با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم اعصاب شناختی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر، به­ صورت نیمه­ آزمایشی با طرح پیش­ آزمون- پس­ آزمون با گروه کنترل- شم، با هدف بررسی تاثیر توانبخشی شناختی رایانه­ یار، همزمان با تحریک قشر پره فرونتال بر کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در نوجوانان مبتلا به دیابت، انجام گرفت. روش: 20 نوجوان 15 تا 18 ساله مبتلا به دیابت از انجمن دیابت شهرستان بناب انتخاب و به­ طور تصادفی در دو گروه 10 نفری آزمایش و شم قرارگرفتند. کارکردهای اجرایی و حافظه کاری هردو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش­ آزمون و پس­ آزمون از طریق نسخه نرم‏ افزاری آزمون دسته‏ بندی کارت‏ های ویسکانسین، و نرم­ افزار بهسازی حافظه و توجه مورد سنجش قرارگرفتند. برای مداخله، گروه آزمایشی به صورت انفرادی در 10 جلسه 30دقیقه­ ای(یک روز در میان)، همزمان با تحریک آندی Fp1 و Fp2 با کمک نرم­ افزار بهسازی حافظه و توجه، مورد توانبخشی شناختی برای حافظه کاری قرار گرفتند اما گروه کنترل- شم فقط 15 ثانیه تحریک واقعی دریافت می­ کردند، سپس تحریک قطع می­ شد. یافته­ ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از تحلیل کواریانس، حاکی از بهبود انعطاف­ پذیری شناختی و حافظه کاری، و کاهش درجامانی در گروه آزمایش بود. نتیجه­ گیری: براساس نتایج حاصل از این پژوهش، می­ توان از توانبخشی شناختیِ حافظه کاری همزمان با تحریک آندی قشر پره فرونتال، به­ عنوان روشی مؤثر برای بهبود کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در مبتلایان به دیابت نوع 1 بهره جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Integrated Effect of Computer-Aided Cognitive Rehabilitation and tDCS on the Prefrontal Cortex on Executive Functions and Working Memory in Type 1 Diabetic Adolescents

نویسنده [English]

  • Gholam Hossein Javanmard

Associate Professor of Cognitive Neuroscience, Payame Noor University, Iran.

چکیده [English]

Aim: The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design with a control group aimed to investigate the effect of computerized cognitive rehabilitation while stimulating anodic prefrontal cortex on executive and working memory functions in adolescents with diabetes type 1. Method: 20 adolescents aged 15-18 years with diabetes were selected from the Diabetes Association of Bonab city and were randomly divided into two experimental and control groups(n = 10). The executive functions and working memory of both experimental and control groups were assessed in the pre-test and post-test stages through the Wisconsin Card Sorting Test software, and memory and attention improvement software. For intervention, the experimental group received cognitive rehabilitation for working memory in 10 half-hour sessions(one day in between), simultaneously stimulating Fp1 and Fp2 with memory and attention improvement software. Findings: The results of data analysis using covariance analysis showed improvement in cognitive flexibility and working memory and a decrease in overall perseveration in the experimental group. Conclusion: According to the results of this study, cognitive working memory rehabilitation can be used simultaneously with anodic stimulation of the prefrontal cortex as an effective method for improving executive functions and working memory in type 1 diabetic patients.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Rehabilitation
  • Executive Functions
  • Working Memory
  • Type 1 Diabetes
  • Prefrontal Cortex
آقایوسفی، ع؛ زارع، ح؛ محمدی­قره قوزلو، ر(1396). تاثیر برنامه تمرین رایانه­ای شناختی بر عملکرد حافظه و توجه در دانش­آموزان مبتلا به دیابت. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت؛ 6(4-24): 162-179.
اقتداری، الف.، شریعت، و، فراهانی، ح.(1390). کارکردهای شناختی در بیماران مبتلا به سایکوز ناشی از مصرف مت‌آمفتامین در مقایسه با گروه شاهد. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی؛ 13(4): 19-26.
جوانمرد، غ.(1394). مطالعه کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیک دارای علائم منفی و مثبت و افراد سالم با استفاده از آزمون نوروسایکولوژیک دسته‌بندی کارت ویسکانسین(WCST). فصلنامه علمی عصب روانشناسی؛(2)1: 16-7.
