با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، گرایش پیش دبستانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکترا گروه تکنولوژی آموزشی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: وجود رفتارهای نامناسب و داشتن مشکلاتی در خوردن غذا سبب می‌شود که برخی کودکان اوتیسم به چاقی مبتلا شوند. هدف این تحقیق بررسی اثربخشی بازی‌های ویدئویی فعال بر کارکردهای شناختی اجرایی مغز در کودکان مبتلا به اوتیسم چاق بود. روش‌شناسی‌: روش اجرای این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی و کاربردی می‌باشد. تعداد 20 کودک اوتیسم با عملکرد بالا که دارای BMI بالای 30 بودند در این تحقیق شرکت کردند. پیش‌آزمون شامل آزمون‌های فراخنای اعداد و آزمون ردیابی و توجه بود که قبل از شروع جلسه‌های مداخله انجام شد.گروه آزمایشی به مدت شش هفته و دو جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقیقه به تمرین‌ بازی‌های ویدئویی فعال پرداخت. شرکت‌کنندگان گروه کنترل هیچ‌گونه بازی‌های رایانه-ای یا دیجیتال انجام نداد. تحلیل کوواریانس جهت مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. از آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که تأثیر مداخله (بازی‌های ویدئویی فعال) بر متغیر فراخنای اعداد است (003/0=p ،45/12=f) و ردیابی و توجه در قسمت اول (034/0=p ،29/5=f) و قسمت دوم آزمون (001/0=p ،21/32=f) معنادار است. نتیجه‌گیری: در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که یک دوره مداخله 6 هفته‌ای (12 جلسه) بازی‌های ویدئویی فعال بر کارکردهای شناختی اجرایی (فراخنای اعداد و ردیابی توجه) کودکان مبتلا به اتیسم چاق تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of active video games on the cognitive executive functions of the brain in children with autism with Obesity

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asgari 1
  • Fatemeh jenidi jafari 2
  • ,Hamed Salehi 3
  • Ahmad Ahmadi 4

1 Associate Professor, Department of Measurement, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 M.Sc. Department of Educational Technology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

