با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه توانبخشی مبتنی بر رایانه و بررسی اثربخشی آن بر حافظه فعال، توجه و بازداری پاسخ در کودکان با ضعف کارکردهای اجرایی انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه انتظار بوده است. جامعه آماری شامل۲۳ کودک واجد شرایط، به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و انتظار قرار گرفتند. در همین راستا، در گام نخست به شناسایی نیازها و مولفه‌های برنامه توانبخشی شناختی به مطالعه و مرور نظامدار پژوهش­های موجود پرداخته و در نهایت براساس مبانی نظری و پژوهشی موجود، اقدام به طراحی یک برنامه توانبخشی شناختی رایانه‌ای گردید. به منظور بررسی نشانه‌های ضعف کارکردهای اجرایی از پرسشنامه درجه بندی رفتاری و کارکردهای اجرایی(بریف-فرم والد)، جهت سنجش حافظه فعال برای کودکان از آزمون(حافبک) و برای سنجش توجه دیداری، شنیداری و بازداری پاسخ(IVA-2) استفاده گردید. دانش‌آموزان به مدت 18 جلسه(45 دقیقه) تحت مداخله قرار گرفتند و گروه انتظار هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده‌های حاصل از این پژوهش با روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ­ها: یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها پس از حذف اثر پیش­آزمون حاکی از اثربخشی برنامه توانبخشی رایانه‌ای بر عملکرد حافظه فعال، توجه و توجه مستمر بوده است(۰۵/۰p≤). با این وجود نتایج تحلیل کواریانس تفاوت معناداری را در آزمون بازداری پاسخ نشان نداده است(۰۵/۰p≤). نتیجه ­گیری: به ­طور کلی، می­توان نتیجه گرفت که توانبخشی شناختی رایانه‌ای به عنوان یک روش مکمل درمانی در کنار سایر درمان‌ها، در مداخلات مرسوم جهت ارتقاء کارکردهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Computerized Cognitive Rehabilitation Tasks (RAHA) on Cognitive Processes in Children with Executive Dysfunction

نویسندگان [English]