حسین زاده­ملکی، ز، مشهدی، ع، سلطانی­فر، ع.، محرری، ف.، غنایی­چمن­آباد، ع.(1392). آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD. فصلنامه    تازه­های علوم شناختی؛ 15(4): 53-63.
شاهقلیان، م.، آزاد­فلاح، پ.، فتحی­آشتیانی، ع.، و خدادادی، م.(1390). طراحی نسخه نرم‏افزاری آزمون دسته‏بندی کارت‏های ویسکانسین(WCST) : مبانی نظری، نحوه ساخت و ویژگی‏های روانسنجی. مطالعات روان شناسی بالینی؛ 1(4): 110-134.
علیپور، الف؛ محمدی­قره قوزلو، ر.(1398). تاثیر توانبخشی شناختی رایانه­یار بر کارکردهای اجرایی و توانایی­های شناختی دانش­آموزان مبتلا به دیابت. فصلنامه علمی- پژوهشی عصب روانشناسی؛ 4(15): 55-74.
نظیفی، م.(1390). مقایسهاثربخشیترمیمشناختیبهکمکرایانهودارودرمانگریدر درماناختلالنارساییتوجه-فزونکنشی، رساله دکتری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
نریمانی، م؛ و سلیمانی، الف.(1392). اثربخشی توانبخشی بر کارکردهای اجرایی(حافظه کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. مجله    ناتوانی­های یادگیری؛ 2(3): 115-91.
 Andrews, S. C., Hoy, K. E., Enticott, P. G., Daskalakis, Z. J., & Fitzgerald, P. B.(2011). Improving working memory: the effect of combining cognitive activity and anodal transcranial direct current stimulation to the left dorsolateral prefrontal cortex. Brain Stimul., 4, 84–9.
Araki, A., & Ito, H.(2004). Glucose metabolism, advanced glycation end products, and cognition. Geriatrics and Gerontology International; 4(S1): 108.
Barkley, R.A.(2006). Attention- deficit disorder: A handbook for diagnosis and treatment. NewYork: Guilford Press.
Been, G., Ngo, T. T., Miller, S. M., & Fitzgerald, P. B.(2007). The use of tDCS and CVS as methods of non-invasive brain stimulation. Brain Research Reviews, 56, 346–361.
Benson, J. E., Sabbagh, M. A., Carlson, S. M., & Zelazo, P. D.(2013). Individual differences in executive functioning predict preschoolers’ improvement from theory-of-mind training. Developmental Psychology; 49(9): 1615-1627.
Benwell, C. S. Y., Learmonth, G., Miniussi, C., Harvey, M., & Thut, G.(2015). Non-linear effects of transcranial direct current stimulation as a function of individual baseline performance: evidence from biparietal tDCS influence on lateralized attention bias. Cortex, 69, 152–165.
Bikson, M., Rahman, A., & Datta, A.(2012). Computational models of transcranial direct current stimulation. Clin EEG Neurosci, 43, 176–83.
Boggio, P. S., Castro, L. O., Savagim, E. A., Braite, R., Cruz, V. C., Rocha, R. R., et al.(2006a). Enhancement of non-dominant hand motor function by anodal transcranial direct current stimulation. Neurosci. Lett., 404, 232–236.
Brands, A. M., Kessels, R. P., Hoogma, R. P., Henselmans, J. M., van der Beek Boter, J. W., Kappelle, L. J., de Haan, E. H., & Biessels, G. J.(2006). Cognitive performance, psychological well-being, and brain magnetic resonance imaging in older patients with type 1 diabetes. Diabetes; 55: 1800-1806.
Brunoni, A. R., Ferrucci, R., Bortolomasi, M., Vergari, M., Tadini, L., Boggio, P. S., et al.(2011). Transcranial direct current stimulation(tDCS) in unipolar vs. bipolar depressive disorder. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry, 35, 96–101.
Bueno, V. F., Brunoni, A. R., Boggio, P. S., Bensenor, I. M., & Fregni, F.(2011). Mood and cognitive effects of transcranial direct current stimulation in post-stroke depression. Neurocase, 17, 318–322.
