با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدیشهر- دانشگاه سمنان- سمنان- ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی دانشگاه سمنان -سمنان -ایران

3 -گروه روان شناسی- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی – دانشگاه سمنا ن- ایران

4 گروه مهندسی پزشکی - دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه سمنان - سمنان - ایران

چکیده

مقدمه: اختلال نقص ­­توجه­/بیش­فعالی اختلالی است با نقص در کارکردهای شناختی که آزمون­هایی نظیر وکسلر در تشخیص این نواقص کاربرد دارد. اخیراً داده­ کاوی بر اساس شبکه عصبی در تحقیقات روان­شناختی مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش رتبه ­بندی خرده مقیاس ­های موثر وکسلر در پیش­ بینی اختلال نارسایی ­توجه/بیش­فعالی با تحلیل شبکه عصبی بود. روش: نمونه پژوهش دانش ­آموزان مراجعه ­کننده به مراکز مشاوره شهریار بوده و به روش نمونه­ گیری در دسترس و با مصاحبه بالینی بر اساس معیارهای DSM-5 به تعداد 162 نفر در سال تحصیلی 97-96 انتخاب شدند. نمرات نارسایی توجه، بیش ­فعالی و نوع ترکیب با تکمیل پرسشنامه سوانسون و نوپلهام توسط معلمان تعیین شده و در نهایت آزمون هوشی وکسلر نسخه چهارم انجام شد. داده ­ها با روش شبکه عصبی و نرم­ افزار متلب مورد تحلیل قرار گرفتند. 40 خرده­ مقیاس­ به ­عنوان ورودی شبکه با 40، یک لایه میانی با 42 نورون و یک لایه خروجی به­ عنوان بهترین الگوی شبکه مشخص شد.یافته‌ها: در نوع ترکیبی خرده­ مقیاس ­های 1- رمزگذاری، 2- ظرفیت حرف با آهنگ، 3- شباهت­ها، 4- گزینه ­ای واژگان تصویری، 5- حذف تصادفی، در بیش فعالی 1- رمزگذاری، 2- حذف تصادفی، 3- ظرفیت فضایی مستقیم،4- فرایند طراحی با مکعب و 5- شباهت ­ها و در نارسایی توجه1- مفاهیم تصویر 2- شباهت ­ها 3- نمادیابی، 4- توالی عدد- حرف و 5- محاسبات به ­عنوان موثرترین خرده ­مقیاس ­ها مشخص شدند(05/0P<). نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد شبکه عصبی روش توانمندی در پیش­ بینی اختلال نارسایی توجه/ بیش ­فعالی است و برخی خرده­ مقیاس­ های وکسلر در شناسایی نواقص شناختی این افراد از بقیه برتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Diagnosis of Attention Deficit / Hyperactivity Disorder with Fourth Wechsler Tool and Integrated Version: Ranking of Effective sub Scale with Artificial Neural Network Analysis

نویسندگان [English]

  • hadi safari 1
  • Shahrokh Makvand Hosseini 2
  • parviz sabahi 3
  • ali maleki 4

1 Faculty of Psychology &amp;amp;Educational Sciences - Department of Psychology-Semnan University -semnan- iran

2 Department of Psychology -Faculty of Psychology &amp;Educational Sciences --Semnan University-semnan-iran

3 Department of Psychology - Faculty of Psychology and Educational Sciences - Semna University -semnan- Iran

4 Departman of Medical Engineering -Faculity of Electrical and Computer Engineering- Semnan University-samnan- iran

چکیده [English]

