با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روانشناسی کودک، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی توانبخشی شناختی(باشگاه مغز) بر سرعت پردازش درونداد و سرعت واکنش عصبی به درونداد درکودکان با اختلال هماهنگی رشدی انجام شده است. روش: روش پژوهش از جهت گردآوری اطلاعات، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش­ آزمون و پس­ آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان با اختلال هماهنگی حرکتی مراجعه­ کننده به کلینیک­ های توانبخشی شهر تهران در سال ۹۸-۹۹ بود. از بین کل جامعه تعداد ۲۲ نفر به­ صورت نمونه در دسترس از مراجعان مرکز توانبخشی صدر تهران انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش(۱۱نفر) و کنترل(۱۱نفر) به­ طور تصادفی جایگزین شدند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون رایانه­ ای سرعت پردازش درونداد و سرعت واکنش شناختی به درونداد، نسخه ۲۰۱۸ استفاده شد. برای تحلیل داده­ ها از تحلیل کواریانس یک­ راهه با رعایت پیش­ فرض­های کاربست استفاده شد. برنامه توانبخشی شناختی باشگاه مغز در ۱۰جلسه متوالی به مدت دو ماه برای گروه آزمایش اجرا شد، بعد از پایان دوره آزمایش برای رعایت اخلاق پژوهش، گروه کنترل هم آموزش دریافت کردند. یافته­ ها: نتایج نشان داد که برنامه توانبخشی شناختی به­ طور معناداری در سطح ۰.۰۱p < موجب بهبود سرعت پردازش و سرعت واکنش عصبی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی شد. نتیجه­ گیری: با توجه به اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی، کاربرد این برنامه در مراکز آموزشی توانبخشی توصیه می­ شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive rehabilitation (brain gym) on speed processing and neuro reaction speed in children with developmental coordination disorder

نویسنده [English]

  • rezayi rezayi

Assistant Professor of Child Psychology, Allame tabatabaie University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Aim: The present study aims to study the effectiveness of cognitive rehabilitation(brain gym) on the speed processing and the neural response speed to stimulus in children with developmental coordination disorder. Method: The research method was semi-experimental with pre-test and post-test design with control. The statistical population included all children with motor coordination disorder who referred to rehabilitation clinics in Tehran in 2019-2020. Out of the total population, 22 people were selected as available samples from the clients of Sadr Rehabilitation Center in Tehran and were randomly replaced in two experimental groups(11 people) and control(11 people). The 2018 version cognitive rehabilitation intervention program was used to collect data from a computer-controlled processing speed test and a cognitive response rate. One-way analysis of covariance was performed to analyze the data using the default assumptions. The Cognitive Rehabilitation Program of the Brain Club was conducted for 10 consecutive sessions for two months for the experimental group. Results: The results showed that the cognitive rehabilitation program significantly improved the processing speed and neural response speed to stimulus of children with developmental coordination disorder. Conclusion: Considering the effectiveness of the cognitive rehabilitation program, the use of this The program is recommended in rehabilitation training centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Rehabilitation
  • Brain gym
  • Processing Speed
  • Neural Reaction Speed
  • developmental Coordination Disorder
اکبری­فرد، ح. احمدی، الف. فتح­آبادی، ر. صالحی، الف(۱۳۹۸). برنامه توان­بخشی مغز بر سرعت پردازش اطلاعات و دوره       بی­پاسخی روانشناختی دانش­آموزان با اختلال یادگیری. مجله عصب روان شناسی. سال ۵، شماره ۴(پیاپی۱۹)، ص ۴۱- ۵۲
 کالات، جیمز(۲۰۱۳). روانشناسی زیستی(جلد ۱). ترجمه احمد علی­پور، امیرعلی مازندرانی، مژگان آگاه­هریس(۱۳۹۳). تهران: انتشارات ارجمند
کورتز، لیزا(۲۰۰۸). توان­بخشی مشکلات حرکتی کودکان با اختلال­های رشدی. ترجمه سعید رضایی و الهه مهرمنش(۱۳۹۶)، تهران: انتشارات آوای نور.
 
