با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گرمسار. گرمسار . ایران.

2 انشیار عصب روان شناسی گروه روان شناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گرمسار. گرمسار.ایران.

چکیده

هدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر مقایسه‌ کارکردهای اجرایی بیماران اسکیزوفرنیا و وسواس با افراد عادی بود. روش: پژوهش در قالب یک مطالعه علی‌مقایسه‌ای اجرا گردید. نمونه پژوهش شامل 32 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی، 31 بیمار مبتلا به اختلال وسواس بود که به شکل هدفمند از بین بیماران بیمارستان شهید لواسانی و 30 فرد عادی برای مقایسه انتخاب شدند. از آزمون‌های کامپیوتری استروپ، آزمون ان‌بک، و آزمون دسته‌بندی کارت‌های ویسکانسین برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش استفاده و سپس داده‌ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که در بخش توجه انتخابی و در تعداد پاسخ‌های درست تفاوت سه گروه معنادار بود، به گونه‌ای که گروه عادی نمرات بالاتری از دو گروه دیگر داشتند و گروه مبتلا به اختلال وسواس نمرات بالاتری از گروه اسکیزوفرنی به دست آوردند. در بخش توجه انتقالی نیز نتایج نشان داد که در طبقات تشکیل‌شده و تعداد پاسخ‌های درست، گروه عادی نسبت به دو گروه بیمار و نیز گروه مبتلا به وسواس در مقایسه با گروه اسکیزوفرنی نمرات بالاتری به دست آوردند. این در حالی بود که در زیرمقیاس درجاماندگی، نمره بیماران اسکیزوفرنیا از بیماران وسواسی و افراد عادی بالاتر بود. اما در نتایج مربوط به حافظه‌ی کاری، تفاوت بین سه گروه معنادار نبود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده نقص توجه بالاتر در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و وسواسی نسبت به گروه عادی است. همچنین، افراد اسکیزوفرنیا عملکرد ضعیف‌تری از بیماران وسواسی در توجه انتخابی و انتقالی داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of executive functions in patient with schizophrenia and obsessive-compulsive disorder with normal individuals

نویسندگان [English]

  • samane jasbe 1
  • Alireza Pirkhaefi 2

1 MA in Clinical psychology, Islamic azad University, Garmsar branch. Garmsar, Iran .

2 Associate professor in neuropsychology of clinical psychology department, Islamic azad University, Garmsar branch, Garmsar, Iran .

چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was comparing executive functions in patient with schizophrenia and obsessive-compulsive disorders with normal individual. Method: The research design was post- facto. The sample of this study included 32 patients with schizophrenia disorders, 31 patient’s OCD in Shahid Lavasani Hospital and 30 participants from normal population. The color-word Stroop test, the N-back test, and the Wisconsin Cards Sorting Test were also used to collect the research data. Data were analyzed using multivariate analysis of variance. Results: The results of this study showed significant differences between the groups in selective attention and in the number of correct responses, so that the normal group had higher scores than patient groups and OCD group achieved higher scores schizophrenic group. In shift attention (completed trials and correct responses) the results showed that the normal group had higher scores that patient groups, and OCDs achieved higher scores than schizophrenics. However, in preservation subscale, the schizophrenic patients were higher than OCD and normal groups. Finally, in working memory, difference between the groups didn’t reach significant. Conclusion: The results of this study revealed higher attention deficits in schizophrenia and OCD patients in comparison to normal controls. Furthermore, schizophrenics had poorer function on selective and shifting attention than OCD patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schizophrenia
  • OCD
  • executive functions
  • attention
  • working memory
آجیل چی، بیتا. احدی، حسن. نجاتی، وحید. دلاور، علی(1392). کارکردهای اجرایی در افراد افسرده و غیرافسرده. مجله روان شناسی بالینی، 18، 66-53.
دادستان، پریرخ(1390). روان شناسی مرضی تحولی. از کودکی تا بزرگسالی. (جلد اول). تهران: انتشارات سمت.
شاهقلیان، مهناز. آزادفلاح، پرویز. فتحی آشتیانی، علی. خدادادی، مجتبی(1390). طراحی نسخه نرم‏افزاری آزمون دسته‏بندی کارت‏های ویسکانسین (WCST): مبانی نظری، نحوه ساخت و ویژگی‏های روانسنجی. مجله مطالعات روانشناسی بالینی، 1 (4)، 134- 110.
صحراگرد، مهدی. علیپور، احد. زارع، حسین. روشن، رسول(1399). بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی پاول بر بهبود کارکردهای اجرایی، حافظه و توجه جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه. فصلنامه عصب روانشناسی، تابستان، دوره 6، شماره 2، 26-9
قدیری، فاطمه. جزایری، علیرضا. عشایری، حسن. قاضی طباطبائی، محمود(1385). نقائص کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزو-وسواسی. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 8(3)، 24-11.
کریمی علی آباد، تمجید. کافی، سید موسی.  فرهی، حسن (1389). بررسی کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 46 (2)، 27- 16.
نجاتی، وحید. ذبیح زاده، عباس. ملکی. قیصر. صفرزاده، مریم(1392). مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به وسواسی جبری و افراد سالم. مجله روان شناسی بالینی، 16، 73-61.
یارمحمدی واصل، مسیب.احدی، احد. امانی،رزیتا(1399). مطالعه تاثیرفراجمجمه ای مستقیم مغز برکاهش علایم اختلال اسکیزوفرنی مزمن. فصلنامه عصب روان شناسی، شماره زمستان، دوره 6، شماره 4، 26-9.
Bernabei, L., Bersani, F. S., Delle Chiaie, R., Pompili, E., Casula, S., D'Aniello, G., ... & de’Fornari, M. A. C. (2018). A preliminary study on hot and cool executive functions in bipolar disorder and on their association with emotion regulation strategies. Rivista di psichiatria,  53(6), 331-335.
Bora, E., Veznedaroğlu, B., & Vahip, S. (2016). Theory of mind and executive functions in schizophrenia and bipolar disorder: A cross-diagnostic latent class analysis for identification of neuropsychological subtypes. Schizophrenia research, 176(2), 500-505.
Borrani, J., Frías, M., Alemán, B., García, A., Ramírez, C., & Valdez, P. (2019). Neuropsychological disorders in juvenile delinquents. Rev Mex Neuroci20(5), 244-252.
Bozikas, V. P., Kosmidis, M. H., Kiosseoglou, G., & Karavatos, A. (2006). Neuropsychological profile of cognitively impaired patients with schizophrenia. Comprehensive psychiatry47(2), 136-143.
Cavanna, A. E., Ganos, C., Hartmann, A., Martino, D., Pringsheim, T., & Seri, S. (2020). The cognitive neuropsychiatry of Tourette syndrome. Cognitive Neuropsychiatry, 1-15.
Devine, R. T., & Hughes, C. (2014). Relations between false belief understanding and executive function in early childhood: A meta‐analysis. Child Development, 85(5), 1777-1794.
Doidge, J., Saoud, W., & Toplak, M. E. (2019). Executive Functions and Decision Making in Adolescents with ADHD. ADHD in Adolescents: Development, Assessment, and Treatment, 56.
Duval, E. R., Joshi, S. A., Block, S. R., Abelson, J. L., & Liberzon, I. (2018). Insula activation is modulated by attention shifting in social anxiety disorder. Journal of anxiety disorders56, 56-62.
Engelhardt, D. M., & Freedman, N. (2018). Maintenance drug therapy: The schizophrenic patient in the community. In Social Psychiatry (pp. 256-282). Routledge.