Cameron, F. J., Scratch, S. E., Nadebaum, C., Northam, E. A., Koves, I., Jennings, J., Finney, K., Neil, J. J., Wellard, M., Mackay, M., & Inder, T. E.(2014). Neurological Consequences of Diabetic Ketoacidosis at Initial Presentation of Type 1 Diabetes in a Prospective Cohort Study of Children. Diabetes Care; 37: 1554–1562.
Chan, RC.K., Shumb, D., Toulopoulou, T., Chen, EYH.(2008). Assessment of executive functions: Review of instruments and identification of critical issues. Archives of Clinical Neuropsychology; 23: 201–16.
 Davis, E. A., Soong, S. A., Byrne, G. C., & Jones, T. W.(1996). Acute hyperglycaemia impairs cognitive function in children with IDDM. J Pediatr Endocrinol Metab; 9: 455–461.
Engle, R. W., Kane, M. J., Tuholski, S. W.(1999). Individual differences in working memory capacity and what they tell us about controlled attention, general fluid intelligence, and functions of the prefrontal cortex. Cambridge University Press.
Fedorov, A., Chibisova, Y., Szymaszek, A., Alexandrov, M., Gall, C., & Sabel, B. A.(2010). Non-invasive alternating current stimulation induces recovery from stroke. Restorative Neurology and Neuroscience, 28, 825–833.
Fregni, F., Boggio, P. S., Santos, M. C., Lima, M., Vieira, A. L., Rigonatti, S. P., et al.(2006). Noninvasive cortical stimulation with transcranial direct current stimulation in Parkinson’s disease. Mov. Disord., 21, 1693–1702.
Fritsch, B., Reis, J., Martinowich, K., Schambra, H. M., Ji, Y., Cohen, L. G., et al.(2010). Direct current stimulation promotes BDNF-dependent synaptic plasticity: Potential implications for motor learning. Neuron., 66, 198–204.
Hershey, T., Bhargava, N., Sadler, M., White, N. H., Craft, S.(1999). Conventional versus intensive diabetes therapy in children with type diabetes: effects on memory and motor speed. Diabetes Care; 22: 1318 –1324.
 Hill, A. T., Fitzgerald, P. B., & Hoy, K. E.(2016). Effects of anodal transcranial direct current stimulation on working memory: a systematic review and meta-analysis of findings from healthy and neuropsychiatric populations. Brain Stimul, 9, 197–208.
Horvath, J. C., Forte, J. D., & Carter, O.(2015). Evidence that transcranial direct current stimulation(tDCS) generates little-to-no reliable neurophysiologic effect beyond MEP amplitude modulation in healthy human subjects: A systematic review. Neuropsychologia, 66, 213–236.
Hoy, K. E., Emonson, M. R., Arnold, S. L., Thomson, R. H., Daskalakis, Z. J., & Fitzgerald, P. B.(2013). Testing the limits: investigating the effect of tDCS dose on working memory enhancement in healthy controls. Neuropsychologia, 51, 1777–1784.
Hsu, T. Y., Juan, C. H., & Tseng, P.(2016). Individual Differences and State-Dependent Responses in Transcranial Direct Current Stimulation. Front. Hum. Neurosci., 10, 643.
Jo, J.M., Kim, Y.-H., Ko, M.-H., Ohn, S.H., Joen, B. & Lee, K.H.(2009). Enhancing the working memory of stroke patients using tDCS. Am J Phys Med Rehabil, 88, 404-409.
Kane, M. J., Engle, R. W.(2002). The role of prefrontal cortex in working-memory capacity, executive attention, and general fluid intelligence: an individual differences perspective. Psychon Bull Rev., 9, 637–71.
Keeser, D., Meindl, T., Bor, J., Palm, U., Pogarell, O., Mulert, C., et al.(2011a). Prefrontal transcranial direct current stimulation changes connectivity of resting-state networks during fMRI. J Neurosci, 31, 15284–93.
Kesler, S. R., Lacayo, N. J. & Jo, B.(2011). A pilot study of an online cognitive rehabilitation program for executive function skills in children with cancer-related brain injury, Stanford University; 25(1): 101-12 PMCID: PMC3050575.
Kodl, C. T., & Seaquist, E. R.(2008). Cognitive dysfunction and diabetes mellitus. Endocrine Reviews; 29(4): 494-511.