Alloway TP, Archibald L.(2008). Working memory and learning in children with developmental coordination disorder and specific language impairment. Journal of Learning Disability 41:251–62.
Alloway TP, Temple KJ.(2007). A comparison of working memory skills and learning in children with developmental coordination disorder and moderate learning difficulties. Applied Cognition Psychology 21:473–87. doi: 10.1002/acp.1284.
American Psychiatric Association(2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Bergendal, G., Fredrikson, S., and Almkvist, O.(2007). Selective decline in information processing in subgroups of multiple sclerosis: an 8-year-old longitudinal study. Eur. Neurol. 57, 193–202.
Davis CL, Tomporowski PD, Mcdowell JE, Austin BP, Miller PH, Yanasak NE,(2011). Exercise improves executive function and achievement and alters brain activation in overweight children: a randomized, controlled trial. Health Psychol 30(1):91–8. doi: 10.1037/a0021766
Duff SC, Logie RH.(1999). Storage and processing in visuospatial working memory. Scand J Psychol 40:251–59. doi: 10.1111/1467-9450.
Du W, Wilmut K, Barnett AL.(2015); Level walking in adults with and without developmental coordination disorder: an analysis of movement variability. Hum Mov Sci. 2015; 43:9–14. doi: 10.1016/j.humov..06.010
Fong SSM, Chung JWY, Cheng YTY, Yam TTT, Chiu HC, Fong DYT,(2016). Attention during functional tasks is associated with motor performance in children with developmental coordination disorder. Medicine 95,(37), 35-49
Fuchs CT, Caçola P(2018). Differences in accuracy and vividness of motor imagery in children with and without Developmental Coordination Disorder. Hum Mov Sci.; 60:234-41. doi: 10.1016/j.humov.2018.06.015.
Gabbard, C. & Cacola, P.(2010). «Children with developmental coordination disorder have difficulty with action representation». Revista de Neurologia; 50(1):33-38.
Gauze RH(2005). Motor impairment in DCD and activities of daily living. In Children with Developmental Coordination Disorder. London(UK): Whurr; 19–46.
Joana Guimarães and Maria José Sá1(2012). Cognitive dysfunction in Multiple Sclerosis Front. Neurol, 11, 24 May. https://doi.org/10.3389/fneur.2012.00074
 Langaas T, Mon-Williams M, Wann JP, Pascal E, Thompson C.(1998). Eye movements, prematurity and developmental co-ordination disorder. Vision Res 38:1817–26. doi: 10.1016/S0042-6989(97)00399-4
Lingam R, Hunt L, Golding J, Jongmans M, Emond A(2009). Prevalence of developmental coordination disorder using the DSM-IV at 7 years of age: a UK population-based study. Pediatrics.;123:2,693-700
Maëlle Biotteau ,Jérémy Danna ,Éloïse Baudou ,Frédéric Puyjarinet , Jean-Luc Velay , Jean-Michel Albaret ,Yves Chaix(2019). Developmental coordination disorder and dysgraphia: signs and symptoms, diagnosis, and rehabilitation. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 16 ,15 1873–1885
Rosenblum, S., & Regev, N.(2013). Timing abilities among children with Developmental Coordination Disorders(DCD) in comparison to
  children with typical development. Research in Developmental Disabilities, 34, 218–227.
Van Dellen T, Geuze RH.(1988). Motor response processing in clumsy children. Journal of Child Psychology and Psychiatry 29:489–500. doi: 10.1111/j.1469-7610. 1988. tb00739.
Vaessen W.(1990). Clumsy children’s performance on a double task. Developmental Biopsychology: Experimental Observational Studies in Children at Risk. University of Michigan Press. p. 223–40.
 Zwicker, J.G., Missiuna, Ch., Harris, S.R. & Boyd, L.A.(2012). «Developmental coordination disorder: A review and update». European Journal of Pediatric Neurology; 16:573-581.