Fink, B. (2019). Radically different approaches to treating neurosis and psychosis. International Journal of Psycho-Analysis100(2), 315-332.
Gaebel, W., & Zielasek, J. (2015). Schizophrenia: Trends in diagnosis and therapy. Psychiatry and clinical neurosciences69(11), 661-673.
Hetzroni, O. E., & Shalahevich, K. (2018). Structure mapping in autism spectrum disorder: levels of information processing and relations to executive functions. Journal of autism and developmental disorders48(3), 824-833.
Hockey, A., & Geffen, G. (2004). The concurrent validity and test–retest reliability of a visuospatial working memory task. Intelligence32(6), 591-605.
Holm, M. E., Aunio, P., Björn, P. M., Klenberg, L., Korhonen, J., & Hannula, M. S. (2018). Behavioral executive functions among adolescents with mathematics difficulties. Journal of learning disabilities51(6), 578-588.
Huber, R., Kondo, D., Renshaw, P., McGlade, E., & Yurgelun-Todd, D. (2017). 182-Increased Executive Functioning and Suicide Attempts in Depressed Adolescents with Bipolar Disorder. Biological Psychiatry, 81(10), S75-S76.
Kanchanatawan, B., Thika, S., Anderson, G., Galecki, P., & Maes, M. (2018). Affective symptoms in schizophrenia are strongly associated with neurocognitive deficits indicating disorders in executive functions, visual memory, attention and social cognition. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry80, 168-176.
Kelly, O.(2020). link between ocd and schizophrenia. Medically reviewed.september 22.p. ?
Lawrence, N. S., Wooderson, S., Mataix-Cols, D., David, R., Speckens, A., Phillips, M. L. (2006). Decision making and set shifting impairments are associated with distinct symptom dimensions in obsessive-compulsive disorder. Neuropsychol, 20 (2):409-19.
Lie, C. H.; Specht, K.; Marshall, J. C.; & Fink, G. R. (2006). Using fMRI to decompose the neural processes underlying the Wisconsin Card Sorting Test. Neuroimage, 30, 1038–1049.
Logue, S. F., & Gould, T. J. (2014). The neural and genetic basis of executive function: attention, cognitive flexibility, and response inhibition. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 123, 45-54.
Nota, J. A., Sharkey, K. M., & Coles, M. E. (2015). Sleep, arousal, and circadian rhythms in adults with obsessive–compulsive disorder: a meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews51, 100-107.
Nyhus, E.; & Barcelo, F. (2009). The Wisconsin Card Sorting Test and the cognitive assessment of prefrontal executive functions: A critical update. Brain and Cognition, 71 , 437–451.
Osborne, R. E., Lafuze, J. E., & Perkins, D. V. (2016). Case Analyses for Abnormal Psychology: Learning to Look Beyond the Symptoms. Routledge.
Pedroli, E., La Paglia, F., Cipresso, P., La Cascia, C., Riva, G., & La Barbera, D. (2019). A Computational Approach for the Assessment of Executive Functions in Patients with Obsessive–Compulsive Disorder. Journal of clinical medicine8(11), 1975.
Perna, G., Cavedini, P., Riva, A., Di Chiaro, N. V., Bellotti, M., Diaferia, G., & Caldirola, D. (2019). The role of spatial store and executive strategy in spatial working memory: a comparison between patients with obsessive–compulsive disorder and controls. Cognitive neuropsychiatry24(1), 14-27.
Schulz, S. C., & Murray, A. (2016). Assessing cognitive impairment in patients with schizophrenia. The Journal of clinical psychiatry77, 3-7.
Siddi, S., Petretto, D. R., Burrai, C., Scanu, R., Baita, A., Trincas, P., ... & Preti, A. (2017). The role of set-shifting in auditory verbal hallucinations. Comprehensive psychiatry74, 162-172.
Snyder, H. R. (2013). Major depressive disorder is associated with broad impairments on neuropsychological measures of executive function: A meta-analysis and review.
Snyder, H. R., Miyake, A., & Hankin, B. L. (2015). Advancing understanding of executive function impairments and psychopathology: bridging the gap between clinical and cognitive approaches. Frontiers in psychology, 6.
Sharma,l.p and Reddy.(2019) obsessive compulsive disorder comorbid with schizophrenia and bipolar disorder.indian psychiatry journal.jan 61.p.140-148
Wang, M., Zhang, L., & Gage, F. H. (2019). Microglia, complement and schizophrenia. Nature neuroscience22(3), 333.
Wollesen, B., Voelcker-Rehage, C., Regenbrecht, T., & Mattes, K. (2016). Influence of a visual–verbal Stroop test on standing and walking performance of older adults. Neuroscience318, 166-177.
Zartaloudi, E., Laws, K. R., & Bramon, E. (2019). Endophenotypes of executive functions in obsessive compulsive disorder? A meta-analysis in unaffected relatives. Psychiatric genetics29(6), 211-219.
Zeilinski, C. V., Taylor, M. A., & Juzwin, K. R. (1991). Neuropsychological deficits in obsessive-compulsive disorder. Neuropsychol Behav Neurol, 4 (1):110-26.