با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان شناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانشجوی روان شناسی ، دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران

3 استاد روان شناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

4 استاد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و تحریک مغناطیسی فراجمجمه­ ای(TMS) بر کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در مبتلایان به افسردگی اساسی انجام گرفت، روش: این پژوهش به روش نیمه ­تجربی با طرح پیش ­آزمون و پس ­آزمون با دوره سه ماهه بود.  آزمودنی ­ها به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند، متغیرهای مستقل در گروه آزمایشی اول درمان فراشناختی و در گروه آزمایش دوم تحریک مغناطیسی فراجمجه ­ای(TMS) و در گروه سوم هر دو متغیر نام برده اعمال شدند. حجم کلی نمونه 45 نفر بود که از بین این تعداد 15 نفر به صورت تصادفی در گروه درمان فراشناختی، 15 نفر در گروه درمان تحریک مغناطیسی فراجمجه ­ای و 15 نفر در گروه درمان ترکیبی گمارده شدند. برای جمع ­آوری اطلاعات از پرسشنامه افسردگی هامیلتون، پرسشنامه n- back، آزمون کارت­ه ای ویسکانسین، و پرسشنامه فراشناخت استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحقیقات حاکی از آن بود که درمان فراشناختی و تحریک مغناطیسی مغز بر کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در مبتلایان به افسردگی موثر است. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که درمان ترکیبی فراشناخت و تحریک مغناطیسی فراجمجمه­ ای می­ تواند اثر مثبت و موثری بر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به افسردگی بگذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of metacognittive thrapy and transcranial magneyic stimulation (TMS) on executive functions, working memory in depressed patients

نویسندگان [English]

  • mohammad Oraki 1
  • mahin fekraty 2
  • hossein zare 3
  • ahmad alipour 4

1 Associate Professor of psychology PayamNoor, Tehran, Iran

2 PhD student in psychology, PayameNoor University, Tehran, Iran

3 Professor of psychology PayameNoor Tehran, Iran

4 Professor of Psychology PayameNoor,Tehran,Iran

چکیده [English]

Aim: The aim of this study is to compare the effect of metacognitive therapy and transcranial magnetic stimulation(TMS) on executive functions, working memory in patients with major depression. Method: This research is applied in terms of purpose and quasi-experimental method with pre-design. Exam and post-test was with a period of three months. The subjects were divided into three experimental groups, in the first experimental group the independent variable(metacognitive therapy) and in the second experimental group the independent variable(transcranial stimulation(TMS)) are applied and in the third group both variables are applied. Were. the total sample size of 45 people was considered, of which 15 people were randomly assigned to the metacognitive therapy group, 15 people to the transcranial magnetic stimulation therapy group and 15 people to the metacognitive and magnetic stimulation combination therapy group. The n- back questionnaire, the Wisconsin card test, and the metacognition questionnaire were used to collect data. Results: The results of research showed that metacognitive therapy and magnetic stimulation of the brain are effective on executive functions and working memory in patients with depression. Conclusion: This study showed that thefunction Combination therapy have a positive effect on working memory and executive functions.
 Keywords: metacognitive therapy, transcranial magnetic stimulation, executive function, working memory

کلیدواژه‌ها [English]

  • : metacognitive therapy
  • transcranial magnetic stimulation
  • executive function
  • working memory
اسبقی،ا؛ طالع پسند، س؛ رضایی، م.(1396). مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی در کاهش علائم افسردگی.فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی. 1(1):85-75.
اکبری، ا، حسنی، ج، مرادی، ع،(2015)، بررسی تاثیر القای تجارب هیجانی بر کارکردهای اجرایی توجه و حافظه فعال با نگاه به طیف افسردگی، فصلنامه علمی-پژوهشی عصب روانشناشی، 1(1)، 7-25.
حسینی، ف، امیدوار، ی، عباسی، ن،(1396)، نقش کارکردهای اجرایی و افکار خودآیند منفی در تبیین دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان، فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، 7(26)، 83-111.
درگاهیان، ر، محمدخانی، ش، حسنی، ج،(1393)، اثر بخشی درمان فراشناخت بر کاهش علایم افسردگی، مولفه های سندرم شناختی توجهی و راهبردهای مقابله ای ناسازگارانه در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، شفای خاتم، 2(3)، 45-52.
عبادی، م؛ حسینی، ف؛ پهلوان، ف؛ اسماعیل زاده آخوندی، م؛ فرهادی، و؛ اصغری، ر.(1396). اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز(tDCS) بر حافظه فعال افراد مبتلا به افسردگی اساسی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. 20(5): 47-38.
کاویانی، ح، حاتمی، ن، شفیع آبادی، ع،(2008)، اثر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی افراد افسرده، تازه علوم شناختی، سال 10،(4)، 39-48.
محبت بهار، س، مرادی جو، م، رایگانی، م، مشهدی، ع، بیگدلی،(1396)، اثر بخشی تحریک مکرر مغناطیسی مغز بر حافظه کاری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مقاوم به درمان، پژوهش در پزشکی، 41(2)،77-85.
 
