با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر مطالعه تاثیر تحریک فراجمجمه­ای مستقیم مغز(tDCS) بر کاهش علائم اختلال اسکیزوفرنی مزمن بود. روش: روش پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح ABA بود. جامعه­ آماری کلیه افراد دارای اختلال اسکیزوفرنی مزمن بستری در مرکز درمان بیماران روانی گشت فومن بود. روش نمونه­گیری هدفمند و در دسترس ­بود که از بین آن­ها 6 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی(PANSS) و دستگاه تحریک بیرونی مغز به وسیله جریان مستقیم(tDCS) بود. یافته­ها: یافته­ها نشان داد اعمال TDCS آندی بر قشر خلفی - جانبی پیش­پیشانی چپ بر کاهش علائم مثبت، منفی، ازهم­گسیختگی و افسردگی افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی تاثیر دارد. نتیجه­گیری: در مجموع می­توان گفت تحریک الکتریکی مستقیم با TDCS بر کاهش علائم اسکیزوفرنی مؤثر بود، بنابراین می­توان از این روش در درمان افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی مزمن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation(TDCS) on Reducing the Symptoms in Chronic Schizophrenia Disorder

نویسندگان [English]

  • mosayeb Yaarmohammadi vasel 1
  • ahad ahadi 2
  • khosro rashid 1
  • rozita amani 3