3 M.Sc. Department of Educational Sciences, Preschool Orientation, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

4 PhD Student, Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: Inadequate behavior and difficulty eating can cause some children with autism to become obese. The aim of this study was to investigate the effectiveness of active video games on the cognitive executive functions of the brain in children with autism with obesity. Methodology: The research method is semi-experimental and applied. Twenty high-functioning children with autism with a BMI above 30 participated in the study. The pre-test included Digit span task and trail making test that took place before the intervention sessions began. The experimental group practiced for six weeks, two sessions per week, and 30 minutes each session to practice active video games. The payment. The participants in the control group did not play any computer or digital games. The analysis of covariance was used to compare pretest and posttest. The covariance analysis test was used to compare pretest and post-test. Results: The results showed that the effect of intervention (active video games) on the Digit span task (p=0.003, f=12.45), trail making A (p=0.034, f=5.293) and the trail making B (p=0.001, f=32.21) is significant. Conclusion: In a general conclusion, it can be said that a 6-week intervention period (12 sessions) of active video games affects the executive cognitive functions (Digit span task and trail making) of children with autism with Obesity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Video Games
  • Executive Cognitive Functions
  • Autism
  • Obesity
احمدی، ع؛ بزازمنصف، ف. (1394). بررسی کارکردهای شناختی اجرایی مغز در مردهای سیگاری و غیر سیگاری شهر تبریز در سال ۱۳۹۳: یک گزارش کوتاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 14(9)، 803-810.
جراحی، ص؛ عابدان­زاده، ر؛ دوستان، م؛ (1399). تأثیر هشت هفته بازی­­های ویدئویی تعاملی بر تعادل ایستا و پویای دانش­آموزان پسر. نشریه عصب روانشناسی. 1(20)، 31-46.
جعفری، ن؛ عابدان­زاده، ر؛ صائمی، ا. (1398). تأثیر یک دوره بازی‌های ویدئویی فعال بر یادگیری مهارت پرتاب دارت در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم. نشریه رشد و یادگیری حرکتی11(2)، 183-197.
سبزی ا. (1397). مقایسه مؤلفه‌های آمادگی جسمانی، مهارت‌های حرکتی و آمادگی ادراک‌شده در کودکان چاق و غیرچاق. فصلنامه سلامت روان کودک. ۵(۴)، ۱۶۹-۱۸۱.
کاسه­چی، م؛ بهنیا، ف؛ میرزایی، ه؛ رصافیانی، م؛ فرضی، م. (1392). اعتبار، پایایی و روایی نسخه فارسی پرشنامه غربالگری کودکان اوتیسم ۱۲-۷ ساله با عملکرد بالا. مجله علمی پژوهان. ۱۲ (۱)، ۴۵-۵۴.
مصفائی، ع؛ اورکی، م؛ نیکنام، ا. (1397). تأثیر بازی­های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش­آموزان مضطرب. فصلنامه عصب روانشناسی. 4(14)، 111-128. 
Adesida, Y., Papi, E., & McGregor, A. H. (2019). Exploring the role of wearable technology in sport kinematics and kinetics: A systematic review. Sensors19(7), 1597.
Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2001). Effects of violent video games on aggressive behavior, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: A meta-analytic review of the scientific literature. Psychological science12(5), 353-359.
Biddiss, E., & Irwin, J. (2010). Active video games to promote physical activity in children and youth: a systematic review. Archives of pediatrics & adolescent medicine164(7), 664-672.
Chan, A. S., Cheung, M. C., Han, Y. M., Sze, S. L., Leung, W. W., Man, H. S., & To, C. Y. (2009). Executive function deficits and neural discordance in children with autism spectrum disorders. Clinical Neurophysiology120(6), 1107-1115.
Christensen, D. L., Maenner, M. J., Bilder, D., Constantino, J. N., Daniels, J., Durkin, M. S., ... & Shenouda, J. (2019). Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 4 years-early autism and developmental disabilities monitoring network, seven sites, United States, 2010, 2012, and 2014. MMWR Surveillance Summaries68(2), 1.
Crean, R. D., Crane, N. A., & Mason, B. J. (2011). An evidence based review of acute and long-term effects of cannabis use on executive cognitive functions. Journal of addiction medicine5(1), 1.
Daniels, S. R. (2006). The consequences of childhood overweight and obesity. The future of children16(1), 47-67.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian psychology/Psychologie canadienne49(3), 182.
Edwards, J., Jeffrey, S., May, T., Rinehart, N. J., & Barnett, L. M. (2017). Does playing a sports active video game improve object control skills of children with autism spectrum disorder?. Journal of sport and health science6(1), 17-24.
Hill, A. P., Zuckerman, K. E., & Fombonne, E. (2015). Obesity and autism. Pediatrics136(6), 1051-1061.
Hocking, D. R., Farhat, H., Gavrila, R., Caeyenberghs, K., & Shields, N. (2019). Do Active Video Games Improve Motor Function in People With Developmental Disabilities? A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Archives of physical medicine and rehabilitation100(4), 769-781.
Howcroft, J., Klejman, S., Fehlings, D., Wright, V., Zabjek, K., Andrysek, J., & Biddiss, E. (2012). Active video game play in children with cerebral palsy: potential for physical activity promotion and rehabilitation therapies. Archives of physical medicine and rehabilitation93(8), 1448-1456.
Hulteen, R. M., Ridgers, N. D., Johnson, T. M., Mellecker, R. R., & Barnett, L. M. (2015). Children's movement skills when playing active video games. Perceptual and motor skills121(3), 767-790.
Jiujias, M., Kelley, E., & Hall, L. (2017). Restricted, repetitive behaviors in autism spectrum disorder and obsessive–compulsive disorder: A comparative review. Child Psychiatry & Human Development48(6), 944-959.
LeBlanc, A. G., Chaput, J. P., McFarlane, A., Colley, R. C., Thivel, D., Biddle, S. J., ... & Tremblay, M. S. (2013). Active video games and health indicators in children and youth: a systematic review. PloS one8(6).
Maenner, M. J., Shaw, K. A., & Baio, J. (2020). Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2016. MMWR Surveillance Summaries69(4), 1.
Moscovitch, M., & Winocur, G. (2002). The frontal cortex and working with memory. Principles of frontal lobe function188, 209.
Norris, E., Hamer, M., & Stamatakis, E. (2016). Active video games in schools and effects on physical activity and health: a systematic review. The Journal of pediatrics172, 40-46.
Oliveira, C. B., Pinto, R. Z., Saraiva, B. T., Tebar, W. R., Delfino, L. D., Franco, M. R., ... & Christofaro, D. G. (2020). Effects of active video games on children and adolescents: A systematic review with meta‐analysis. Scandinavian journal of medicine & science in sports30(1), 4-12.
Sharp, W. G., Berry, R. C., McCracken, C., Nuhu, N. N., Marvel, E., Saulnier, C. A., ... & Jaquess, D. L. (2013). Feeding problems and nutrient intake in children with autism spectrum disorders: a meta-analysis and comprehensive review of the literature. Journal of autism and developmental disorders43(9), 2159-2173.
Stanmore, E., Stubbs, B., Vancampfort, D., de Bruin, E. D., & Firth, J. (2017). The effect of active video games on cognitive functioning in clinical and non-clinical populations: a meta-analysis of randomized controlled trials. Neuroscience & Biobehavioral Reviews78, 34-43.
Stuss, D. T., Bisschop, S. M., Alexander, M. P., Levine, B., Katz, D., & Izukawa, D. (2001). The Trail Making Test: a study in focal lesion patients. Psychological assessment13(2), 230.
Zhang, R., Zhang, H. F., Han, J. S., & Han, S. P. (2017). Genes related to oxytocin and arginine-vasopressin pathways: associations with autism spectrum disorders. Neuroscience bulletin33(2), 238-246.