 
Fava, M; Graves, L. M; Benazzi, F; Scalia, M. J; Iosifescu, D. V; Alpert, J. E & et al.(2006). A cross-sectional study of the prevalence of cognitive and physical symptoms during long-term antidepressant treatment. The Journal of Clinical Psychiatry, 67, 1754–1759.
George, M. S.; Nahas, Z.; Molloy, M.; Speer A. M.; Oliver N. C.; Li X. B. et al.(2000). "A controlled trial of daily left prefrontal cortex TMS for treating depression". Bio1 Psychiatry; 48: 962-70.
Giorgio JM, Sanflippo J, Kleiman E, Reilly D, Bender RE, Wagner CA, et al.(2010). An experiential avoidance conceptualization of depressive rumination: Three tests of the model. Behav Res Ther; 48(10): 1021-31.
Goldman, L.(2019).What is depression and what can I do about it?(2019).https://www.medicalnewstoday.com/artic les/8933.php
Hart T & Jacobs H.(2010). Rehabilitation and management of behavioral disturbances folloeing frontal lobe injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 8(2), 1-12.
Hill, A. T., McModie, S., Fung, W., Hoy, K. E., Chung, S. W., & Bertram, K. L.(2020). Impact of prefrontal intermittent theta-burst stimulation on working memory and executive function in Parkinson’s disease: a double-blind sham-controlled pilot study. Brain research1726, 146506.
Kensinger EA, Corking S.(2003). Effect of negative emotional content on Working memori and iong term memori. Emotion;(4):378-93.
Lewis C, Carpendale JI, editors.(2009).Social interaction and the development of executive function. Jossey-Bass Inc Pub;
Lezak MD.(2004). Neuropsychological assessment. New York: Oxford University Press.
Lustig C, May CP, Hasher L.(2001). Working memory span and the role of proactive interference. Journal of Experimental Psychology: General. 130(2):199.
McGirr A, Van den Eynde F, Tovar-Perdomo S, Fleck MP, Berlim MT.(2015). Effectiveness and acceptability of accelerated repetitive transcranial magnetic stimulation(rTMS) for treatment-resistant major depressive disorder: An open label trial. Journal of affective disorders; 173: 216-220.
Miyake A, Friedman NP.(2000). The Unity and Diversity of Executive Function and Their Contribution to Complex Frontal Lobe Tasks. A latent Variable Analysis. Cognitive Psychology; 41:49-100.
Owen AM, McMillan KM, Laird AR, Bullmore E.(2005). N‐back working memory paradigm: A meta‐analysis of normative functional neuroimaging studies. Human brain mapping: 25(1): 46-59.
Pelosi L, Slade T, Blumhardt LD, Sharma VK.(2000). Working memory dysfunction in major depression: an event-related potential study. Clinical Neurophysiology. 111(9):1531-43.
Rahimi AR, Shamsaei F, Zarabian MK, Sedehi M. Efficacy of pharmacotherapy and cognitive therapy, alone and in combination in major depressive disorder. Sci J Hamdan Univ Med Sci. 2008; 15(1): 16-21.
Reste PJ, Haegelen C, Gibaud B, Moreau T, Morandi X.(2015). Connections of the dorsolateral prefrontal cortex with the thalamus: a probabilistic tractography study. Surgical and Radiologic Anatomy: 1-6.
Rosenblum, S; Aloni, T. & Josman, N.(2010). Relationships between handwriting performance and organizational abilities among children with and without dysgraphia: A preliminary study. Research in developmental disabilities, 31(2), 502-9.
Şalçini, C., Sayar, G. H., Çebi, M., Tan, O., Kağan, G., Tanrıdağ, O., & Tarhan, N.(2018). The impact of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on executive functioning of drug-free patients with treatment-resistant depression. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology28(2), 185-190.
Snyder, H.(2013). Major depressive disorder is associated with broad impairments on neuropsychological measures of executive function: a meta-analysis and review. Psychological Bulletin, 139, 81-132.
Wang, Y. , Han, T. , Zhu, Y. , Zheng, CH. , Ming, Q. , Rahman, KH. , Qin, L. ,(2010). Antidepressant properties of bioactive fractions from the extract of Crocus sativus L. J Nat Med. 64: 24–30.