروفیدبک آلفا/تتا بر ولع مصرف بیماران وابسته به مت آمفتامین. فصلنامه علمی پژوهشی اعتیاد پژوهی، شماره 38، ص199-210.
رجایی،ع؛ خوی­نژاد،ع و نسائی،و(1390). آزمون حالت­های مثبت روان­شناختی. تهران، موسسه آزمون یارپویا.
رجبی، س و نریمانی، م(1393). اثربخشی نوروفیدبک آلفا/تتا بر پنج عامل بزرگ شخصیتی افراد وابسته به مورفین. تهران، فصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، سال4، شماره1،ص1.
سلیمانی، الف؛ نوری­پورلیاولی،ر ؛ خسرویان، ب؛ حسنی، الف و حسینیان،س(1397). اثربخشی نوروفیدبک بر روی ولع مصرف و سوگیری توجه به محرک­های مرتبط با مواد در افراد سوءمصرف کننده مواد. فصلنامه علمی پژوهشی اعتیاد پژوهی، دوره12، شماره48، ص 61-82.
سیدمحمدی، ی(1394). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم، DSM-5. انجمن روانپزشکی آمریکا. تهران: انتشارات روان.
صرامی، ح؛ قربانی، م و مینوئی، م(1392). بررسی چهار دهه تحقیقات شیوع­شناسی اعتیاد در ایران. فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد، سال هفتم، شماره26، ص1.
قربانی، ز(1389). مقیاس بهزیستی روان­شناختی ریف وکیز. تهران: موسسه آزمون یارپویا.
کنیرز، بورلی(2009). همه چیز تغییر می کند(راهنمایی برای کمک به خانواده معتادان در حال بهبودی). ترجمه المیرا آریاناکیا و فریده صمدی(1394). تهران، انتشارات ارجمند.
هویت، دنیس و کرامر، دانکن(1389). مقدمه ای بر کاربرد SPSS در روان شناسی. ترجمه حسن پاشا شریفی، نسترن شریفی، جعفر نجفی زند، مالک میرهاشمی و داود معنوی پور. تهران: انتشارات سخن.
 Biriukova, E.V.,Timofeev, I.V., and mosolov, S.N.(2005).Clinical and Neurophysiological efficacy of Neurofeedback in the combined therapy of enxiety disorders resistant to pychopharmacotherapy.European neuropsychopharmacology : 162-163.
Cannon, R., Luber, J., Sakhadze, E & Baldman, D.(2008). LORETA Neurofeedback for Addiction and the Possible Neurophysiology of Physiological Processes Influenced: A Case Study and Region of Interest Analysis of LORETA Neurofeedback in RightnAnterior Cinulate Cortex. Journal of Neurotherapy, Vol 12, No 4: 227-247.
Dehghani arani, F., Rostami, R & Nadali, H.(2013). Neurofeedback Training for Opiate Addiction: Improvement of Mental Health and Craving. Appl psychysiol Biofeedback Journal,vol 38, No 2: 133-147.
Demos , N, J(2005). Getting started with Neurofeedback . w . w .Norton & company. Newyork.
Dennis, B. B., Roshanov, P. S., Naji, L., Bawor, M., Paul, J., Plater, C. …& Thabane, L.(2015). Opioid substitution and antagonist therapy trials exclude the connon addiction patient: A systematic review and analysis of eligibility criteria. Trials, vol 16, No 1, 475-483. DOI: 10.11 86/s13063-015-0942-4.
Hoseinifar, J. Zirak, R. Shaker, A. Meamar, E. Moharami, H. Siedkalan, M.(2011) . Comparison of quality of life and mental health of addicts and non-addicts.procedia-social and behavioral sciences 30 :1930 – 1934.
Hsu, J. S.,Wang, P. W., Ko, C. H., Hsieh, T. J., Chen, C. Y.,& Yen, J. Y.(2017). Altered brain-correlates-of response inhibition and error processing in females with obesity and sweet food addiction: A functional magnetic imaging study. Obesity research & clinical practice, Vol 11, No 6, 677-686.
Luctkar- Flude, M., Groll, D., & Tyerman, J.(2017). Using neurofeedback to manage long-term symptoms in cancer survivors: Results of a survey of neurofeedback providers. European Journal of integrative medicine, Vol 12, 172- 176.
Niv, S(2013). Clinical efficacy and potential mechanisms of neurofeedback. Pers indiv differ. 54: 86-676.
Nuwer, M . R.(2003). Clinical use of QEEG,international federation of clinical. Neurophysiology .
Robbins , J.(2000). A symphony in the Brain. Newyork , Atlantic monthly press .
Sadock,B., Sadock,V., Ruiz, P.(2014).Kaplan & Sadocks Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/clinical Psychiatry(Eleventh Edition). Tehran: Teimourzadeh Publisher.
Sokhadze, T.M., stewart , C.M.,& Hillifield ,M.(2007). Integrating cognitive neuroscience research and cognitive behavioral treatment with PTSD : Aconceptual review Int J neuro therapy , 11 : 13-44.
Ryff, C.D. Keyes ,C. L. M.(1995). The structure of psychological well-being revisited. Int J personality and social psychology; 69: 719-270.
 Ryff, C.D.(2014). psychological well-being revisited: Advances in the Siences and Practice of Eudaimonia. Psycholotherpy and Psychsomatis, 83(1), 10-28.