  • Maryam Ranjbar 1
  • saeid Hassanzadeh 2
  • Aliakbar Arjmandniya 2

1 MA in Psycology, Tehran University, Tehran, Iran.

2 Associat professor of Psycology, Tehran University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Aim: This study was to development and efficacy of Working Memory, Attention and Inhibition in children with executive dysfunction. Method: In this semi-experimental study(pretest-posttest with control group) design, 23 students with Executive dysfunction were selected using the non-random purposive sampling method and randomly divided into the experimental and control groups. In order to identify the needs and components of the Cognitive Rehabilitation Program, systematic review of the existing research was carried out and finally, based on the existing theoretical and research foundations of the computerized Cognitive Rehabilitation Program. The executive function training program was performed in 18 sessions(45 minutes) using the computerize training program in the experimental group. Behavior Rating Inventory of Executive Function(BRIEF–P) was used to assess executive dysfunction, the HAFBAK Tests were used to assess the working memory and using the IVA-2 test for assess attention. Also, analysis of covariance was used to examine the effectiveness of intervention. Results: The results showed that after the intervention program, the improvement working memory and attention(P<0/05). Instead, no significant differences were observed in inhibition between the two groups after the intervention(P<0/05). Conclusion: Therefore, computerized cognitive rehabilitation, as a complementary therapeutic approach along with other therapies, can be used in conventional interventions to enhance executive functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computerize Cognitive Training
  • Working Memory
  • Attention
  • Response Control
  • Executive Function
اورکی، م، شاهمرادی، س، رحمانیان، م(1394). تأثیر نوروفیدبک و درمان ترکیبی نوروبیوفیدبک بر کاهش علائم وسواس فکری ـ عملی: مطالعه تطبیقی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی. 1(2). 87-77.
باچر، جیمز؛ هولی، جیل و مینکا، سوزان(1394). آسیب شناسی روانی. ترجمه: دکتر یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات ارسباران.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.(1390). طرح ملی شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در بین شهروندان جمهوری اسلامی ایران. دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری.
حیدری، ز؛ طارمیان، ف و خلعتبری، ج(1396). اثر پروتکل تعدیل­یافته آلفا- تتای پسخوراند عصبی بر اشتیاق فوری مصرف در بیماران وابسته به مواد افیونی. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره25، شماره109، ص130-139.
دموس، جان ام.(1396). مبانی نوروفیدبک. ترجمه دکتر داوود آذرنگی و دکتر مهدیه رحمانیان. تهران: انتشارات دانژه.
ذوالفقارزاده، م؛ خلیل­زاده،م؛ قشونی، م و هاشمیان، پ(1395). اثربخشی نوروفیدبک آلفا/تتا بر ولع مصرف بیماران وابسته به مت آمفتامین. فصلنامه علمی پژوهشی اعتیاد پژوهی، شماره 38، ص199-210.
رجایی،ع؛ خوی­نژاد،ع و نسائی،و(1390). آزمون حالت­های مثبت روان­شناختی. تهران، موسسه آزمون یارپویا.
رجبی، س و نریمانی، م(1393). اثربخشی نوروفیدبک آلفا/تتا بر پنج عامل بزرگ شخصیتی افراد وابسته به مورفین. تهران، فصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، سال4، شماره1،ص1.
سلیمانی، الف؛ نوری­پورلیاولی،ر ؛ خسرویان، ب؛ حسنی، الف و حسینیان،س(1397). اثربخشی نوروفیدبک بر روی ولع مصرف و سوگیری توجه به محرک­های مرتبط با مواد در افراد سوءمصرف کننده مواد. فصلنامه علمی پژوهشی اعتیاد پژوهی، دوره12، شماره48، ص 61-82.
سیدمحمدی، ی(1394). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم، DSM-5. انجمن روانپزشکی آمریکا. تهران: انتشارات روان.
صرامی، ح؛ قربانی، م و مینوئی، م(1392). بررسی چهار دهه تحقیقات شیوع ­شناسی اعتیاد در ایران. فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد، سال هفتم، شماره26، ص1.
قربانی، ز(1389). مقیاس بهزیستی روان­شناختی ریف وکیز. تهران: موسسه آزمون یارپویا.
کنیرز، بورلی(2009). همه چیز تغییر می کند(راهنمایی برای کمک به خانواده معتادان در حال بهبودی). ترجمه المیرا آریاناکیا و فریده صمدی(1394). تهران، انتشارات ارجمند.
هویت، دنیس و کرامر، دانکن(1389). مقدمه ای بر کاربرد SPSS در روان شناسی. ترجمه حسن پاشا شریفی، نسترن شریفی، جعفر نجفی زند، مالک میرهاشمی و داود معنوی پور. تهران: انتشارات سخن.
Biriukova, E.V.,Timofeev, I.V., and mosolov, S.N.(2005).Clinical and Neurophysiological efficacy of Neurofeedback in the combined therapy of enxiety disorders resistant to pychopharmacotherapy.European neuropsychopharmacology : 162-163.
Cannon, R., Luber, J., Sakhadze, E & Baldman, D.(2008). LORETA Neurofeedback for Addiction and the Possible Neurophysiology of Physiological Processes Influenced: A Case Study and Region of Interest Analysis of LORETA Neurofeedback in RightnAnterior Cinulate Cortex. Journal of Neurotherapy, Vol 12, No 4: 227-247.
Dehghani arani, F., Rostami, R & Nadali, H.(2013). Neurofeedback Training for Opiate Addiction: Improvement of Mental Health and Craving. Appl psychysiol Biofeedback Journal,vol 38, No 2: 133-147.
Demos , N, J(2005). Getting started with Neurofeedback . w . w .Norton & company. Newyork.
Dennis, B. B., Roshanov, P. S., Naji, L., Bawor, M., Paul, J., Plater, C. …& Thabane, L.(2015). Opioid substitution and antagonist therapy trials exclude the connon addiction patient: A systematic review and analysis of eligibility criteria. Trials, vol 16, No 1, 475-483. DOI: 10.11 86/s13063-015-0942-4.
Hoseinifar, J. Zirak, R. Shaker, A. Meamar, E. Moharami, H. Siedkalan, M.(2011) . Comparison of quality of life and mental health of addicts and non-addicts.procedia-social and behavioral sciences 30 :1930 – 1934.
Hsu, J. S.,Wang, P. W., Ko, C. H., Hsieh, T. J., Chen, C. Y.,& Yen, J. Y.(2017). Altered brain-correlates-of response inhibition and error processing in females with obesity and sweet food addiction: A functional magnetic imaging study. Obesity research & clinical practice, Vol 11, No 6, 677-686.
Luctkar- Flude, M., Groll, D., & Tyerman, J.(2017). Using neurofeedback to manage long-term symptoms in cancer survivors: Results of a survey of neurofeedback providers. European Journal of integrative medicine, Vol 12, 172- 176.
Niv, S(2013). Clinical efficacy and potential mechanisms of neurofeedback. Pers indiv differ. 54: 86-676.
Nuwer, M . R.(2003). Clinical use of QEEG,international federation of clinical. Neurophysiology .
Robbins , J.(2000). A symphony in the Brain. Newyork , Atlantic monthly press .
Sadock,B., Sadock,V., Ruiz, P.(2014).Kaplan & Sadocks Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/clinical Psychiatry(Eleventh Edition). Tehran: Teimourzadeh Publisher.
Sokhadze, T.M., stewart , C.M.,& Hillifield ,M.(2007). Integrating cognitive neuroscience research and cognitive behavioral treatment with PTSD : Aconceptual review Int J neuro therapy , 11 : 13-44.
Ryff, C.D. Keyes ,C. L. M.(1995). The structure of psychological well-being revisited. Int J personality and social psychology; 69: 719-270.
Ryff, C.D.(2014). psychological well-being revisited: Advances in the Siences and Practice of Eudaimonia. Psycholotherpy and Psychsomatis, 83(1), 10-28.