Kuo, M. F., & Nitsche, M. A.(2012). Effects of transcranial electrical stimulation on cognition. Clin EEG Neurosci, 43, 192–9.
Ly, T. R., Anderson, M., McNamara, K. A., Davis, E. A., & Jones, T. W.(2011). Neurocognitive Outcomes in Young Adults with Early-Onset Type 1 Diabetes. Diabetes Care; 34: 2192–2197.
Marshall, L., Molle, M., Siebner, H.R. & Born, J.(2005). Bifrontal transcranial direct current stimulation slows reaction time in a working memory task. BMC Neurosci, 6, 23.
Mc Closkey, M., Caranazza, A., & Basili, A.(1985). Cognitive mechanisms in number processing and calculation: Evidence from dyscalculia. Brain Cognition; 4: 171-196.
McCrimmon, R. J., Ryan, C. M., & Frier, B. M.(2012). Diabetes and cognitive dysfunction. Lancet; 379: 2291–2299.
Medeiros, L. F., de Souza, I. C. C., Vidor, L. P., de Souza, A., Deitos, A., Volz, M. S., et al.(2012). Neurobiological effects of transcranial direct current stimulation: A review. Front Psychiatry., 3, 18–28.
Milton, H.(2010). Effects of A Computerized Working Memory Training Program On Attention, Working Memory, And Academics, In Adolescents with Severe ADHD/LD, psychology journal; 1(14): 120 – 122.
Miyake, A., & Friedman, N. P.(2012). The nature and organization of individual differences in executive functions: Four general conclusions. Current Directions in Psychological Science; 21: 8–14.
Mulquiney, P. G., Hoy, K. E., Daskalakis, Z. J., & Fitzgerald, P. B.(2011). Improving working memory: exploring the effect of transcranial random noise stimulation and transcranial direct current stimulation on the dorsolateral prefrontal cortex. Clin. Neurophysiol., 122, 2384–2389.
Northam, E.A., Anderson, P.J., Jacobs, R., Hughes, M., Warne, G.L. & Werther, G.A.(2001). Neuropsychological profiles of children with type 1 diabetes 6 years after disease onset. Diabetes Care; 24: 1541-1546.
 Northam, E.A., Anderson, P.J., Werther, G.A., Warne, G.L., Adler, R.G., & Andrewes, D.(1998). Neuropsychological complications of IDDM in children 2 years after disease onset. Diabetes Care; 21: 379 –384.
Nyhus, E.; & Barcelo, F.(2009). The Wisconsin Card Sorting Test and the cognitive assessment of prefrontal executive functions: A critical update. Brain and Cognition; 71: 437–451
Ohn, S. H., Park, C.-I., Yoo, W.-K., Ko, M.-H., Choi, K. P., Kim, G.-M., et al.(2008). Time-dependent effect of transcranial direct current stimulation on the enhancement of working memory. Neuroreport, 19, 43–47.
O’Reilly, R. C.(2011). Aunified framework for inhibitory control. Trends in Cognitive Sciences; 15: 453–459.
Pena-Gomez, C., Sala-Lonch, R., Junque, C., Clemente, I. C., Vidal, D., Bargallo, N., et al.(2012). Modulation of large-scale brain networks by transcranial direct current stimulation evidenced by resting-state functional MRI. Brain Stimul, 5, 252–63.
Rapport, M.D., Bolden, J., Kofler, M.J., Sarver, D.E., Raiker, J.S., & Alderson, R.M.(2009). Hyperactivity in boyswith attention-deficit/ hyperactivity disorder: Aubiquitous core symptoms or manifestation ofworking memory deficit. Journal of Abnormal Child Psychology; 29: 555-68.
 Ryan, C. M., Geckle, M. O., & Orchard, T. J.(2003). Cognitive efficiency declines over time in adults with type 1 diabetes: effects of micro- and macrovascular complications. Diabetologia; 46: 940 –948.
Ryan, C. M., Geckle, M. O., & Orchard, T. J.(2003). Cognitive efficiency declines over time in adults with type 1 diabetes: effects of micro- and macrovascular complications. Diabetologia; 46: 940 –948.