Aim: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder is a disorder with cognitive impairment that standardized tests such as Wechsler use to diagnose these defects. Recently, neural network research has received special attention in psychological research. The aim of this study was to rank Wechsler's effective fourth and integrated subscales in predicting this disorder by neural network method. Method: The research sample was the students who referred to Shahriar Counseling Centers and were selected by the sampling method and 162 people were selected by clinical interview based on DSM5 criteria in the academic year of 1996-97. Attention Deficit Hyperactivity, Hyperactivity, and Combination Scores were determined by teachers by completing the Swanson and Neupleham questionnaire, and finally the Wechsler Intelligence Test was performed in the fourth version. The data were analyzed by neural network and MATLAB software. 40 subscales were identified as network inputs with 40, an intermediate layer with 42 neurons, and an output layer as the best network pattern. Finding: In the combined type of subscales 1-complete the picture, 2-Capacity of letter-to-song, 3-Similarities, 4- Options of visual vocabulary, 5-Accidental deletion, In the type of hyperactivity 1- complete the picture, 2-Deletion Random, 3- Direct spatial capacity, 4- Cube design process and 5- Similarities, in the type of failure, attention 1-picture concepts 2-Similarities 3- Symbolism, 4- Number-letter sequence 5- Calculations of the most effective subscales Were(P <0.05). Results: The results showed that neural networking is a method capable of predicting attention deficit / hyperactivity disorder, and some of Wechsler's subscales are superior to others in identifying cognitive impairments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit / Hyperactivity Disorder
  • Wechsler Intelligence Scale
  • Neural Network Analysis
افروز، غ؛ کامکاری، ک؛ شکرزاده، ش؛(1392). راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر مقیاس­های هوش وکسلر کودکان – نسخه چهارم. تهران: علم استادان.
انجمن روان­پزشکی آمریکا(2000)، متن تجدید نظر شده‌ راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، ترجمه‌ محمّدرضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس، تهران: انتشارات سخن.
بیک، م؛ نزاکت الحسینی، مریم؛ عابدی، الف.(1398).سنجش روایی و پایایی آزمون کارکردهای شناختی-حرکتی در اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی. فصلنامه علوم پزشکی و توانبخشی، دوره 8،(1)؛ صص 66-75.
دانا, الف, شمس, الف.(1398). اثربخشی مداخلات توانبخشی شناختی مغز بر کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش‌فعالی. فصلنامه علمی عصب روانشناسی, 5(18), 131-140. doi: 10.30473/clpsy.2020.46249.1440
دانشور، م، کامکاری، ک؛ کوشکی، ش.(1396). روایی تشخیصی نسخه چهارم و تکمیلی در کودکان دارای اختلال نقص توجه: فصلنامه روانسنجی، 6(23)، ص ص88-67.
دلاوریان، م، توحیدخواه، ف؛ دیباج­نیا پ؛ افروز، غ؛ نایبی، الف؛ غریب­زاده ش؛ طراحی سیستم پشتیبان تصمیم بالینی برای تمایز اختلال نارسایی توجه بیش فعالی از اختلال­های عاطفی رفتاری با نشانه­های مشابه: مقایسه دو شبکه عصبی مصنوعی: فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی دوره پنجم. شماره دوم، صص. 30-38.
حسین خانزاده, ع؛ لطیف زنجانی، م؛؛ طاهر،, م.(1395). تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌یار بر بهبود کنش‌های اجرایی و عملکرد خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی. فصلنامه علمی عصب روانشناسی, 2(7), 27-46
صدرالسادات، س؛ هوشیاری،ز؛ زمانی، ر؛ صدرالسادات، ل.(1386). تعیین مشخصات روان­سنجی مقیاس درجه‌بندی SNAP-IV، اجرای والدین. مجله توانبخشی.; ۸(۴) :۵۹-۶۵.
دلاوریان، م؛ افروز،غ؛(1395). نقشه وطراحی سامانه هوشمند حمایت­گر تصمیم بالینی جهت تشخیص کودکان پیش­دبستانی مستعد نارساخوانی. دوره 7، شماره 2 صفحه 95-88.
علیزاده، ح؛ اکبری، س؛ یادگاری، ف.(1389). نیمرخ رشد زبان دانش­آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه­بیش فعالی. مجله توانبخشی(11)، شماره 2.
کاپلان، هرولد؛ سادوک، بنیامین(2015).خلاصه روانپزشکی:علوم رفتاری-روانپزشکی بالینی، ترجمه رضاعی، فرزین،تهران:انتشارات ارجمند.
کیان، ب، هادیان فرد، ح.(1394). ویژگی­های روان سنجی فرم فارسی خودگزارشی مقیاس درجه­بندی سوانسون، نولان و پلهام(نسخه چهارم) برای غربالگری اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در نوجوانان.، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،(21)، شماره 4، 317 - 326.
ممقانی، ج؛(1395). تفسیر پیشرفته و بالینی وکسلر چهار برای گروه­های بالینی ویژه، تهران،ساوالان.
 Adalio CJ, Owens EB, Mc Burnett K, Hinshaw SP, Pfiffner LJ.(2018). Processing Speed Predicts Behavioral Treatment Outcomes in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Predominantly Inattentive Type. Journal of Abnormal Child Psychology, 46(4):701-711.
Ariffin, SR; Suppian, Z; Shahar, SN; Majid, R.(2010). Students’ Profile Score in Perceptual Reasoning Index(PRI) and Working Memory Index(WMI) for Intelligence Test. Social and Behavioral Sciences. 7, Pages 77-81.
Azeredo A, Moreira D, Barbosa.(2018). ADHD, CD, and ODD: Systematic review of genetic and environmental risk factors. Research in Developmental Disabilities. 82:10-19.
Barkley, R.(2014).Taking Charge of ADHD, Third Edition: The Complete, Authoritative Guide for  Parents. New York: Guilford Press.