1 Associate Professor of Psychology, Bu Ali Sina University, Hamadan. Iran

2 M.A in Psychology, Bu Ali Sina University, Hamadan. Iran

3 Assistant Professor of Psychology, Bu Ali Sina University, Hamadan. Iran

چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to evaluate the effect of Trancranial Direct Current Stimulation(TDCS) on reducing positive and negative symptoms in chronic schizophrenia. Method: The method of this study was quasi-experimental with ABA design. The statistical population was all people with chronic schizophrenia who were admitted to the Fouman Patient Psychiatric Treatment Center. Purposeful and accessible sampling method was used among which 4 people were selected randomly. To collect statistical data research of Positive and Negative Symptoms inventory and transcranial Direct Current Stimulation Instrument(TDCS) has been used. Findings: The results showed that anodic tDCS application on the left dorsolateral prefrontal cortex(DLPFC) had a positive effect on decreasing positive, negative, and depression symptoms in people with schizophrenia disorder. Conclusions: In general, it can be said that was effective transcranial Direct Current Stimulation(TDCS) in reducing the symptoms of schizophrenia, so this method can be used in the treatment of people with chronic schizophrenia disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcranial direct brain stimulation
  • TDCS
  • schizophrenia
  • Symptoms
  • chronic
ابولقاسمی، عباس.(1386). ارتباط باورهای فراشناختی با نشانه­های مثبت و منفی در بیماران اسکیزوفرنی. دانشور رفتار، 14(25)، 1-10.
اشرف ­پوری، میترا. بوستانی، حاتم. پاک­سرشت، سیروس.(1392). بررسی تاثیرآتورواستاتین، به عنوان داروی کمکی، در کاهش علائم منفی بیماران بستری مبتلا به اسکیزوفرنی.  پایان­ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه جندی شاپور اهواز.
اورکی، محمد. فرجی، رضا. زارع، حسین. نجاتی، وحید.(1396). اثربخشی تحریک فراجمجمه ایی مغز به استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS) بر کارکردهای اجرایی بازماندگان جنگی مبتلا به اختلال استرس پس از آسیبی(PTSD). فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی. سال سوم، شماره 4،(11). 114- 102.
جوانمرد، غلامحسین.(1394). مطالعه کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیک دارای علائم منفی و مثبت و افراد سالم با استفاده از آزمون نوروسایکولوژیک دسته‌بندی کارت ویسکانسین(WCST) . فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی، 1(2)، 16- 7.
راز، سمیه. غفاری، سید محمد. فخری، احمد. حقدوست، محمدرضا. اشرفی، سمیه.(1392). بررسی اثر افزودن سرترالین به آنتی سایکوتیک های تیپیک در کاهش علایم منفی بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان گلستان اهواز . مجله علوم پزشکی جندی­شاپور. دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 90، مرداد و شهریور، 335-345.
سادوک، بنجامین جیمز؛ سادوک، ویرجینیا آلکوت؛ روئیز، پدرو.(2015). خلاصه روان­پزشکی: علوم رفتاری/ روان­پزشکی بالینی،(مترجم: فرزین رضایی)، ویراست یازدهم، تهران، نشر ارجمند.
قمری گیوی، حسین. مولوی، پرویز. حشمتی، رسول.(1389). بررسی ساختار عاملی مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسکیزوفرنی. مجله روانشناسی بالینی، 2(2)، 1-10.
واقف، لادن. بافنده قراملکی، حسن. سلطانی مارگانی، فاطمه.(1398). اثربخشی تحریک مستقیم فرا جمجمعه­ای مغز بر زمان واکنش و تصمیم­گیری پرخطر در افراد مبتلا به افسردگی. فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی. سال پنجم، شماره 3،(18). 74- 57.
Aldini, G.(1804). Essai theorique et experimental sur le galvanisme, avec une serie d'experiences faites en presence des commissaires de l'Institut national de France, et en divers amphitheatres anatomiques de Londres, par Jean Aldini. Avec planches: De l'imprimerie de Fournier Fils.
Alonso-Alonso, M.(2013). Translating tDCS into the field of obesity: mechanism-driven approaches.
Andrade C.(2013). Once- to twice-daily, 3-year domiciliary maintenance transcranial direct current stimulation for severe, disabling, clozapine-refractory continuous auditory hallucinations in schizophrenia. J ECT. 29(3):239-42.
Bellack, A. S., Mueser, K. T., Gingerich, S., & Agresta, J.(2004). Social skills training for schizophrenia.(2nd ed.). New York: The Guilford Press.
Boggio, P. S.; Rigonatti, S. P.; Rhbeiro, R. B.; et al.(2008)." A randomized, doubleblind clinical trial on the efficacy of cortical direct current stimulation for the treatment of major depression". Int J Neuropsychopharmacol, 11, 249-254.
Brunelin J, Mondino M, Gassab L, Haesebaert F, Gaha L, Suaud-Chagny MF, Saoud M, Mechri A, Poulet E.(2012). Examining transcranial direct-current stimulation(tDCS) as a treatment for hallucinations in schizophrenia. Am J Psychiatry. 169(7):719-24.
Erdley C. A., Nangle D. W., Burns A. M., Holleb L. J., Kaye A. J.(2010). Assessing children and adolescents. In Nangle D. W., Hansen D.  J., Erdley C. A., Norton P. J.(Eds.), Practitioner’s guide to empirically-based measures of social skills. Heidelberg, OH: Springer. 69- 85.
Göder R, Baier PC, Beith B, Baecker C, Seeck-Hirschner M, Junghanns K, Marshall L.(2013). Effects of transcranial direct current stimulation during sleep on memory performance in patients with schizophrenia. Schizophr Res. 144(1-3):153-4.
Kay, S.R., Opler, L.A. & Fiszbein, A.(1986). Thepositive And Negative Syndrome Scale
Forschizophrenia , Scizohprenia Bull. 13: 261-76.
Knotkova, H., Nitsche, M. A., & Cruciani, R. A.(2013). Putative physiological mechanisms underlying tDCS analgesic effects.
Li, HJ., Chan, RC., Gong, QY., Liu, Y., Liu, SM., Shum, D., Ma, ZL.(2012). Facial emotion processing in patients with schizophrenia and their non-psychotic siblings: a functional magnetic resonance imaging study. Schizophr Res. 134(2-3): 143-50.
McClintock, S. M.; Husain, M. M.; Wisniewski, S. R.; et al.(2011). "Residual symptoms in depressed patients who respond by 50% but do not 5-remit to antidepressant medication". J Clin Psychopharmacol. 31:180-186.
Nitsche, M., & Paulus, W.(2000). Excitability changes induced in the human motor cortex by weak transcranial direct current stimulation. The Journal of physiology, 527(3), 633-639.
Piccolino, M.(1997). Luigi Galvani and animal electricity: two centuries after the foundation of electrophysiology. Trends in neurosciences, 20(10), 443-448.
­­­­Sadock Bj and Sadock VA.(2007). Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. 10 ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Willkins.
Seiferth NY, Pauly K, Kellermann T, Shah NJ, Ott G, Herpertz-Dahlmann B, et al.(2009). Neuronal correlates of facial emotion discrimination in early onset schizophrenia. Neuropsychopharmacology. 34(2): 477-87.
Shiozawa P, da Silva ME, Cordeiro Q, Fregni F, Brunoni AR.(2013). Transcranial direct current stimulation(tDCS) for catatonic schizophrenia: a case study. Schizophr Res. 146(1-3):374-5.
Shiozawa P, da Silva ME, Cordeiro Q, Fregni F, Brunoni AR.(2013). Transcranial direct current stimulation(tDCS) for the treatment of persistent visual and auditory hallucinations in schizophrenia: a case study. Brain Stimul. 6(5):831-3.
Smith, R C., Boules, S., Matiuz, S., Youssef, M., Tobe, R H., Sershen, H., Lajtha, A., Nolan, K., Amiaz, R., Davis, J M.(2015). Effects of Transcranial direct current stimulation(tDCS) on cognition, symptoms and smoking in schizophrenia: A randomized controlled study. Jornal of schizophrenia research.