Ryan, C. M., Williams, T. M., Fine gold, D. N., & Orchard, T. J.(1993). Cognitive dysfunction in adults with type 1(insulin-dependent) diabetes mellitus of long duration: effects of recurrent hypoglycemia and other chronic complications. Diabetologia; 36: 329 –334.
Schoenle, E.J., Schoenle, D., Molinari, L., & Largo, R.H.(2002). Impaired intellectual development in children with type I diabetes: Association with HbA(1c), age at diagnosis and sex. Diabetologia; 45: 108 –114.
Shin, Y. I., Foerster, A., & Nitsche, M. A.(2015). Transcranial direct current stimulation(tDCS) –application in neuropsychology. Neuropsychologia, 69, 154–75.
Silva, J. L. D., Ribeiro, L. T. C., dos Santos, N. R. P., de Sousa Beserra, V. C. A., & Fragoso, Y. D.(2012). The influence of diabetes mellitus II on cognitive performance. Dement Neuropsychol; 6(2): 80-84.
Sommerfield, A., & McAulay, V.(2003). Short-Term, Delayed, and Working Memory Are Impaired During Hypoglycemia in Individuals with Type 1 Diabetes, Diabetes Care; 26: 390–396.
Sparing, R., Dafotakis, M., Meister, I. G., Thirugnanasambandam, N., Fink, G. R.(2008). Enhancing language performance with non-invasive brain stimulation—a transcranial direct current stimulation study in healthy humans. Neuropsychologia., 46, 261–8.
Strudwick, S. K., Carne, C., Gardiner, J., Foster, J. K., Davis, E. A., & Jones, T. W.(2005). Cognitive functioning in children with early onset type 1 diabetes and severe hypoglycemia. J Pediatr; 147: 680–685.
Teo, F., Hoy, K. E., Daskalakis, Z. J., & Fitzgerald, P. B.(2011). Investigating the role of current strength in tdcs modulation of working memory performance in healthy controls. Front. Psychiatry, 2, 45.
Vaughan, L., & Giovanello, K.(2010). Executive functionin daily life: Agerelated influences of executive processes on instrumental activities of daily living. Psychology and Aging; 25: 343–355.
Weinger, K., Jacobson, A. M., Musen, G., Lyoo, I. K., Ryan, C. M., Jimerson, D. C., & Renshaw, P. F.(2008). The effects of type 1 diabetes on cerebral white matter. Diabetologia;51: 417– 425.
Wessels, A. M, Rombouts, S. A., Remijnse, P. L., Boom, Y, Scheltens. P., Barkhof, F., Heine, R. J., & Snoek, F. J.(2007). Cognitive performance in type 1diabetes patients is associated with cerebral white matter volume. Diabetologia; 20: 1763–1769.
Wu, Y. J., Tseng, P., Huang, H. W., Hu, J. F., Juan, C. H., Hsu, K. S., & Lin,
 C. C.(2016). The Facilitative Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Visuospatial Working Memory in Patients with Diabetic Polyneuropathy: A Pre–post Sham-Controlled Study. Front. Hum. Neurosci., 10(479).
Wu, Y. J., Lin, C. C., Yeh, C. M., Chien, M. E., Tsao, M. C., Tseng, P. Huang, C. W., & Hsu, K. S.(2017). Repeated transcranial direct current stimulation improves cognitive dysfunction and synaptic plasticity deficit in the prefrontal cortex of streptozotocin-induced diabetic rats. Brain Stimulation; 10(6): 1079-1087.
Wysocki, T., Harris, M. A., Wilkinson, K., Sadler, M., Mauras, N., & White, N. H.(2003). Absence, of adverse effects of severe hypoglycemia on cognitive function in school-aged children with diabetes over 18 months. Diabetes Care; 26: 1100–1105.
You, D. S., Kim, D. Y., Chun, M. H., Jung, S. E., & Park, S. J.(2011). Cathodal transcranial direct current stimulation of the right Wernicke’s area improves comprehension in subacute stroke patients. Brain Lang., 119, 1–5.
 Zaehle, T., Sandmann, P., Thorne, J. D., Jancke, L., & Herrmann, C. S.(2011). Transcranial direct current stimulation of the prefrontal cortex modulates working memory performance: combined behavioural and electrophysiological evidence. BMC Neuroscience; 12(2).