Barkley, R. A.(2019). Neuropsychological Testing is Not Useful in the Diagnosis of ADHD: Stop It(or Prove It)!. The ADHD Report, 27(2), 1–8.
Berk,L.(2014).Development through the lifespan. Pearson Education, Inc. , 6th.ed,
Cornoldi, C., Orsini, A., Cianci, A., Giofrè, D., & Pezzuti, L.(2013). Intelligence and Working Memory control: New observations from the WISC-IV administration to Italian children. Learning and individual differences, 26,9-14.
Di Lonardo Burr. S. M., LeFevre J.A.(2020). Confidence is key: Unlocking the relations between ADHD symptoms and math performance. Learning and Individual Differences. Volume 77, 101808.
Duff, CT. Sulla , EM.(2015).Measuring Executive Function in the Differential Diagnosis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Does It Really Tell Us Anything? Applied Neuropsychology Child. 2015;4(3):188-96.
Gauthier, B , Parent, V. & Lageix,PH.(2014). Exploring the dynamics of design fluency in children with and without ADHD using artificial neural networks. Child Neuropsychology. Volume 22, 2016 - Issue 2. Pages 238-246.
 Holmes. J, Hilton K. A., Place. M,. Alloway T P,. Elliott J. G, and. Gathercole. SE.(2014(Children with low working memory and children with ADHD: same or different? Frontiers in Human Neuroscience. ; 8: 976.
Jacobson,L. A, Ryan, M, Martin, R. B, Ewen, Mostofsky,S. H, Denckla,M.B, and Mahone, E. M.(2011). Working Memory Influences Processing Speed and Reading Fluency in ADHD.Child Neuropsychol.; 17(3): 209–224.
Kane, M. J., Hambrick, D. Z., Tuholski, S. W., Wilhelm, O., Payne, T, W., & Engle, R. W.(2004). The generality of working-memory capacity: A latentvariable approach to verbal and visuo-spatial memory span and reasoning. Journal of Experimental Psychology: General, 133, 189-217.
Kaplan; e,(2012), a process approach toneuoro psychological assessment. Washington, DC: American psychological association.
Keam,l.(2019).the clinical Reaport : WISC-IV and children memory scale.Journal of psychology(216), 172-179.
Kim, H; Ho sond, D.(2020). Comparison of the K-WISC-IV profiles of boys with autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder. Research in Developmental Disabilities.;97.
Koh, M, Noh, E.A and Kim, H.W.(2015).Korean Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition Profiles in Child and Adolescent with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder : Retrospective StudyJ Korean Acad Child Adolesc Psychiatry;26(3):183-189.
Kubo ,Y ; Kanazawa, T; Kawabata, Y; Tanaka, K; Okayama, T; Fujta, M; Tsutsumi, A; Yokota,v; Yoneda,H.(2018). Comparative Analysis of the WISC between Two ADHD Subgroups. Psychiatry Investigation ; 15(2): 172–177.
Lawrence, V., Houghton, S.(2004). Executive function and ADHD: a comparision of children  performance during neuropsychological testing and real-world activities. Journal of Attention Disorders,7(3), 137-149.
Lo,Ch. B,; Waring,M. E ,; Pagotod,Sh. L,; Lemon,S. C.(2015)A television in the bedroom is associated with higher weekday screen time among youth with attention deficit hyperactivity disorder(ADD/ADHD). Preventive Medicine Reports(2) 1–3.
Loftiz, W.C.(2009). An ecological validity study of executive function measures in children with and without attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Learning Disabilities, 34, 237-248.
Martinussen, R., Mackenzie, G.(2015). Reading comprehension in adolescents with ADHD: exploring the poor comprehender profile and individual differences in vocabulary and executive functions. Res Dev Disabil, 38, 329-337.
McCabe D. P. , Roediger.H L,  McDaniel. M A., Balota,D. A. and Hambrick. D Z.(2010(. The Relationship Between Working Memory Capacity and Executive Functioning: Evidence for a Common Executive Attention Construct.Neuropsychology. Mar; 24(2): 222–243.
Melillo, R.(2015). Disconnected Kids: The Groundbreaking Brain Balance Program for Children with Autism, ADHD, Dyslexia, and Other Neurological Disorders. Perigee BooK.
Nigg, J. T., Blaskey, L. G.(2002). Neuropsychological executive functions and DSM-IV ADHD subtypes.Journal of the American Academy of Child and Adolecent Psychiatry, 41, 59-66.
Politi, E.,Franchini, L. Spagnolo, C. Smeraldi, E , Bellodi, L.(2005) – Supporting Tools In Psychiatric Treatment Decision- Making: Sertraline Outcome Investigation With Artificial Neural Network Method –Psychiatry Research, Vol.134-P.181-189.
Rau S,. Skapeka M F, Tipladya K, Seesea S, Burnsb A. Armoura Ch, Kenworthya L K envorthy.(2020). Identifying comorbid ADHD in autism: Attending to the inattentive presentation.Research in Autism Spectrum Disorders. Volume 69, 101468.
Saklofske, D. H., Prifitera, A., Weiss, L. G., Rolfhus, E., & Zhu, J.(2005). Clinical interpretation of the WISC-IV FSIQ and GAI. In A. Prifitera, D. H. Saklofske, & L. G.
 Schwandt, H. Wuppermann ,A.(2016).The youngest get the pill: ADHD misdiagnosis in Germany, its regional correlates and international comparison. Labour Economics Volume 43, Pages 72-86.
Sergeant , J. A. , Geurts , H., Osterlaan , J.(2002).How Specific Is A Deficit Of Excutive